February 22, 2024

தனுஷ்வுடன் நடிக்க முடி யாதுனு சொ ல்லிட்டு.. ?? விஜய் சேது பதி படம்னா டபுள் ஓகே சொல்லும் நடி கை . .??வி ஜய் சே து பதிவு ட ன் நடிக் கதான் ஆசை ..?? ஐயோ இந்த நடிகையா..??

பா லிவுட்,  ஹாலி வுட்  எ ன கொடிக ட்டி பறந்து கொண் டிரு க்கு ம் த னுஷின் ப டத்தை  நி ராக ரி த்து வி ட்டு  விஜய் சேது பதியின்  பட த்தி ல் ந டிப்பதற் காக   அவரு க்கே  போ ன் செ ய்து  வா ய்ப்பு  கேட்டி ருக் கிறார்   பிர ப ல  பாலி வுட்  வா ரிசு  ந டி கை  .ம றை ந்  த  பாலிவுட் நடிகை  ஸ்ரீ தே வியின்  ம களான   ஜான் வி  க பூர்  ச மீபத்தில்  நடந் த  நேர் காணலில்  அளித்  த பேட் டியி ல்  தென் னி ந்தி ய  தி ரை ப் படத் தி ல்   விஜய் சே துப தியு டன் சேர்ந்து  ந டிக்க  மிக ஆ ர்வமு டன் இ ருப் பதாகவு ம்  அத ற்கா ன வாய்ப்பு  வ ந் தால் க ண்டி ப் பா க   பயன்ப டுத்திக்  கொள்வதாகவும்

ஜான் வி க பூர் தெ ரி வித்துள் ளா ர் . அத்து டன் ஜா ன்வி  கபூ ர், வி ஜய்  சேது ப தியு டன்  ந டிக் க   ஆசை ப்பட் டு   அவ ருக் கு  போ ன்  செ ய் து  வா ய்ப் பு  கேட் டி ரு க்கி றா ர். வி ஜ ய்  சேதுபதி யை  தொலை பே சி யி ல்   அழை த் த  ஜா ன் வி  க பூ ர்   நானு ம் ர வுடி தான்  பட த்தை  1 00   முறைக் கு மே ல்பா ர் த்ததாக வும்  அ திலிரு ந் து உங் களின்   ர சிகை யா க  மா றியு ள் ள தா க வும் தெ ரி வித் துள்ளார் . 

நீ ங்க ள்   எ ப் போதா வ து  ஏ தாவ து  ஒ ரு  ப ட த்தி ல்  நடிக் க வேண் டு ம்  எ ன் று  நி னை த் தா ல் நா ன் க ண்டி ப்பா க   ஆ டி ஷ னி ல்  க லந் து கொ ள் வே ன் . நா ன்  உங் க ளு டன்  ந டி க்க   விரு ம் பு கி றே ன்  எ ன் று  கூறி னா ர்.   இதை க்  கேட் ட  விஜய்   சே துப தி  ஆ ச் சிரிய த் தி  ல்  ‘ அய் யோ ’  என  ப தில ளித் துள் ளா ர்.மே லும்  த மி ழ் சி னிமா வில்   எப் படியா வ து  ந ல் ல  ப ட த் தில்   தன க்கு ஏற்ற கதாபாத்திரத்தில்

டா ப் நடிக ருடன்  ந டி க்க  ஆசை ப்ப ட்ட  ஜான்வி  கபூ ர் இப் பொ ழுது  இந்த  வா ய்ப் பை  வி ஜய்  சேது ப தியிட ம்  கேட்டுள்ளா ர்.  இ ந்நி லையி ல்   தனுஷ்  இய க் குவதா க  இருந் த  பட  ம் சி ல  கா ரணங் களா ல்  கைவி ட ப் பட் டது .  இ ப்பட த்தில் நாய கியாக  ந டி க்க த னுஷ்  நடிகை  ஜான்வி கபூரை  அணுகி ய தா க வும்,  அ த ற்கு ஜா ன்வி ம றுத்து வி ட்டதா கவும் தகவல்கள்  வெளியாகின.

இந் நி லையில்  பாலிவு ட் திரையு லகி ல்  பிரப ல  நா ய கியாக வலம் வரும் ஜான்வி  கபூ ர் த னுஷ் படத்தில் நடி க்க   ம றுத்து  ள் ளது  .கோ லிவுட்  வ ட்டாரத்தில் பரபரப் பாக  பே சப்பட்டு  வருகி ன் றது. மேலும் தனுசு க்கு  நோ  சொல் லிவிட்டு, விஜய் சே துப தி  ப டத்தி ல் நடி ப்ப த ற்கு  ம ட்டு ம்  வழி யன  போய்   வாய் ப்பு  கே ட்டிருப்ப து  பெ ரும்   சர்ச்சை யை கி ள ப்பி யுள் ள து.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *