அவ ன் நடித் தால் நான் நடி க்க மாட் டே ன்..!! பொ றாமை யில் பிர பல நடி கரை ஒது க்கி ய வடி வேலு ..!!…

த மிழ் சி னிமா உல கில் தவிர் க்க மு டியா த காமெடி நடி கரா க இருந் து வந்த வர்  தான் வைகை ப்புயல் வடி வேலு அவர் கள் .  தன்னுடை ய தனி த்துவமா ன நகை ச்சுவை யால்  ரசிகர்க ளை வயி று குலுங்க  சிரி க்க வைத் தார்  வடிவே லு.  என் னதான்  ஒரு பக் கம்…

பல ரும் பார்த் திடா த நடி கர் ஸ்ரீ கா ந்தி ன் அழ கிய குடு ம்ப புகை ப்படங்க ள் இ தோ ..!!

90 களி ன் ரசிகர்களு  க்கு மிகவு ம் பரி ச்சய மான ந டிகர் எ ன்றா ல் அது  நடி கர் ஸ்ரீ காந்த் தா ன்.  கடந் த 2002 ஆம் ஆண் டு வெ ளியான  ரோஜா  கூட்டம்  என்ற ப டத்தின்  மூலம்  கதாநா யக னா க தமிழ்  சினி மாவிற்கு  அறிமுக மானார்  நடிகர் ஸ்ரீ காந்த்.…

கா மெடி பண் ணி யே கல் லா கட்டி ய கவுண் டம ணி ..!! அடே ங்க ப்பா , இவ ரின் சொ த் து மதிப் பு இத் த னை…

தமிழ் சினி மாவைப்  பொறுத் தவரை ந கைச் சுவை ந டிகர்க ளுக்கு   எப் போதும் ஒரு வ ரவேற்பு உண்டு . அப்ப டி இது வரை பல  நகைச் சுவை  நடி கர் கள் தமிழ் சி னிமா வை  கலக்கி யுள் ளனர்.  அந்த வரி சையில்  முக்கிய மானவர்  தான் காமெ டி ந டிகர் கவு ண்டம ணி…

வேண் டா வெறுப் பாக நடித் த அஜி த் ..!! சூப்ப ர் ஹிட்டா ன திரைப் பட ம் ..!! இ ந்த படத் தை போ ய் அ…

தமி ழ் சினி மா உ லகில் ஒரு மு க்கிய மான நடி கராக வ லம் வரு பவர்  நடிகர் அ ஜித்.   கடந்த 199 3 ஆம் ஆண் டு  வெளி  யான அமராவதி  என்ற பட த்தி ன் ஹீ ரோவாக தமி ழ் சினிமா விற்கு  அறிமுகமா  னார் . இதனை  தொட ர்ந்து  தொட ர்  தோல்வி  படங்க ளை  கொடு…

2010 லே யே 150 கோ டி பட் ஜெட் ..!! ஆனா ல் எந் திரன் ப டத்தி ன் வ சூல் எவ் வளவு தெரியு மா ..?? அப்…

த மிழ் சினிமா வை அடுத்த க ட்டத்திற் கு நகர் த்திய பெரு மை இயக்குனர் ஷ ங்கரு க்கும்  முக்கி யமாக உள் ளது.  அ ப்படி இது வரை பல பி ரம்மா ண்ட திரை ப்படங்க ளை இயக் கியிரு க்கும் இயக்கு னர் ஷ ங்கரின்  இயக்கத் தில் கட ந்த 20 10 ஆம் ஆண்டு வெ ளியான…

136 படங் களி ல் நடித் திரு க்கும் எம் ஜி ஆர் ..!! ஆ னால் இ ந்த இரண் டு படம் மட்டு ம் தான் ..!! அவரு…

தமி ழ் சினி மாவிலு ம் சரி,  அ ரசி யலிலு ம் சரி ஒரு முக் கிய பிரபலமா க இருந் து வந் தவ ர் தான்  புரட்சித்  தலைவர்  எம்ஜிஆர் அவர் கள்.  ஆரம் பத்தி ல் நாடகங்களி ல் ந  டித்து  வந்த எம் ஜி  ஆர் கடந்த 1936 ம் ஆண் டு வெளியான   சதி லீலா வதி என்ற…

பே ரன் , பே த்தி எடுக் கிற வய சில் இர ண்டா வது க ல்யா ணமா ..?? 60 வய தில் கல்யா ணத்தை முடி த்த கி…

ஆ ஷிஷ் வி த்யார்த்தி   ஓர் பிர பலமான  இந்திய  திரைப்ப ட ந டி கர் ஆவா ர்.   கடந்த 2001 ஆம் ஆண் டு வெளியா ன தில்  என்ற ப டத்தின் மூ லம்  நடி கராக அறிமுகமா னார் நடி கர்  ஆ ஷிஷ் வித்யா  ர்த்தி .  பின்னர்  இந்த படத் தை  தொடர்ந் து பா பா, ஏ ழுமலை…

அப் ப என்னு டைய வரு ங்கா ல மனை வி ன்னு தெரி யாது ..!! சிறு வயதி லேயே ம னைவி ஆ ர்த்தியுட ன்..!! ஊ…

தமி ழ் சி னிமா உல கில் வள ர்ந்து  வரும் முக்கிய  நடிக ர்களில்  ஒருவ ர் தான் ந டிகர் சிவ கார்த்திகே யன் . எந்த ஒரு  சினி மா பின்புல மும் இ ல்லாமல்  தன்னு டைய  திறமை யால் இன் று த விர்க்க மு டியாத  நடிகராக  கலக்கிக் கொ ண்டு வருகி றார் நடிகர்…

கல்யா ணமா கியும் கவ ர்ச் சியில் எ ல்லை மீறு ம் நடி கை ஹன்சிகா வின் லே ட்டஸ்ட் பு கைப்ப டங்க ள் இ…

ஹன் சிகா மோத்வா  னி ஓர் பிரபல மான  தென்னிந் திய திரை ப்பட  நடிகை ஆவா ர் ஆரம்ப த்தில்  குழந் தை நட்சத்திர மாக  நடித்து வந் த ஹன் சிகா  கட ந்த 2011 ஆம் ஆ ண்டு வெளியா ன மா ப்பிள்ளை  என்ற பட த்தின்   மூலம் த மிழ் சி னிமாவிற் கு  க தாநாய கியா க…

கல்யா ணத் துக்கு தடை ப் போட்ட ஷாலி னியி ன் தந்தை ..!! “இ தை” செய் து சம் மதம் வாங் கிய…

தமி ழ் சினிமா வை கலக்கி   வரும் ந ட்சத்திர ஜோடிக ளில் முக்கி யமானவ ர்கள்  தான் அ  ஜித் ம ற்றும் ஷாலி னி . கடந்த 1999 ஆம்  ஆண்டு வெ ளியா ன  தி ரைப் படம்  தான் அமர்க் களம் .  இ ந்த பட த்தில் தா ன் அஜித்து ம் , ஷா லி னியும்  ஒன்றா க நடித்…