நடி ச்சது என் னமோ 25 பட ம் தா ன் ..!! ஆனா ல் சேர் த்து வைத்த சொத் து இத்த னை கோடி யா ..?? அசர வை…

மூத் த நடிக ர் சிவ குமாரி ன் இளை ய மக ன் தான்  நடிகர்  கார்த்தி  . ஆரம்பத்தி ல் உத வி இயக் குனரா க பணி யாற்றி வந் த கார் த்தி கட ந்த 2 oo7 ஆம் ஆ ண்டு வெளியா ன பருத்தி வீர ன் என் ற படத் தின்  மூலம் க தாநாய கனா க அறிமுக மானா ர் . இப்படி  வெ…

சொ ந்த மக ன் மீ தே பொ றாமைப் பட்ட இ ளையரா ஜா ..!! இத னால் தான் இ வரால் வள ர முடிய வில் லை யா ..??…

தமி ழ் திரை யுலகில்  தவிர் க்க முடி  யாத இசைய மைப்பாள ர் என்றா ல் அது இசை ஞானி  இளை யராஜா அவ ர்கள் தான்.   கடந்த மூன்று  தலைமுறை  ரசிகர்க ளையும் த ன்னுடை ய இசையால் கட்டி  போட் டு வைத்திரு க்கிறா ர் இளை யராஜா .  இவருக் கு திரு  மணமாகி  இ…

என் ன ஐஸ் வர்யா இதெ ல் லாம் ..?? அப்பாவு க்காக கதை யை ஆட்டை யப்போ ட்ட மக ள் ..!! க தை திரு ட்டு…

சூப்ப ர் ஸ்டார்  ரஜி னிகாந் தின் மூத்த ம கள் தான்  ஐ ஸ்வர்யா . 3 , வை  ராஜா வை போன் ற திரை ப்படங்க  ளை இயக்கிய ஐஸ்வ ர்யா பல  வருடங்கள் இ டைவே ளை க்குப் பிற கு லா ல் ச  லாம் என்ற படத் தை இயக்கி க் கொண்டு  வருகி றார் . இ ந்த  படத்தி ல் விக்ரா…

கல்யா ணமா கியும் கூட இப் படியா ..?? கவர் ச்சி க்கு பஞ்ச ம் வைக் கா த ஸ்ரே யா..!! 40 வயதி லு ம் எல்…

ஸ்ரே யா ஓர் பிரப லமான  இந்திய தி ரைப்ப ட நடிகை  ஆவார்.   கடந்த 200 3ஆம்  ஆண் டு வெளி யான எனக்கு 20  உனக்கு  18 என்ற ப டத்தின்  மூலம் ந டிகையா க அறிமுக மா னார் நடி கை ஸ்ரே யா . பின்னர்  இந்த ப டத்தை தொ டர்ந்து  மழை , திருவி ளையா டல் ஆ…

நடி கர் சத்ய ராஜி ன் மக னான சிபிரா ஜின் அழ கிய குடு ம்ப புகை ப்பட ங்க ள் உ ள் ளே ..!!

சிபி ராஜ் ஓர் பிரப லமான  தமிழ் தி ரைப்ப ட நடிகர்  ஆவா ர் . இவர்  மூத்த நடி கரா ன சத் யராஜின்  மகன் ஆ வார்.   கடந்த 2003  ஆம் ஆண்டு   வெளியா ன ஸ் டூடன்ட் ந ம்ப ர் ஒன் எ ன்ற படத் தின் மூலம்  கதாநாயகனா  க அ றிமுகமானா ர் நடிகர்  சிபி ராஜ் .…

49 வய தா கும் வி ஜய் ..!! அவ ருக் கு 19 வ யது நடி கை ஜோ டி யா ..?? மகள் வ யது நடிகை யுட ன் டூ யட்…

விஜ ய் ஓர் பிரபலமா ன தமி ழ் திரைப்ப ட மு ன்னணி  நடிகர்  ஆவா ர்.  தற்போ து இ யக்கு னர் லோகே ஷ் கன கராஜ் இ யக் கத்தில் உரு வாகி  வரும் லி யோ என்ற  படத்தி ல் பிஸியா  க  நடி த்துக் கொண் டு வருகிறா ர்  நடிகர் வி ஜய் .  இதைத் தொ டர்ந்து வி ஜயி ன்…

ஏ ஆர் ரகு மானி ன் மு தல் படம் ரோ ஜா கிடை யாது ..?? இ து தா ன் மு தல் பட மா ..?? இத்த ன நாளா இது…

இசை ஞானி இ ளையரா ஜாவுக்கு  பிறகு த மிழ் சினி மா   உலகில் ஒரு மு ன்ன ணி இசை யமைப்பா ளராக கொடி கட்டி பறந்  து வருப வர் ஏ ஆர் ரகு மான் . ஆரம் பத்தி ல் இ ளைய ராஜா வி டம் பணி யாற்றி வந் த ஏ ஆர் ரகுமா ன் க டந்த 1992 ஆம் ஆண்டு வெளி யான ரோ ஜா என் ற…

எத்த னை கோ டி கொ டுத்தா லும் ..!! ரஜினி யுடன் நடிக் க மாட் டேன் ..!! தேடி வந்த வா ய்ப் பை தூக்கி யெ…

ராஜ் கிரண்  ஒரு பிரபல மான  தமிழ் தி ரைப்பட  நடிகர் , த யாரிப் பாளர் ம ற்றும் இய க்கு னர் ஆவா ர்.  ஆரம் பத்தி ல் தயாரிப்பா ளராக  அறிமு கமா ன ராஜ்கி ரண்  கடந்த 199 1 ஆம் ஆண் டு வெளி யான என்  ராசாவி ன் மனசி லே என் ற படத் தின் மூலம்  ஹீரோவா க…

ஆந் திராவி ல் பிற ந்தா லும் என்னு டைய இறு தி சட ங்கு ..!! த மிழ் நா ட்டில் தா ன் நட க்க வே ண்டும்…

இந் த வருட ம் தொ டங்கிய தில் இருந் தே தமிழ்  திரைப்பி ரபல ங்களி ன் மர ண செ ய்தி ரசிகர் களை சோகத்தில்  ஆழ்த் தி வருகி றது  . ஏற்கன வே மயில் சாமி  ,டிபி கஜேந் திரன், ம னோபா லா இறந்த  நிலையி ல் நேற் று முன் தினம்  நடிகர் ச ரத்பாபு  திடீ ரென இ…

பட வாய்ப் பிற் காக இப்ப டியா ..?? கவ ர்ச்சி ரூட்டு க் கு மாறி ய “பாண் டிய ன் ஸ்டோ ர்ஸ் ”…

சமீப காலமா க சினி மா நடிகை களுக் கு இ ணையா க சீரியல் ந டிகை களு ம் கொடி  க ட்டி பறந் து வரு கின்றன ர் .  அப்ப டி கடந்த  2019 ஆம் ஆ  ண்டு விஜய் தொ லை க்கா ட்சியி ல் ஒளி ப்பரப்பா ன பா  ரதி கண்ணம்மா  என்ற சீ ரிய ல் மூல ம் ந டிகை யாக  அறிமு கமா…