வாரிசு படத்தில் விஜய்க்கு அம்மாவாக நடித்த நடிகை ..?? 64 வயதில் மூன்றாவது திருமணமா? மாப்பிள்ளை யார் தெரியுமா?பாத்திங்க ஷாக் ஆயிருவிங்க..!!

0

தெ லுங்கு சினிமா வில் பல திரை ப்படங் களில் அம்மா க தாபாத்தி ரங்களில் நடித்து பிர பலமானவர் தான் நடிகை ஜெயசுதா. இவர் 1972 ஆம் ஆண் டிலிருந் து நடிக்க தொ டங்கி விட் டார். தெலுங்கு தமிழ் ஹிந்தி போ ன்ற பிற மொ ழி தி ரைப்படங் களிலும் இவர் கு ணச்சித்தி ர கத ப் பத்தி  ரங்க ளின் நடி த்து வருகிறா ர்.இந்த நிலை யில் தற்போது இய க்குனர் வம்சி இய க்கத்தி ன் நடிகர் விஜ ய் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள.

 

வாரிசு திரை ப்படத்தில் அம்மா கதா பாத்திரத் தில் நடிக்க மிக வும் பிரபலம்  பெற்றுள்ளா ர். இப்படத்தில் எதார் த்தமா ன நடிப் பினை வெ ளிக்காட்டி ரசிகர்கள் மத்தியி ல் ஓரளவிற்கு நல்ல வரவே ற்பை பெ ற்றுள் ளார். இந்த நி லையில் தற் போது இவ ரைப் பற்றிய ஒரு செ ய்தி வெளியா கியுள்ளது.

அது ர சிகனத்தில் வைர லாகி வரு கிறது நடிகை ஜெயசு தா முன்பாக இர ண்டா வது திரும ணம் செய் துள் ளார் .அவரது க ணவரின்  பெய ர் நிதின் கபூர் மே லும் 5 வரு டங்கள் இவர் கள் இரு வரும் ஒ ன்றாக வாழ் ந்து வ ந்தனர் யாரும் எதி ர்பாரா த வகை யில்.அவரது இ ரண்டா வது கண வர் நிதி ன் கபூர் மர  ண  ம் அ டை ந்  து விட்டா ர்.

இதனை எடு த்து பல ஆண் டுகளாக  தனி மை யில் வந்து வந்த நடி கை ஜெயசுதா தற்போ து மூன்றா வது தி ரும ணம் செய் துள்ள தாக செய் திக ள் வெளியாகி உள்ள து. பிரபல தொழிலதிபர் ஒரு வரை இவ ர் திரு மணம்  செய்து கொண் டிருப் பதா க.தெ லுங்கு சினி மா வ ட்டார ங்களில் வெளி யாகி யிருக்கி றது.

 

தற் போது நடிகை ஜெ யசுதாவி ற்கு 64 வயது ஆ கிறது இ ந்த நிலை யில் இப்படி இவர் செ ய்தி ருப்பது ரசிக ர்கள் மத் தியில் அதிர் ச்சி யும் ஏற்ப டு த்தி உள் ளது. ஆ னால் எந்த அ ளவிற் கு இது உண் மை செ ய்தி என்ப து மிக வும் தெ ரியா மல் இரு க் கிறது .அதற்கு  நடிகை ஜெ யசு தாவே விள க்கம்  கூறி னா ல் தா ன் உண் டு…

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.