பிரபல நடிகை மா மியார் வீட் டில் செய்ய வேண்டிய வே லையா இது ..?? மாமியா ருக்கே அ ல்வா கொ டுத்த பிரப ல நடிகை .. ?? இ து புதுசா இ ருக்கே ஷாக்கான க ணவ ர்..??

0

ஹ ன்சிகா  மோட் வானி  ஒரு  இந்தி ய  நடிகை யும் முன் னா ள்  குழந் தை நடிகையும் ஆவா ர்.  முதன்மை யா க  தமி ழ், தெலு ங்கு  திரை ப் படங்களில்  தோன்றும் இவர்  சில  இந்தி ,  கன்னடத்  தி ப்படங்களிலு ம் தோ ன்றுகிறார் .ஷ கா பூம் பூம் எ ன்ற ழைக்கப்ப ட்ட தொட ரின் மூல ம் ஹ ன்சிகா  அவரது  தொ லைக்காட்சி ப் பயணத் தைத் தொட ங்கினார்  இது ச ஞ்சு என்ற பையனைப் பற் றியும் அவ னது மந்திரப் பென்சி லைப் பற்றி யதுமான கதை யாகும்.

அதே  நேரத் தில் தேஸ்  மெய்ன் நி க்லா ஹோ கா சான த் என்ற  இந்தியத்  தொடரில் குழந்தை நட்சத் திரமாக ஹன்சிகா  நடித்தார். இதற் காக ஸ்டா ர் பரிவார்  விருதுகளில் வி ருப்ப மான குழ ந்தை விருதை  அவர் பெற் றார். கோ ய் மில் க யா தி ரைப்படத் தில் வரும்

 

குழந் தைகளில் ஒருவரா கவும் நடித் திருந்தார்.ஹன் சிகா, பூரி ஜெ கனாத்தின்  தெலு ங்குத்  திரை ப்படம் தேசமுது ருவில் அல் லு அர்சு னுக்கு ஜோடி யாக நடி த்து கதா நாயகியாக  முதன் முதலி ல்  அறிமுக மானார்.நடிகை  ஹன் சிகா மற் றும் அவரது காதலர்

சோஹைல் கத்து ரியா ஆகி யோர் திரும ணம் கட ந்த டிச ம்பர் 4ம் தேதி நடை பெற்றது. ஜெய்ப் பூரில் நடந்த திரும ணத்தில் ஹன்சி காவுக்கு நெருக்க மானவர்கள் மட்டு மே கலந் துகொண்டனர் .ஜெ ய்ப்பூரில் திருமண த்தை முடித்து ஹன்சிகா கணவ ருடன் மும் பைக்கு திரும் பிவிட்டார்.

 

தற் போது ஹன் சிகா மாமி யார் வீட்டில் சமை யல் செய்தி ருக்கிறார். எல்லோரு க்கும் அவர் அல்வா செய்து கொடு த்திருக் கிறார்.அதன் புகை ப்படம் தற் போது இணை யத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.