கேர க்டரை மாத்த சொல்லிய சிவ கார்த்தி கேயன்..?? கவர்ச் சி காட்ட மு டியாது எ ன ம றுக் கும் ந…

குடும் ப  குத் து  விளக் கா க ஒரு கா லத்தில்  ந டித்த  சி ல  நடி கைக ள்  கூ ட தற்போ து   கிளாமர் புகைப் படத்தை வெளி யிட் டு வருகிறார் கள். ஏனென்றால்  பட வாய்ப்புக்காக இவ்வாறு செய்து வருகிறார்க ள் என் று  கூ ற ப் படுகி ற து. அதும ட் டுமின்றி…

அதிகாரப்பூர்வமாக வந்த தனுஷின் அடுத்த படம் அறிவிப்பு..??அதிகமாக கல்லாக கட்டும் தனுஷ்..!! சினிமாவிலும்…

தனுஷி ன் ந டிப்பில் தற் போது கேப் டன்  மி ல்லர்  திரைப்ப ட ம்  உ ருவாகி க் கொண் டி ருக்கி ற து.  ஏற்க னவே  இ த ன்  மு தற் க ட்ட  படப்பி டிப்பு முடிந்துள்ள நிலையில் அ டுத்த  கட்ட ப ட ப் பி டிப்பு ம்  த ற் போ து  ஜோரா க   ஆ ரம் பித்துள் ள து.…

பிரபல ந டிகை யின் புது ஹேர் ஸ்டைல்..!! ஐயோ இ ந் த ந டி கையா இ ப்ப டி . . ?? வை ரலாகும்…

தமிழில் மலையாள நடி கையா க  சி ந் து ச ம வெளி எ ன்ற ப டத்தின்  மூல ம் ச ர்ச்சை  நடி கையாக அறி முக மானவர் அமலா பால் , பின்  மைனா படத்தி ன்  மூ லம்  சி றப்பா ன  நடிப் பை அளி த்து  தே சி ய வி ரு து  வாங்கி ய வர் ந டிகை அம லா   பா ல்.இப்ப ட த்…

தமி ழ் பே சும் நடி கையா க இ ருந் தும் த ன்னை ம திக்க வி ல்லை. …?? ரூம் போட்டு பேசி…

இயக் குன ர்  விசி  வ டிவுடை யா ன் இய க்க த்தி ல்  ஜீவ ன்,யாஷிகா  ஆனந் த், சாய் பிரி யா,மல்லி கா ஸ்ர்வேட்  நடி க்கும் திரில்ல ர் திரை ப்படம். இப் படத் திற்கு இசையமை ப்பாள ர் அம்ரிஷ் இசை யமை த் து ள் ளார். உள்ளி ட்ட முன் னணி நட் சத்தி ரங் கள்…

சிறு வயதில் இ ருக்கும் இந்த நடிகை ..?? யாரு என்று தெரியுமா போட்டோவ பாத்தா நம்பவே மாட்டிங்க..??…

அனிகா சுரேந்தர்  இந்தி ய குழந்தை ந ட்சத்திரமான  இவர்  தெலுங்கு  ,ம லை யாள   ப டங்க ளி ல்  ந டித் து   வருகி றா ர்  அனி கா  சுரேந் தர்சிறுவயதில்   இரு ந் தே   நடி கையா க வ லம் வரவேண்டும் என்ற கனவு இருந்தி ருகிறது. அ வ ரது விடாமுயற்சி அதை…

குளிக் கு ம் வீடி யோ வை வெளியி ட்டு வரும் தொகு ப்பா ளி னி..!!வாய் ப் பிற்காக இப்படி இற ங்கிட்…

பிக் பாஸ் தமிழ் 3    என்பது   என் பது  2 3 சூ ன் முத ல் 6  அக்டோபர் 2019  ஆம் ஆண்டு வ ரை வி ஜய்   தொலைக்கா ட்சி யில்   ஒளி பரப்பா ன உண் மைநி லை   விளையாட் டு நிகழ்ச் சி ஆகு ம் .  இது நெத ர்லாந்  நாட்டை சேர்ந்த  பிக் பிரதர் நிகழ்ச்சியி ன்  வ…

பிரபல சீ ரியல் நடி கையை கே வலமா க பேசிய மைனா..?? நேருக்கு நேரா க வெச் சு விளா சிய நடிகை. .??…

ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர் பார்த்த பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி விறு விறுப் புடன் சென்றுக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த சீசனையும் நடிகர் கமல் ஹாசன் தொ குத்து வழங்கி வரு கிறார்.பிக் பாஸ் தொட ங்கிய முதல் வாரத்தி லிருந்து ராபர் மாஸ்டர் ரக்ஷி தாவை துரத்தி…

திருமணத்திற் கு மு ன் பே ச் சி லர் பார்ட் டியில் கி ளாமர் ஆடையி ல் குத்தாட் டம் போட்ட பிரப ல ந…

ஷக்கல க்கா  பூம்  பூம் என்றழை க்க ப்பட்ட தொ டரின் மூலம் ஹ ன்சிகா அவ ரது தொலைக் காட்சிப் பயணத்தைத் தொடங்கினார்தமிழ் சினி மாவில் ந டிகர் தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான மாப் பிள்ளை படத்தில் கதாநாயகியாக  நடித்து  தமிழில் அறிமுக மாகியவர் நடிகை ஹன்…

தன் அழகா ல் விஜய் செ துப தியை வளைத்து ப்போ ட்ட பிரபல நடிகை..!! படத்திற் காக இப்ப டிலாம்கூட…

தமிழ் சினிமா வில் தன க்கென ஒரு  அங்கீகா ரத்தை பெ ற்று மக்க ள் செல்வ ன்  என்ற  பெயரோ டு  புக ழப்பட்டு  வருபவ ர் விஜய் சேது பதி . கதாநாய கனாக நடித்து  வந்த விஜய் சேதுபதி  மாஸ்டர், பேட்ட, விக் ரம்  உ ள் ளிட் ட  பல பட ங்களில்  வில் லனா க நடி…