கருப்பன் பட நடிகைக் கு இ வ ளோ வயசு தா னா நம்ப வே மு டிலையே. .?? ர சி கர் க ளை வா யைபிள க்க…

தமிழ் சினிமா வில் பல  புது முக   நடிகை களில் அ றிமு க மாகி வ ரு ம் நி லையில்   20 16-ம் ஆண்டு  சோலை  பிர காஷ்  இயக்கி ய  “ பலே  வெள் ளை யத் தேவ” எ ன்ற   திரைப் படம்   மூ லம்  தமி ழ்   சினிமா வில்  அ றி மு கமானா ர் . ம லேசி யா  த மிழ்  பட…

அறிமுகக் காட்சி யில் அன ல் பறக் க விட்ட ஹீரோ க்கள். .?? இ ப்பவும் காத்துக் கிடக்கும் வெறி…

பொதுவாக  டாப்  ஹீ ரோக்கள்  அனைவ ரும்  நடிக்கு ம் பட ங்களில்  அவர்களின் அறிமுக கா ட்சிகள்  ர சிக ர்களை கவரும்  வகையி ல் அமைக்கப்படும்.  சில   நடிகர்க ளுக் கு அறி முக காட் சி யே மாஸ்  பா டலு ட ன் தொடங் கும் . ஆ னால்  சில  நடி க ர்களு க் கு…

நடிக ர் விஜய்யால் தூ க்கத்தை தொலைத்த உத யநி தி . . ? ?ரெட் ஜெயண்ட் நிறுவன த்தை மண்ணை கவ்வ வை…

உதயநிதி ஸ்டாலின் நடிகர் என்பதை காட்டிலும் தற்போது தயாரிப்பாளர் மற்றும் விநியோகஸ்தராக பட்டையை கிளப்பி வருகிறார். தமிழ் சினிமாவில் வெளியாகும் பெரும்பான்மையான படங்களை உதயநிதியின் ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் தான் வெளியிட்டு வருகிறது. ஆனால்…

அரைகுறை ஆடையில் அடைய லா ம் தெரி யாத பெ ண்ணை கட் டிபிடித்து இ ருக்கும் இசையமைப்பாளர்..??பல…

அ னிரு த்  ரவி ச்ச ந் திரன்  ஓர்  இ ந் திய   திரைப் ப ட  இசை யமை ப் பா ள ரும்,  பின் ன ணிப்  பா டகரு ம்   ஆவார் .  இவ ர்  த மி ழ்த்   தி ரைப் படங் க ளில்   இ சைய மை த் து  வரு கி றா ர்.  இவர்  இ சை ய மை த்த   மு தல்   தி ரை ப் பட ம் 3…

தமிழ் சி னிமாவில் சிறுவ யது இரு க்கும் போதே ஏ ஆ ர் ரகுமானால் குட்டி பா டகராக அறிமுக மாகிய…

தமி ழ்  சினி மா வி ல்  சி று வ யது   இருக் கும் போ தே ஏ ஆர்  ரகுமா னால்  குட்டி  பாடகராக  அ றிமுக மாகி ய வர் ஜி வி  பிரகா ஷ்கு மார்.  த மிழ்த்  தி ரை ப் பட   நடி கரு ம் மற்று ம்   இசை யமைப் பாளர்  ஆவார் . இ வர் பு க ழ் பெற்ற  இசை யமை ப் பாள…

விவாகரத்தி ற்கு பின்னு ம் கொடிக ட்டி ப றக்கு ம் நடி கைக ள் ..?? ஒ ரு டஜன் ப டங் க ளை கை வசம்…

ச மந்தா  தெ லுங்கு  நடி கர்  நாக  சை தன் யாவை காதலி த்து திரு மணம்  செய்து கொண்டா ர். ஆனால் சில வருடங்களிலேயே  இவர் களு க்கு ள் ஏ ற்பட் ட  ம னக்கச ப் பு கார ணமா க  இ ருவரும்   பிரிந் துவிட்டனர் .  மே லும் ச ம ந் தா வி வா கர  த்துக் கு  பின்…

எல்லாருக்கு ம்உதவி செய்ய ணும்னு நெனைக்கற அந் த ம னசு தான் கடவுள்..?? அரண்மனை போல வீடு இருக்…

ஒரு  சி ல தமி ழ் நடி கர்க ள் தன்னு டைய பண த்தை அதிகம்  வி ரும்பாம ல் தன்  எதா ர்த்தமான செயல்களை செய்து தா ன் வருகிறார்கள். அந்து மட்டும்  இல்லா மல்  தற்போது  பிரப ல  ந டிகர் ஒ ருவர்  த ன்னு டைய வீட்டை விட் டு ரயில்  நிலைய த்தி ல் வந்து  உ…

காதல னுக் கு மு த் தம் கொடு த்து திரு மணத் தை உறுதி செய்த நடி கை ..?? 18 வ ரு ட காதலுக்…

சின்னத் திரை யில்  செ ய்தி   வாசிப்பா ளரா கவும்  சீரிய ல்  ந டி  கையாக  இருந்து பின்  வெள்ளித் திரை  ந டிகை யான வ ர்  ந டி கை  பி ரி யா பவானி  சங் க ர்.  மேயா தமா ன் ப டத்தி ன்  மூலம்  கதா நா யகி யா க கால் பதித்திருர்ந்தாலும்       அதன் பி…

இவர் அடிக்கடி இமய ம லைக்கு சென்று சித்த ர்களை சந்தி ப்ப து இ துக்கு தனா.. ?? ம ன அமைதிக்காக…

பல வருடங்களாக திரையுலகில் சூப்பர் ஸ்டாராக புகழின் உச்சியில் இருக்கும் ரஜினி ஆன்மீகத்தில் அதிக நாட்டம் கொண்டவர். அந்த வகையில் இவர் ஸ்ரீ ராகவேந்திரா, பாபா உள்ளிட்ட ஆன்மீக திரைப்படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். அது மட்டுமல்லாமல் தியானம், ஆன்மீக…

குறுகிய காலகட் டத் தில் முன்ன ணி நடி கை களுக் கு ..?? இணையா ன ச ம்பளத் தை வா ங்கி வரும் நடி கை…

குடும் ப  குத் து  விளக் கா க ஒரு கா லத்தில்  ந டித்த  சி ல  நடி கைக ள்  கூ ட தற்போ து   கிளாமர் புகைப் படத்தை வெளி யிட் டு வருகிறார் கள். ஏனென்றால்  பட வாய்ப்புக்காக இவ்வாறு செய்து வருகிறார்க ள் என் று  கூ ற ப் படுகி ற து. அதும ட் டுமின்றி…