February 24, 2024

இயக்குனர்கள் சொல்வதை செய்தும் வாய்ப்பில்லை..?? அந்தரங்க வாழ்க்கையை வெட்ட வெளிச்சமாக்கி சினிமா வாழ்க்கையை இழந்த நடிகைகள்..??

நடி கைகள் பெரும்பாலு ம் வா ய் ப் பிற்காக அ ட்ஜெஸ்ட்மெ ண் ட்  செய் யு ம் இ க் க ட்டான சூழ லு க் கு தள் ள ப்ப டு வார்க ள். ஆ னா ல்  ஒரு சி ல வி ருப் பப்ப ட் டே அதை  செ ய்து தடுமா ற் ற த் தை  ச ந் திப் பா ர்க ள் . அந் த வகையி ல்  அ ட் ஜெஸ் ட்மெ ண் ட்  செய் து ம் அ ந் த ரங் க   வா ழ் க் கையை   வெ ளிச் ச ம்  போ ட் டு  கா ட் டி   மா ர் க் கெட் டை யு ம் இ ழந் துவி டு கிறா ர் க ள் .   இ தனா ல்   அ வர்க ளி ன்  த னி ப் பட் ட   வாழ்க் கையு ம்  கே ள்வி க் கு றி யாக   மா றி  கா ண மல்  போய்விடுகி றார்க ள்.

90ஸ் காலக் கட் ட த் தில்  மா ட ல் ம ற்றும் ந டி கையாக  இ ரு ந் து  சி று கதா பா த் தி ர ங்களில்  ந டி த் து  பி ரபல மா ன வர் பு வ னே ஸ்வ ரி . இ டை யி ல் விலை மாது வாக  பாய்ஸ் படத் தில் ந டி த் ததோடு சொ ந் த  வீ ட் டி ல் வி ப ச்சா ர ம் செ ய் த  பு கா ரில்  கை து  செ ய்யப்பட்டுவாழ்க்கையை   இ ழ ந் து வ ந் தார் .தற் போது  அதை பற்றி பகி ர்ந்து மீ ண்டும்  வா ய்ப்பி னை பெற ஆவ லோடு

 காத்திருக் கிறா ர் .நடிகை   மந்த்ராவி ஜ ய்,  அஜித் , சர த் குமார் உ ள்ளி ட்ட   மு ன்ன ணி  நடி கர் களு டன்  9 0-ஸ் கால க்க ட்டத்தில்  கனவு க் கன் னியாக இ ருந் து வந் தார் நடி கை ம ந்த்ரா.  அப் போ தே  த மிழில் கவர்ச்சி யில்  தாரா ள ம்  காட் டிய  நடி கைகளி ல்  லிஸ் ட்டி ல் இ வரும் ஒரு வரா க  திக ழ்ந் தா ர்.தமி ழ்,  தெலு ங் கு, ம லை யா ளம்,  க ன் னட ம்,  இந்தி மொழி களில்

கவர்ச்சி  கா ட்டி வந் த மந்த்ரா இய க்குன ர்  ஒரு வரை  திரும ணம்  செய்து  சினி மா வை விட்டு வி ல கினார்.ஸ்ரீ ரெட் டிதென் னிந்தி ய சி னிமா வில் த ன் னை பல  இய க்கு னர் கள் த யாரி ப்பாள ர்கள் , ந டிக ர் கள் வாய் ப் பு  தரு வ தா க கூறி  தன்னை   சீர ழித்துவி ட்டார்கள் என் று  நி ர்வாணமா க போரா ட்டம் நடத்தி  பர பர ப்பை ஏ ற்படுத் திய வர் நடி கை  ஸ்ரீரெட்டி.

ந டிகர்க ளை பற்றி ப டுகேவ லமான வா ர்த்தையில்  விம ர்சி த்தும் இ ணைய த்தி ல் எ ல் லை மீ றிய  ஆ டையில்  போட் டோ க்களை  பகிர்ந் து ஷாக் கொடுத்து வரு கி றார் . அந்தரங்க விசய த்தை பே சி ய  மார் க்கெட் டை இழ ந்து  இணைய மே க தியாக இரு ந்து  வருகி றார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *