February 22, 2024

என்னோட படத்துல நீதான் நடிக்கணும் கட்டளை இட்ட ரஜினி..?? கட்டளை அப்படியே ஏற்று நடக்கும் பிரபல நடிகர்..??ர ஜினி சொல்வதை இன்று வரை கடை பிடித்து வரும் நடிகர்..??இவர் யாரு சொன்னாலும் கேக்கமாட்டாரே..!!

அ ஜி த் முன் னணி நடி க ர் களில் ஒரு வ ராக  வளம் வந்து கொ ண்டி ரு க்கிறார். ஆ னால் இ ந்த நிலைமைக்கு வருவத ற் கு ஆர ம் ப கா லத் தில் இ ருந் து நிறை ய  தடை க ளை   தாண் டி வ ந்த வ ர் .  இ வர்  அ றிமு க மா ன முத ல் பட ம்  அ மராவ தி .   அ தன்பி ன் அ டுத் த டுத் த ப டங் க ளை  எ ப் ப டி  தே ர் வு செ ய் ய ணு ம்  எ ன் று  தெரி யா ம ல்   தி ண றி யவ ர் .   ஏ னெ ன்றா ல் இவருக்கு திரை உலகத்தில் பின்ன ணி  என் று ம் யா ரு ம் கிடை யா து.பின் ன ர்  ஒ ரு க ட் ட த் தி ல்  இ வ ருக் கு

சினி மா   செட்  ஆ கா து எ ன் று நினை த் து  அவ ருக் கு  அதீத ஆசையாக இருந்த பைக் ரேஸில் போகலாம் எ ன்று  மு டி வு செ ய் திரு ந் தார். அ ப் பொ ழு து அவரு  க்கு  ஒரு  தி ரு ப்புமுனையாக வந்த  ப டம்  தான்   ஆசை . ஆனா ல்  இய க் கு ன ர் ஆ சை ப்ப ட த் திற் கா க  வந் து இ வ ரை  அ ழை த் த  போது இ வ ருக் கு பெரி து ம் ந ம் பிக் கை  இல் லாம ல்  தான் இரு  ந்தார்.

அ  ப் பொழு து  இ ய க் கு னர், இந்த  ப ட த் தி ற் கு நீங் க  தான் ச ரி யா இரு ப் பீங் க  இந் த ப ட ம்  கண் டி ப் பா க  ந ம க்கு  ஒரு வெற்றி யை   கொடுக் கு ம் எ ன்று ஒரு நம்பி க் கை யை   கொடு த் து ந டிக்க வை த்திரு க் கி றா ர். அதே மாதிரி இந் த பட ம் வெற் றி அடை ந் து  பட்டி தொட்டி எல்லாம் பெய ர் பெ ற் றா ர். இ  வரை தேடி தொட  ர்ந்து இ ய க்கு ன ர்கள் வந்த நிலையில்,

இவர் அதை க் கண்டு மெய்சிலிர்த்து நின்றவர்.தொடர்ச்சியாக இவர் படங்கள் நடித்ததில் சில படங்கள் மட்டுமே வெ ற்றி அ டைந் தது. ஒரு சில படங்கள் இவருக்கு மிகப்பெரிய தோல்வியை கொ டு த்தது .   அப்போது  என் ன செ ய்வ தெ ன்று தெ ரி யாம ல்  இ ரு ந் த போ து  ஒரு வி ழா வில் அ ஜி த் தும்,  ர ஜி னி யு ம் ச ந் திக் க நே ரிட் ட து .

அந் த சந் தி ப் பி ல் அஜித் தி ற் கு  சில ஆலோ ச னை க ளை வழங் கி னார். சி னி மா து றையில்  ஏற்  ற த்தா ழ் வுகள்  இரு ந்து வரும் நானும் இதையெ ல் லா ம்  கடந்து  வ ந் தி ருக் கி றே ன் . எந்த கால த் தி லு ம்  நம் பி க் கை யை  மட் டு ம் இ ழ க் காம ல் போ  ரா ட வே ண் டும்  என்  று சொ ல்லி இரு க்  கிறா ர். மே லு ம் என்  னு டை ய பட மா ன பில் லா  பட த் தை  நீ எடுத்து நடிக்கணும்

என்று  க ட்டளை இட்டு இ ருக்கி றா ர்.  அ தை ப் பின்ப ற் றி ய அஜீத், வி ஷ் ணு வ ர் தன்  இ ய  க் க த்தில்  பில்லா  2 வில் நடி த் து மிக ப் பெ ரிய  வெ ற்றி யை   கொடு த் தா ர் .இந் த  பட ம் இ வ ருக்கு பெரி ய தி ரு ப் பு முனை யா க   அமை ந் த து . மே லு ம்  ர ஜி னி,  இவ ர்  உ ட ல் நி லை க ருதி  ர சி க ர்க ள் கொண் டா டு ம் வித மா க பட த் தை  வெ ளியி டுவது

மட் டு மே  உன் னு டை ய கு றிக் கோ ளா க  எ டுத் து க்  கொள். எ ந் த வி த நி க ழ் ச் சி கள்  மற்று ம் பே  ட்டி க ளி லும் பங் கேற் க வேண்டா  ம் என் று வ லியு று த் தியுள் ளா ர். ர ஜி னி சொ ல்வ  தை இ ன் று  வ ரை அஜித் க டை பிடித் து வரு கி றார். ஏ னெ ன் றா ல் இதே பா  ணியை  தான்  ரஜி னி யும்   90களி ல் பின் ப ற் றி வந் தா ரா ம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *