March 4, 2024

ஏன் அம்மா தான் சரத்குமார் முதல் மனைவி..?? வைரலாகும் வீடியோ உள்ளே..!! எனக்கு ரா தி கா ஆண் டி மட் டும் தான் அம்மா கிடையாது..??எங்க அப் பா சரத்குமா ருக்கு ராதி கா ஆண்டி இரண் டா வது மனைவி அவளோ தான் தான்..!!

தமி ழ் திரை ப்பட த்தில்  ஆரம்ப  காலத்தில் பி ர ம்மாண்டமான நடி கர் என் றா ல் அது  நம து  நடி க ர்   சர த் கு மார்  தா ன் .  ஆ னா ல்  இ வ ர்  கல்லூ ரி  கா லத்திலே யே  மி ஸ்ட ர் மெ  ட் ராஸ்   ப ட் ட ம் பெற்றவர்  ஆவார், நடி க ர்  ராதிகா  சரத்கு ம ரின் இ  ரண் டாவ து   ம னை வி  ஆ வா ர் .    இ வர் சி னிமா வை  தாண் டி  சி  ன்ன த்தி ரையி லு ம்   ஒ ரு க ல க்கு கல  க் கு கிறா ர் .   இவ ர் த மி ழ் சினி மா   உ லகில்   மு ன் ன  ணி  ந டி க ரா ன  சர த் கு மா ர் அ வ ர் க ளை  இர ண்டா வ து   தி ரு மண ம்  செ ய் து கொ ண் டா ர் . இ து அனை வ ரு க் கு ம் தெ ரி ந் த   ஒ ன் று  தான் .


தற்போ து   ந டி க ர் ச ர த் குமா ரி ன்  முத ல்  மனை  விக் கு இர ண் டு  மகள்க ள் இ ருக் கிறார்கள் அதில் மூத்த மகள் தான் தமிழ்  திரைப் படத்தில் பிரபலமா ன  நடிகை வரலட்சுமி  இ வர் வரு கிறார்  விக் னேஷ்  சி வன்  இ யக்க த்தில்  வெ ளிவ ந்த ‘போடா  போ டி’  படத்தி ன்  மூ லம் தா ன் சினி மா  உ ல கிற்கு  அ றிமுக மா னார் .  பின்ன ர்   இவ ர் ப ல்  வேறு  படத் தில் நடித்து உள் ளார். மேலும், விஜய்  நடி ப்பில்  வெளியா ன ச ர்கார் பட த்திலும் ம ற்றும் விஷால் நடிப்பி ல் வெளியான


ச ண்டைக் கோ ழி ப டத்தில் வில்லி க தாபா த் திர த்தி ல்  நடித் து  அச த் தி இ ரு ந்தார். தற்போ து வ ரை நடிகை  வர லட்சுமி  த மிழ்  திரைப் படத்தில்  ந டி த்து க் கொ ண்டு தான்  இரு க் கிறார் , இ ந்நி லையி ல் இ ந்த  பட ம் குறித்து ச மீபத் தி ல்   வர ல ட்சு மி யு ம்,   இ ய க் குனர்  ம னோஜ் குமா ரு ம்  பே ட் டி யளி த்தி ருந்தா ர்கள். அ தில் தொ குப்பா ள ர்  சோசி யல்  மீ டியா வில் உ ங்கள் குடு ம் பத் தை  குறித் து  ரொ ம் ப க ஷ் ட மான   க ருத் துக் களை   பதி வி ட்டு  வ ரு கி றா ர் கள்


ஆனால் இது நாள் வரைக்கும் நடிகை வரலட்சுமி பத்திரிக்கையாளர்களை சந்தித்து அடிக்கடி பேட்டி கொடுத்து வருகிறார்.அதற்கு வரலக்ஷ்மி கூறியது, மக்கள் பல கருத்துக்களை சொல்லி கொண்டு தான் இருப்பார்கள். என்னை நிறைய பேர் எப்படி நீங்கள் ராதிகாவை ஆன்ட்டி என்று கூப்பிடுவீர்கள்? நீங்கள் கேட்டார்கள். ராதிகா ஒன்னும் என்னுடைய தாய் கிடையாது. அவர்கள் என்னுடைய அப்பாவின் இரண்டாவது மனைவி. தாய் என்றால் அது ஒருவர் மட்டும் தான். அனைவருக்குமே ஒரே ஒரு தாய் மட்டும் தான்.


எப் போதுமே  ரா தி கா   அ வ ர்கள்  எ னக் கு  ஆ ண் டி   ம ட்  டு ம்  தா ன்   எ ங் க  அ ப் பா  ச ரத்கு மா ரு க்கு  அ வ ர்  இ ர ண் டா வது  மனைவி  தான்  ஆனால் எனக்கு அம்மா கிடையாது.அவர்களுக்கு என்னுடைய தந்தை சரத்குமார் அவர்களுக்கு இணையாக மரியாதை கொடுத்து வருகிறேன். ஒரு அப்பாவாக சரத்குமார் அவர்களும் தன்னுடைய க ட மை யை  செ ய் து   உ ள் ளார். ஒரு சில பேருக்கு வேலை வெட்டியே இல்ல.  அ வ ங் க   வே  லை யே   இ ந் த  மா தி ரி   கு  ழைப் ப து   தான். அவங்களுக்கு வேற வேலை வெட்டி இருந்திருந் தா  இ தெ ல் லா ம்   எ து க்கு   ப ண் றா ங்க என்று அதிரடியாக கூறினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *