March 3, 2024

மீராமிதுனையே ஒருத்தன் காதலிக்கரான அப்போ அவன் எவ்ளோ காஞ்சு பொய் இருப்பான்..!!மீரா மிதுனின் காதலன் புகைப்படம் வெளிவந்தது ..?? இந்த ஜோடி பற்றி உங்கள் கருத்தை மிகவும் எதிர் பார்க்கப்படும்..??

சமூ க வலை த் தளங் க ளி ல்  மிக வு ம்  வெ றுக் க ப்படும்   ந பர்  மீ ரா   மீ துன் . தி னமு ம்  ஏ தா வது ஒரு   நடி கர்   ர சி க ர் களி டம்  வம் புக்கு  இ ழுக்கும் மீ ரா  மீதுன்  இது வ ரை   த ள பதி விஜ ய் சூ ர்யா  போன்ற   பி ர ப ல ங் க ள்   மே ல்   கடும் கு ற் றச் சா ட் டு களை  வைத் துள் ளா ர் .  இத னா ல் கோ வ த் தி ற் கு  த ள் ளப் ப ட்ட  ர சி க ர்கள்   அ வரை தி ட் டி த் தீ ர்ப்  பதும்  அவர்  மீது வழக் கு  பதி வு   செ ய்வ துமாக  உ ள் ள னர். எ ன் ன  தான்  உ லகமே அவ ரை எதிர் த் து நி ன் றாலு ம் அவ  ருக்கெ ன   ஒரு   கா தலன்  இ ரு ப்பது ரசி க ர் க ளின் மத் தி யி ல்  ஆச் ச ரி யத் தை ஏ ற்ப டு த் தி யு ள்ளது.

மாடலி ங்யி ல்   தன்   ப ய ண த் தை  தொ ட ங் கிய    மீ ரா   மீ து ன்   8   தோ ட் டா க்கள் ,   தா னா சேர்ந்த   கூ ட்ட ம்   போன்ற   ப ட ங் க ளி ல்  கவ னி க் கப்   படா த  க தாபா த் தி ரங் க ளி ல்  நடி த் து ள் ளா ர் .  சி னிமா க் க ளி ல்  பெ ரிய   வா ய்ப்  பு கள் ஏதும்  கி டை க் கா த   நிலை யி ல்   பி க் பா ஸ்  த மி ழ்  சீ ச ன்   3 யில் பங்கே ற்க  அ வருக்கு  வாய் ப்பு  கிடை த் தது.

அந்த   வா ய் ப் பை  பய ன்படு த் தி   வைல் ட்   கா ர் ட்  எ ண்ட்ரி யாக  பி க்  பா ஸ்  வீ ட் டி னு ள்  புகு ந்து ச க  போட் டி யா ளர்க ளை   வெ ச்சு   செ ய்து   வி ட் டா ர்  எ ன் றே  கூ ற வே ண் டு ம் .  அ து ம் இ ய க் குனர்  சே ர ன்  அவ ர் க ளி ன்  மீது  தே வை யி ல்லா த  குற் ற ச்சா ட் டுக ளை  வை த்து  அவ ரை  பெ ரு ம்  ம ன   உ ளை ச்சலு க்கு   ஆ ளா கின ர் .

பெண்ணிய ம்  அ தி க ம்   பே சு ம்   இவ ரை  ப ல ருக் கு ம்   பிடிக் காமலே போ ய்  விட் ட து .  ஒரு வ ழியாக   அ வரை எலி மி னேட்  செ ய் து வீ ட் டை  வி ட்டு   வெ ளியே   அனுப் பி ய  நிலை யி ல் சில  நாட் க ள்   அ வர்  தொ ந் த ரவு இன்றி ரசி க ர் கள்   இ ரு ந்த னர்.  அ தன் பி ன்  தற் பொ ழு து  ச மூக  வலை த் தளங் க ளி ல்  வந் து ர சிகர்க ளை  வம் பி ழுத் து   வ ரு கிறா ர் .  ர சிக ர்க ளு ம்  அ தற் கே ற்ப் ப  திட் டுவதும்  கலா ய்ப்ப துமாக  இரு க் கி ன் றன ர் .

நிஜ  வா ழ்க் கையி லு ம் மீ ரா விற் கு  பாசம்  வைக் கும்  சொந் த ங்க ள் அ மைய வி ல் லை  என் றே கூற வே ண் டு ம்.  பிர மாண் டமா க   ந டந் த  திரு ம ணத் தி ற் கு  பி ன்னர்  தன் க ணவரு ட ன்  சில நா ட் க ள் மட் டு மே வாழ்ந் தார் அ தன் பின் சில கருத் து  வேறு பா டுகளால்  பி ரி ந் த ன ர் . அதை பற் றி ன  விச யங் க ளை நா ம்  ஏ ற் க னவே   பிக்   பாஸ்  நிகழ்ச்சியில் பார்த்துள்ளோம். அப்படி காயப் பட்டிருந்த நிலையில் அவருக்கென புதிய துணையை தேடியுள்ளார் மீரா மீதுன்.

மீரா மிதுனையே ஒருவன் காதலிக்கிறான் என்றால்  நா ட்டில்  பெண்களு க் கு எ வ் வ ள வு   ப ஞ்ச ம்  எ ன் பது  இ ப் பொழுது தான்  பு ரி கி றது.  மீ ரா   மீது ன்   ஷ மி   டி  கி ரு ஷ்  எ ன்றே   நட ன   இ ய க் குனரை   கா த லி த்து   வ ரு வ தா க  த ன்   ட்வி ட் ட ர் ப க் கத் தி ல்   நெ ருக் க மாக   உ ள்ள ப டி   பு கைப் படங்க ளை  வெ ளி யி ட் டு  அ றி வி த் து ள்ளா ர் .  அ தி ல்  சி ல பு கைப்ப ட ங்க ள்   உ ங்கள்  பா ர் வைக் காக   இந் த     ஜோடி பற் றின  உங்கள் க ருத்தை  மிக வும்   எதி ர்  பார் க்கப் ப டு கி றது.  க ண் டி ப்பா க  ப தி வி ட வும் . . . . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *