February 24, 2024

11ஆம் வகுப்பு படிக்கும் போது உயிருக்கு உயிராய் காதலித்த பிரபல நடிகை..??இரண்டு பேரை காதலித்தும் ஒருவர் கூட ஏற்க்க வில்லை ..?? இந்த நடிகையனு ஷாக்கான ரசிகர்கள்..??

கா த லித் து  தி ரு ம ண ம்   ஆ கா த  ந டி கை க ளில்  ஒருவராக  இருக் கி றார்  ஐ ஸ் வர்யா   ரா ஜே ஷ்,  ஆ னா ல்  நமது   த மிழ் திரை ப்பட த்தில்  நடிப்ப தற்கு   முன்னரே  பல   த ரு ன த் தை  தாண்டி   வந் து ள்ளா  ர் ந  டிகை   ஐ ஸ்வ ர்யா  ரா ஜே ஷ் ,ந டி கை  ஐ ஸ் வர்யா ராஜேஷ்   நடிகை  என்பதை தாண்டி சினிமா குடும்ப த்தி ல்   இ ரு ந்த   வ ந் த  ஒரு ந டி கையு ம்   ஆவா ர், த ந்தை    ரா ஜேஷ் ஒ ரு தெலு ங்கு திரைப்பட நடிகர்  ஆ வா ர்,நடிகை ஐஸ்வர்யா   ராஜேஷ்  அம்மா  ஒரு   பி ர ப ல மா ன ந ட ன  க லை ஞ ர்   ஆ வார்   அவ ர து   பெயர்   நா க  ம ணி  ஆகு ம்.


நடி கை ஐ ஸ்வ ர்யா  ரா ஜே ஷ்  தன்னு டைய  ஆ ரம் ப க ட்ட  வா ழ்க்கையி ல் இருந்து   இப் போது வ ரை  சென் னை யி ல்  தான்  இரு க்கிறார்,  ஆனால்  ஐ ஸ் வ ர் யா  ரா ஜேஷ் ஒரு  சாதரண மான  குடும் ப த்தில் இரு ந்த வந் த  ஒருவர்  என் ப ர்   அனைவ ரை யும்  நம்ப  வைத்தா ர்,அவ ர்  தனது பள் ளிப்ப டிப் பை  இந்தியன்  மேல் நிலை ப்  ப ள்ளி, சென்னை ஆகிய இடங்களில் படித்தார்.

199 6  ஆம்   ஆண் டில்,  தெ லுங்கில்  ராம்ப ண்டு  தி ரைப்பட த்தி ல்    குழ  ந் தையா  க  நடி த் தார் .  ந டி கை   ஐ ஸ்வ ர் யா   ரா ஜேஷ்  செ ன்னை   எ த் தி ரா ஜ்   ம க ளி ர்  க ல் லூரியி ல்   ப டி த் து B.Com பட்ட ம்  பெ ற் றா ர்.    க லை ஞர்  தொலை க் கா ட்சி யி ல் மானாட ம யிலா ட ரி யா லிட்டி ஷோவி ல்  நு ழை ந்தா ர்.  அ வர்   நிக ழ் ச்சி யின்  மூ ன்றா வ து  சீ ச னி ல் வெ ற் றி  பெ ற் றா ர்,   அ தன்பி ற கு  படங் க ளில்  ந டி க் க வா ய் ப்பு கி டை த்தது.


தன்   சிறு வயதி ல் நி னை த் த   ஆசை   எ ல் லா ம்  ந டக ம லே   போ ன தா ம்  இத னால்   தா ன்  இ ப் போ து   த ன்  ஆசைகளை   எ  ல்லா ம்   பூ ர்த் தி   செய்து   வரு கிறாரா ம்  ந டி கை  ஐஸ் வ ர் யா ராஜே ஷ்,ஆ னா ல்  சி னிமா வு க்கு  வ ந் த  போ து  ஒ ரு   இ ய க்கு ன ர்  ஐ ஸ் வ ர் யா  ராஜே ஷை    பா ர்த் து   உ ன் னை  ஹீ ரோயி னா க  நடி க் க  வை க் க மு டியா து  வேணு ம்  என் றா ல்  துணை  நடி கை யாக  ந டிக் க   வை க் க லா ம்  எ ன் று  கூறி யுள்ளார்.

ஆனா ல்   அ தே  இ யக்கு ன ர்  படத் தில்  ஹீ ரோயி னா க   ந டித்து  இ ருக்கிறார் ஐஸ்வர் யா   ராஜே ஷ். த ன்  கா தலை  பற்றி  கூ று கை யி ல்   நான்   1 1 ஆம்  வ கு ப் பு ப டி க் கும்   போது   ஒ ரு வரை   உ ண் மை யா க   ஒரு வ ரை   கா த லித் தேன் ,   ஆ னா ல்  அ வ ர்  எ ன் னை   காதலி க் கவி ல்லை.   க ண் டிப் பாக  அவர்  தற்போ து  பீல் செய்வர் “என்று சிரித்தபடியே கூறியுள்ளார் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்.


ஆனா ல் என் னு டைய   க ல் லூ ரி  கா ல த் தி ல்  இருந்தே  மாட லிங் செ ய்து  வ ந் தே ன்,   இ தன்  பி ன் ன ர்   தான்  எ ன் னு டை ய க ல்லூ ரி  காலத் தி ல் இருந்தே என க் கு நடிக்க  வாய் ப் பு  கிடை த்து  சினி மா வில்   ந டி க் க  ஆர ம்பி த் து  வ ந் தே ன், அப் போது ஒ ரு வ ரை  காத லித்தே ன்,இந்த இரண்டு ந ப ரு க் கு   பிறகு  நா ன்  யா ரை யு ம்  காதலி க் கவி ல் லை . ஆ னால்   என து   மூன் றா வ து   கா த ல்   தா ன்  க டை சி யா க  இ ரு க் கும்   அ து வே  நிரந்தரமாக  இ ரு க்கும்   எ ன்று   நான்   ந ம் பு கி றேன் ” எ ன் று  ஐ ஸ் வ ர்யா   ரா ஜேஷ்   கூ றி யுள் ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *