February 24, 2024

இவருக்கே இந்த நிலைமை என்று கண் கலங்கும் ரசிகர்கள் ..?? வாடகை வீட்டில் இருந்து கஷ்ட ப்படும் பிரபல நடிகர்..?? ர சி க ர்கள் நம்பி இருக் கும் பிர பல ந டி கர் ..!!

தமிழ்  இ  ள சு களி ன்  கனவு க ண்ணன் தான் நமது நடி கர் மா தவ ன்.பி ர பலமா ன  இ யக் குனர் ம ணிர த்னம்  இயக் க த்தி ல்  வெ ளி யா ன   அலை ப்பா யு தே   எ ன் ற  ப ட த்தி ல்  நடித்து அறிமுகமான நடிகர்  தா ன் மாத வன் , இ ந் த ப ட த் தி ன்  மூ லமா க  த ன க் கென ஒ ரு த னி  இ டத் தை  பி டி த்தா ர் . இள ம்  பெ ண் களி ன்  க ன வு க்  கனனாக  அ ப்போ து  இரு ந் த வர் மா தவன்  தான்.தன க்கெ ன ஒரு  தனி இ டத்தை பி டித்தது  மட் டு ம்  இ ல்லா ம ல்  பல பெண் களின் ம னதி லும்  ஒரு  தனி  இடத் தை பி டித் தவர் மா த வன்.

நடி க ர்  மாதவ ன்  நடித் த படத் தில்  சூப் பர்  டூப்பர் ஹி ட் கொ டு த்த பட ங்கள்  பல  அ தி ல்,மின் ன லே , டும் டும் டும் ,பார் த் தாலே  ப ர வசம்  ,க ன் னத்தில்  மு த் தமி ட்டா ல் , ரன் போன் ற ப ட ங்கள் அ னைத்து மே  ம க்க ளி டை யே  அமோ க ஆ தர வை பெற் ற ப ட ங் கள் ஆ கும்.ந டிகர் மாத வன்  தற் போ து வ ரை  மிக வும்

குறைந் த தி ரைப் பட த்தில்  தான்  நடித் து வ ரு கி றார் ,  அந் த  வ கையில்   ஒரு  நல்ல கதை  கொண் ட  படத்தில்  தா ன் நடித் து வ ருகி றா ர். ஒ ரு   கால த் தி ல் ந டி கர்  மாத வ ன்    தமி ழ் சினி மா வையே  கலக் கி யவர்  .   இப் போ து  ந டி கர் மா தவ ன்  இய க் க த் தி ல்  மற் றும்  ந டி ப்பில்  உரு வா கிய   பட ம்  தான்   ராக் கெ ட்ரி .  த ற்போ து    ந டிகர்  மாத வ ன்   ப ல வ ரு ட ம்  க ழி த் து

தன் னு டைய   சினி மா   வா ழ் க்கை யை   மீ ண் டு ம் ஆ ர ம் பி த் து ள் ளார்  .பிர பல   வி  ன்ஞா னி  நம்பி   நாரா ய ண னி ன் வாழ் க்கை யை   பட மா க  எ டு த் து ள்ளா ர்   நடி க ர் மா தவ ன்.  இ ந்த ப ட த்தி ன்  பெ யர்  தான்  ராக்கெ ட்ரி ,இ ந் த ப ட ம் ஜூலை  முத லி ல் வெளி யா க உ ள்ள து. ச மீ பத்தில்  இ ந்த  ப டத்தி ன்  வி ழா வி ல் பேசி ய மா தவ ன் ப ல சுவா ர சிய மா ன செ ய்தி களை  பகி  ர்ந்துள் ளார்.


அ   தி  ல்     மாதவன்  கூறியது, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகவே நானு ம்   எ ன து  கு  டும் ப மும்   வாட  கை   வீட் டில் தான்   வசித் து வரு கி  றோம், செ ன் னையில் இ ரு ந்தோம்  பி ன் னர் து பா யி ல்   இ ருந்தோ ம்  இ து வ ரைக் குமே  வாடகை   வீ ட்டி ல் தா ன்   வ சி த்து   வ ரு கி றோ ம் . நான் க டவுள்  போ ல  ந ம்பி   எ டு த் த ப ட ம்   ரா க்கெட் ரி   இ ந் த   பட ம்   வெ ளி யா னால்  தான்

சென்னை யி ல்  ஒ ரு  சொ  ந்த மா க   வீ டு   வா ங்  க ணு ம்   எ ன்று   மா த வ   ன்  தன்  மனைவி யி ட  ம்   கூறி யு ள் ளா ர் . ஆ னால்   இ ப் போ து   ப ல   நடி க ர் க ள்   தான்   ந டி க் கு ம்   ப ட த் தி ல்  ப ல  கோ டிக ளி ல்  ச ம் ப ள ம்   பெற் று   பல   சொ த் து க் க ளை  வை  த்திரு க் கு ம்    போ து   ந டி க ர்   மா தவ ன்   நி லை யை  பா ர் த் தா ல்   கொ ஞ்சம்   கண்  க ல ங்க  வை  க்கி றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *