February 24, 2024

சந்திர முகியாக நடிக் க பல கோடி களை சம்பள மாக கேக்கும் பிரபல நடிகை..?? கேள் வி கேக்காம ல் கொடுக்கு ம் தயாரிப் பா ள ர். .? ? இந் த ந டிகை யா அப் போ கொடுக்க லாம்..?? பொன் னியின் செல்வ னையே மி ஞ்சும் க தைகள த்தி ல்..??

மணி ர த்னம் இயக் க த்தில் சமீபத்தில்  வெளிவந்த பொன்னியின் செல்வன்  திரை ப்படம் எ திர்பா ர்த்ததற் கு ம் மேலா க வசூல்  சாதனை படைத்தது. சோ ழ  சாம்ரா ஜ் யத்தையு ம், அரச கால  மக் களின்  வாழ்க் கை  மு றையை யு ம்  க ண்முன்னே   தத்ரூ பமாக கா ட் டிய அ ந்த  திரைப்படம்   இ ன் றைய  இ ளம் த லைமுறை க ளை  வெ குவா க   ஈர்த்து விட் டது .அ து  ம ட் டு மி ல் லாம ல்   அந்த ப ட த்தி ல்  திரிஷா , ஐஸ் வர் யா   ரா ய்  ஆ கி யோ ரின்   உ டை ,   ந கை  எ ன  அ னைத் து ம் இ ப் போ து  ட் ரெ ண் டி ங் கி ல் இரு க் கி றது .

தற் போ து  அதை யே   மிஞ் சு ம்   அ ள வு க் கு  பா லி வு ட் ந டிகை   க ங் க னா  ர னா வ த்  ச ந்தி ர முகி   2   தி ரைப் ப ட த் தில்   ந டி த் து  வ ருகி றா ர்.  பி  வா சு  இ ய க் கி வ ரு ம்   இ ந்த  தி ரை ப்ப ட த் தி ல்   ராகவா  லார ன்ஸ்  ஹீ ரோ வா க  நடித் துக் கொண் டி ருக் கிறார் . ஏ ற் கன வே   இத ன்   மு தல்   பா க த்தி ல்   சூ ப் ப ர்  ஸ் டா ர்   ர ஜினி கா ந் த்  ச ர வ ண ன் ,  வேட் டைய ன்  எ ன்ற  இரு   வே று கெ ட் ட ப் பு க ளில்  அ ச த்தி யி ரு ப் பார்.

ஆ னா ல் அ தை  அ டுத் து  தொ ட  ங்க ப் பட் ட  இ ந் த  இ ரண் டாம் பா கத் தில்  அவ ரா ல் சில  கார ண ங்க ளா ல்  நடிக்க  முடியாமல்  போய்வி ட்ட து . அ த ன் பி றகு தா ன் ராகவா   லாரன் ஸ்  அந்த க தாபாத்தி ர த்திற் காக தே ர்ந் தெடு க்க ப் பட்டா ர்.அந்த  வகை யி ல்  இ ந் த இ ரண்டாம்  பா கம்  முந்தை ய  பாக த் தில் பரப ரப்பாக   பே சப்ப ட்ட  வேட் டையன் க தா பாத் திரத்தை   வை த்து உ ரு வாகி   வ ரு கிற து .

அந் த கதாபா த்திரத் தி ற்கு சமமான   மற் றொ ரு க தா பாத்தி  ரம்   தான்  ச ந் தி ர மு கி .  அ தை மு த ல்  பா க த் தி ல்  போ ட் டோவாக  ம ட் டு ம்  தா ன்   நா ம்  பா ர் த் திரு ந் தோ ம் .  த ற் போ து   அத ற்கு  உ யி ர்  கொ டு ப் பது  போல்   சந்தி ர முகியா க  கங் கனா   ரனா வத்  நடி த்து க் கொ ண் டிருக் கி றா ர் .ச மீப த் தில்   இ ந்த  த கவ லை   லை க்கா  புரொ டக் சன் ஸ்  போஸ் ட ர்  உட ன் அ தி கா ர ப் பூர் வ மா க  அறி வி த்தி ரு ந் தது.

அதி ல்  அ வ ர் அ ரச  பெ ண்கள்  போன் ற  தோற்ற த் தில்  அழ கோவி ய மா க   இருந்தா ர்.  இது வே ப டத்தின்  மீ தா ன  எதி ர்பார் ப்பை யும்  எகி ற  வை த்த து.  இந் நிலையி ல்  இ ந் த   பட த்தி ல்  ந டிப் ப தற் காக  அவ ர்  வா ங் கிய  ச ம் பள ம்  கு றித் த  த க வல்க ள்   வெளியாகி  உள் ளது.அந்த  வகை யில் அ வர் இந்த  ப டத்திற் காக  10  கோ டி வ ரை ச ம் பளமா க  கேட்டிரு க்கிறா ர்.

அ தை   த யாரி ப் பு  நி றுவன மு ம்  எந் தவித மறுப் பும்  சொல்லா மல்  கொடுக்க  ச ம்ம தித்திரு க் கிறது.  ஏனென் றால்  அவருடை ய  கதாபா த் தி ரத்தி ற்கு  அந்த  அ ளவு க்கு மு க் கி யத் து வம் இ ருக் கி றதாம் .  அதை  உ ணர்ந் து  அவ ரு ம்  மு ழு   ச ந்தி ர மு கியா க வே மா றி ந டி த் து  வ ரு கி றா ரா ம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *