April 17, 2024

ரிலீசுக்கு முன்பே கொட்டும் பல கோடி பண மழை..??இந்த படத்தின் ஹிந்தி திரை உலகில் கால் பதிக்கிறார் சூர்யா..?? சூர்யாவுக்கு ஜோடி இந்த நடிகையா..!!

சூர் யா  இ ப்போ து    சிறுத் தை   சிவா   இய க்க த் தில் பி ர ம்மா ண் ட மான தி ரை ப்  ப டத்தி ல் ந டி த் து  வருகி றார் . 3 D  அனி மேஷ  ன்  மு றை யில்  எடு க்க ப் ப ட்  டு வ ரும்  சூர் யா   4 2  த மி ழ், தெ லு ங் கு ,  ஹி ந் தி   உ ட்ப ட  பத் து மொ ழி க ளி ல்  வெ ளி யாக  இ ரு க்கி ற  து.   ஞா னவே ல்  ரா ஜா  த யா ரி க் கு ம்  இ ந் த   திரைப் ப ட த்தில்  சூ ர்யாவு க் கு   ஜோ டியா க  பிரப ல  பா லி வுட்  ஹீ ரோ யி ன்  தி ஷா  பதா னி  நடி க் கிறார். இ ப்ப டத் தி ன்   முதல்  கட் ட ப ட ப் பி டிப் பு  செ ன் னை யில்   ந டை பெ ற் ற தை

தொட ர் ந் து   பட க்கு ழு  கோ வா வி லு ம் ஷூட் டிங் நட த் தி யது.  அத ன்   பி றகு  சி ல   நா ட்கள் மீ ண் டு ம்  செ ன் னையி ல்  இ ப்ப ட த் தின்  சூட் டிங்  வி று வி று ப் பாக  ந டை  பெ ற் ற து.    இப்  படி   ப ரப ர ப் பு ட ன்  ப டமா க்  கப் ப ட் டு   வரு ம் இ  ந்த  ப ட த் தி ன் மோ ஷ ன்  போ ஸ் டர்  ர சி கர் க ளை  க வ ர்ந் த  நி லை யி ல்  ப டத் தி ன்

 

அ டு த்தடு த் த  அ ப் டேட் டு களு ம்  அ வ ர் களை  கு ஷி ப் ப டு த்தி  வ ரு கி றது . அந் த  வ கை யி ல்  த ற்போது   இந் த  ப ட த்தி ன் ஹி ந் தி உ ரி மை ப ல  கோ டி க்கு  வி ற் ப னையா கி  இ ரு க்கி ற து. பொ து வாக மு ன் ன ணி   ந டிக ர்க ளி ன்  தி ரை ப் ப டங் களை  வாங் கு வதி ல்   பல  நி று வ னங் களு க் கும் போ ட்டி   இரு  க்கும்.

அ ந் த   வ கை யி ல்   சூ ர்யா   42  ப ட த் தி ன் ஹி ந் தி   சேட் டி லை ட்,  டி ஜி ட் ட ல், தி யே ட்ட ர்  உரி ம ம்  ஆகியவ ற் றை   பெண்  ஸ் டு டி யோஸ்  நி று வ ன ம்  கைப் பற் றி  இ ரு க்கி ற து .அ திலு ம்  அந் த நிறுவ னம்  சூ ர் யாவு க்காக   100  கோ  டி ரூ பாயை   வாரி  இறைத் து   இ ந் த  உ ரி மை யை   பெற் று ள் ளது .  இ ந் த  வி ஷ ய ம்   த ற்போது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

ஏ னெ ன்றா ல்   த ற்போ து  சூ ர் யா  சூர ரை  போ ற் று  தி ரை ப்படத் தி ன்   ஹி ந் தி   ரீ மே க் கை  த யாரி த் து   வ ருகிறா ர் .   ஏற்கன வே   த மி ழில் சூ ப்ப ர்   ஹிட்  ஆன  அ ந்த  திரை ப் பட த் தி ற் கு  பல  தே சி ய   வி ருது க ள்  கி டைத் த து .அ தை த் தொ ட ர்ந் து  இ ந் த   பட த் தி ன் ஹி ந் தி  ரீ மே க்கி ற்கு  உ ச்ச க் க ட் ட   எதிர் பார் ப்பு   இ ரு க்கி ற து .

இத ன்   மூலம் சூ ர் யா   ஹி ந் தி   திரை   உ லகி ல்   கா ல்   ப திக் கிறார்.   அத  ன் கார ண மா கவே   அவ ருடைய  ப டத்தின்   ஹி ந் தி  உரிம ம்   இ த்த னை கோடிக் கு  வி லை போய்  உ  ள்ள தாக கூ றுகி ன் ற னர் .  அ ந் த  வகை யி ல்  இ தன் மூ லம்  சூ ர் யாவுக்கு   பாலிவு ட்டி ல்  இ னி மே ல்   மவுசு உ ய ரு ம்  எ ன்று அ வரு டை ய  ர சி கர் க ள் ஆ ர் ப்ப ரித் து  வ ருகின் ற ன ர் .

இ ப் போது   கோலி வு ட் டில்  ப டு  பி  ஸியா க    இ ரு க்கு ம்  சூ ர் யா  அ டு த் த தா க வெ ற் றிமா றன் இ யக் க த்தி ல்  வாடிவா ச ல்  திரை ப் ப ட த்தி ல்  நடி க் க  இ ருக் கி றா ர் .  அ தை  தொ ட ர் ந் து மு ன் ன னி  இய க் கு னர் க ளி ன் தி ரைப் பட த் தி லும் இவ ர்  ந டி க்க இ ரு  க்கி றா ர் . அ த ற் கா ன அ டுத் த டு த் த அறி வி ப் பு கள்  வெளி வ ர இ ரு ப்பது   கு றிப் பி ட த் தக்க து.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *