February 23, 2024

விஷ்ணு விஷாலுட ன் தோற்று போகும் விஜய் செது பதி ..??விஜ ய் சேதுபதி யி ன்  பட த்திற்கு  இ ந்த   நிலைமையா ..?? இதனால் தான் பெரும் நஷ்டத்தை சந்தித்தது டி எஸ் பி..?? வெ ளிவந் த உண்மை..!!

விஜ  ய்   சேதுப  தி இப் போது பல  ப டங் களை கை வ சம்  வைத்துள் ள  நி லை யில்  ச மீபத்தில் அவ ரது  நடிப் பி ல்  டி எஸ் பி  படம்  வெளி யானது.  பொன்ராம்  இய க்கத்தி ல் வெளி யான  இப்ப டத்தி ற்கு   படு மோ ச மான  விம ர்சனங் க ள்   தொடர் ந் து  வ ந்து கொண் டி ரு க் கிறது .  ஆ னால்  ப டம்   வெளியான  ஒ  ரு  நாளி லே யே வெ ற்றி  வி ழா   கொ ண் டாடி னர்   ப ட க் கு ழு வின ர்.இ து  இ ணையத் தி ல்   கேலி க் கூ த் து க் கு  உ ள் ளா னது. இ ந்நிலையி ல்   ச மீ பத் தி ல் வெ ளியாகி தி ரைய ர ங் கு க ளில்   வெ ற்றி க ரமா க   ஓடிக்   கொ ண் டி ரு க் கும்  ப டம்  ல வ்  டு டே.

பி ரதீப் ரங்க நாதன்  இயக்கி  ந டி த் திருக் கு ம் இப்படத் திற் கு  ரசி க ர்க ள்   ம த் தி யி ல்  ஏ க போக வ ரவே ற் பு  கிடை த் து  வ ரு கி ற து. த மி ழ்நாட் டில் ம ட்டும்  லவ்  டுடே  படத்தால்  த யா ரிப் பா ளர் களு க்கு  30   கோடி க்கு   மேல்  ஷேர்  வந் து ள் ள து.  இ ப் பட த்தின்   வரவேற் பை  பா ர் த்து   தெலு ங்கி ல்  இ ப்பட ம்   ட ப்  செய் து வெ ளி யா னது .

அங்  கு ம்  வெ ற்றி  பெற் ற  நி லை யில்   இப் போ து  ஹிந்தியி ல்   லவ்  டுடே  ப ட ம்  எ டு க்க ப்ப ட   உ ள்ள து .அ தி ல்   பி ரதீ ப்   ர ங்க நா த ன் நடிக்காமல் ப டத் தை  ம ட் டும்   இய க் கவி ருக் கிறார் . இ ப் போ து  லவ்  டுடே   ப டம் ஓ டிடி யி ல் வெ ளி யானா  லும்  இ ன் னும் திரைய ரங் கு க ளி லு ம்  மக் க ள்  கூ ட் டம்  அ லை மோ து கி ற து.  இந் நி லை யில்   ல வ்  டு டே  ப ட த்தி ன்

வெ  ற் றி  க்  கு மு ட் டு க் க ட் டை போட வேண் டும் என விஜய்  சேது ப தி  த ன்னு டைய டி எஸ்பி  ப டத்தை   வெளியிட் டு  கெ த்து காட் ட  நினைத்தா ர் . ஆனா ல்   ந டந்  ததோ  அ ப் படி யே   உ ல்டா வாகி வி ட் ட து .  டி எஸ் பி   ப டத் திற் கு  போட் டி யா க   ச சிகு மா ரி ன்  கா ரி ,  வி ஷ்ணு   விஷா லின்   கட் டா   கு ஸ்தி  ஆ கிய   ப டங் கள்   வெ ளி யா ன து .  இ தி ல்   க ட் டா   குஸ்தி   ப ட ம் கூ ட  வசூ ல்  வே ட் டை யா டி  வரு  கிறது.  ஆனா ல் டி எ ஸ் பி  ப ட ம்   வெ ளி யா கும்   தியே ட் டர் க  ள் வெறிச்சோ டி   கா ண ப்ப ட்ட து .

தமி ழ் சி னிமாவி ல்   டாப்  நடி க ரா க  இரு க் கும்  விஜ ய் சே து ப தி யின்  பட த்திற்கு  இ ந்த   நிலைமையா  எ ன   பலரு ம் ஆ ச்ச ரிய ப் ப டுகி ன்ற ன ர்.   மேலு ம் டி  எ ஸ்  பி   ப ட த்தினால்  திரை யர ங்கு க ளு க் கு  நஷ் ட ம்  தா ன்   ஏற் ப டு ம்  எ ன்பதால் சில  தி யே ட்ட ர்களில்  இ ப்பட த்தை   தூக் கி விட்டு  லவ்  டுடே   ம ற்று ம்  க ட்டா  கு ஸ் தி  போ ன் ற  பட ங்க ளை  திரையிட்டு   வ ருகி றா ர் க ள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *