Yearly Archives

2023

பாப நாசம் படத் தில் நடித் த சிறு மி யா இது ..?? இப் ப எப் படி மாறி வி ட்டார் பா ருங் க ..!! வை ரல்…

த மிழ் சினிமா வில் கட ந்த 2015 ஆம் ஆ ண்டு இயக் குன ர் ஜித்து  ஜோசப்  இயக் கத் தில் உலகநா யகன் கமல்ஹாசன்   நடிப்பில் வெ ளியா ன தி ரைப்ப  டம் தான் பாபநா சம் .  இந்த படத் தில் கமலுடன்  இணை ந்து கௌ தமி  , நிவேதா தாம ஸ் , ஆசா  சரத் ,க லாபவ ன்…

இன் னும் 4 நாளி ல் திரு ம ணம் ..!! இந் த நேர த்தில் இப் படியா ந டக்க ணும் ..?? “எங்கே யும் எ…

த மிழ் சினி மா உலகி ல் கடந்த  2011 ஆம்  ஆண் டு வெ ளியா ன எங் கேயும்  எப்போது ம் எ ன்ற படத் தின் மூல ம் ஹீரோ வா க அறிமு கமா னவர்  தான் ந டிகர் ச ர்வா னந்த் .  பின் ன ர் இந்த  படத் தை  தொட ர்ந்து ஜே கே என்னு ம் நண் பனின்  வாழ் க் கை பட த்தில்…

நெப் போலி யன் மாப் பிள் ளை எ ன் றால் ..!! என க்கு க ல்யா ணமே வே ண் டாம் ..!! அதிரடி யா க கூறி ய ம…

நெப்போ லியன்  ஒரு பிர பலமான  தமிழ் தி ரைப்ப ட நடிகர் ,அ ரசி யல் வாதி  ம ற்றும் தொழி லதிபர் ஆவார் .  கடந்த 1991 ஆ ம் ஆண்டு  வெளி யான புது  நெல்லு   புது நாத்து என் ற படத் தின் மூ லம் அறிமு கமான  நெப் போலியன்  தொடர்ந் து பரதன்  ,இது ந ம்ம…

நா னெல் லாம் 150 வய து வ ரை உ யிரோ டு இருப் பே ன் ..!! எனக் கு “அந் த” வித் தை தெரி…

சரத் குமார் ஒரு பிரப ல மான தமி ழ் திரை ப்பட ந டிகர்  மற்று ம்  அரசி யல்வாதி  ஆ வார்.  ஆர ம்பத் தில் சிறு சிறு வேடங் களில் நடித் து வந்த சர த்கு மார் ஒரு க ட்டத் தில் ஹீரோ  , வில் லன் என்று கலக் கிக் கொ ண்டு வந்தா ர் .பின் ன ர் ஒரு க…

அஜித் தின் மச்சி ன னை வளை த்து போ ட்ட 23 வய து நடி கை ..!! அட , இவ ர் அஜித் தின் தீவி ர ரசிகை யா…

நடிக ர் அஜித் தின் மனைவி யான நடி கை  ஷாலி னியி ன் சகோ தரர் தா ன் நடி கர் ரி ச்சர்ட் ரி ஷி.  ஆரம் பத்தில்  குழ ந்தை  நட்சத்தி ர மாக நடி த்து வந்த  ரிச்சர்ட்  ரிஷி கடந்த 2002 ஆ ம் ஆ ண்டு வெளி யான கா தல்  வைர ஸ் என்ற  படத்தி ன் மூலம்  நடிகரா க…

நான் கா வது பெண் ணாக பிறந் ததா ல் ..!! இத்த னை கஷ் டங்க ளை சந்தி த்தே ன் ..!! பேட் டியில் நடி கை சி…

சி னேகா ஒரு பிரப லமா ன தமி ழ் திரைப்ப ட நடி கை ஆ  வார் . கடந்த 2000 ஆண் டு வெ ளியா  ன என்னவ ளே என் ற படத்தி ன் மூ லம் தமி ழ் சினி மா விற்கு க தா நாயகி யாக  அறி முக மானா ர்.  பின்ன ர் இந்த ப டத்தை  தொ டர் ந்து ஆன ந்தம் ,பு ன்ன கை தே சம்…

பலரு ம் பார்த் திடா த நடி கர் ஜீ வாவின் அழகி ய கு டும் ப புகைப் படங் கள் உ ள் ளே …!!

ஜீவா ஓர் பிர பல மான தமிழ்  திரைப் பட நடி கர் ஆவா ர் . இவர் பி ரபல தமி ழ் தி ரை ப்பட தயாரி ப்பாளரா ன ஆர் பி சௌ த்திரி யின் இளைய ம கன்  ஆவார்.   கடந்த 200 3ஆம்  ஆண் டு வெளி யான ஆசை ஆசை யா ய்   என் ற படத்தி ன் மூல ம் ஹீ ரோ வா க அறி மு கமானா ர்…

பிச்சை க்கார ன் 2 படத் தின் வெற் றி யை ..!! பிச் சைக்கா ரர்க ளுடன் கொ ண்டா டிய வி ஜய் ஆண் டனி ..!!…

விஜ ய் ஆண்ட னி ஒரு தவிர்க் க முடி யாத தமிழ்  திரை ப்பட ந டிகர் மற் றும் இ சைய மை ப்பாள ர் ஆ வார் . ஆரம் பத்தி ல் இசை யமைப் பா ளராக அ றி முகமா ன விஜ ய் ஆண் டனி இதுவ ரை பல சூப் பர் ஹிட் பா டல்க ளை கொ டுத் திருக்கி றார் . பின் னர் ஒரு  கட்ட…

ரவீந் தர் – மகா லட்சு மி ஜோடி க்கு விவாக ரத் தா ..?? திடீ ரென பதி வை ஒன் றை போ ட்ட நடிகை…

ரவீந் தர் சந்தி ரசேக ரன் ஓர் பி ரப லமான  தமிழ் திரை ப்பட தயாரி ப்பா ளர் ஆ வார் .  சுட்ட   கதை எ ன்ற படத்தி ன் மூலம் தயா ரிப்பா ளரா க அறி முகமா ன ரவீ ந்தர்  தொட ர்ந்து   பல தி ரைப்படங்களை  தயா ரித்தி ருந்தா ர் .  இதனி  டையே ஏ ற்க னவே  திரும…

தலை க்கண ம் என க்கு இல் லை ..!! உங்களுக் கு தான் உள் ள து ..!! வெ ளிப்படை யாக பேசி ர சிகர்க ளை..!!…

இசை ஞானி  இளைய ராஜா ஓ ர் தவிர்க்க  முடியா த தமிழ்  திரைப்பட  இசைய மைப் பா ளர் ஆவார்.  கடந்த 45 வருடங்க ளாக   முன்னணி இசைய மை ப்பாள ராக இருந்து வ ருகிறா ர் இ ளையரா ஜா.  குறிப்பா க இவரின்  இசைக்கு  மயங் காத ர சிகர்க ளே கி டை யாது எ ன்று  தான்…