February 22, 2024

தளபதி 67 படத்தில் பிரபல நடிகரை வில்லனாக மிரட்ட வைக்க முடிவு..!! இவர்தான் எனக்கு வில்லன் முடிவு பண்ணிட்டேன் தளபதி விஜய்..??வில்லனாகவும் ஹீரோவாகவும் ரசிகர்களை கவர்ந்த நடிகர் இவர் தான்..??

தள ப தி  விஜய்  இ ரண்டா வது  முறை யாக இயக் கு ன ர் லோ கேஷ்  க னக ரா ஜ்  உ டன் தன் னு டை ய   67வ து  பட த் திற்கா க   இணை ந்திருக் கிறா ர். இந் த பட ம்  அதி ர டி ஆக்ச ன்  தி ரை ப் ப டமா க  உரு வா கி  வரு கிற து . இ ந் த  ப ட த் தி ல் ந டி க் கு ம்  ந ட் ச த் திர ங் க ளை  ப ற் றி அவ் வ ப் போ து  வதந்தி க ளை உ ரு வா க் கி க்  கொ ண்டி ரு ந்த  நிலையி ல்  தற்போது   த ளபதி   6 7  இல் இ ணை ந்தி ரு க் கும்  ஆறு நட் ச த் தி ர ங்களின்   பெய ர்க ள்   வெ ளி யாகி   இ ரு க் கி ற து.

நடி கை  திரி ஷா  தளபதி   வி ஜ ய்க் கு வெ ற் றி  நாய கி எ ன் று  சொல் ல லா ம் .  இ வ ர்க ள்   இ ருவ ரு ம்  இ ணை ந்து  நடித் த கி ல் லி தி  ரை ப் ப ட ம்  மி க ப் பெ ரிய  ஹி ட் அ  டித்த து.  அ தன் பி றகு  ஆ தி, குருவி என இ ர ண் டு   பட ங் க ளி ல் தி ரி ஷா  வி ஜ ய் உ ட ன் நடி த் தா ர் .  த ற் போ து  நான் கா வ து  முறை யா க  த் ரிஷா   வி ஜய் க்கு ஜோ டியா க   நடி க் க உ ள் ளா ர் .

ச ஞ் சய்   த த்  இ ந் தி  சி னிமா   உல கி ன்  மு ன் ன ணி  நடி கர்   அ வ ர்.  இ வ ர்  நூ ற் று க் கு ம் மே ற் ப ட்ட   பட ங் க ளில்   வி ல்ல னா க   ந டித் து  ப ட் டை ய  கி ளப் பி  இரு க் கிறா ர். தற்போது தளபதி 6 7  மூ லம்  இ வ ர் நே ரி டை யாக   தமி ழ்  சி னி மாவு க் கு  அ றிமு க மா கி றா ர். மிஷ்கின்:  த ளபதி  67  இ ல்  முதன் மு த லில்  உறு தியான து இ யக்குனர் மி ஷ் கின் தான்.

த ன் னுடை ய சி ற ப் பான இ ய க்கத்தி ன்   மூல ம்  ர சி க ர்க ளை   க வர்ந் த  இ வர் சமீப காலமாக த ன் னு டை ய நடி ப் பி னா லு ம்  முத் தி ரை பதித்து வருகிறார். தற்போது இவர் தளபதி விஜய்க்கு வி ல் ல னாக  நடி த் து க் கொண் டி ரு க் கி றார் . 9 0 க ளில்   ஆக் ச ன்  ஹீ ரோ வா க  க ல க் கிய   அர் ஜு ன்  த ன்னு டை ய  இர ண் டா வ து  இன் னி ங் சி ல் வி ல்ல னா க வு ம்,

கு ண ச்சி த் தி ர க தா பாத் தி ர ங் களி லு ம்   ந டி த்து  வ ரு கி றா ர்.  இவ ர்  மு த ன் மு தலி ல்  ம ணி ர த் தி னத் தி ன் கட ல்  திரை  ப்பட த் தி ல் கே ர க்டர்  ப ண் ணினா ர் . த ற் போது   இ ந் த ப் ப ட த்தி லு ம்   வில் ல னா க  தான்  நடி க் கிறா ர் எ ன்று  தக வ ல் க ள் வெ ளி யாகி  இ ருக்கிறது .  ஹாலிவுட்  சி னிமாவில்  கா தலை  நிச் ச யமாக சொல்லு ம்  இய க் கு னர்

தான்  கௌத ம் வாசு தே வ்  மேனன். அவ்வ ப் போ து  சில  படங் க ளி ல்  மு க த் தை   கா ட்டி  வ ந்த இவ ர் சமீப கால மா க படங்களில் வில்ல னாக  நடி க் க வும் தொ ட ங்கி  இரு க் கிறா ர். தளபதி 67 இல் கௌதம் நடிப்ப து ம் உறு தி யா கி யி ருக் கி ற து .  90களி ல் கொடூரமான வில்லனாக நடித்த கொண்டிருந்தவர் தான் நடிகர் மன்சூர் அலிகான்.

தற் போது  தன் னுடைய   எதா ர் த் தமான பேச் சுக் களால் ம க் க ளை வரு கிறா ர். இ ய க்கு னர் லோ கே ஷ் கனக ராஜ்  முந் தை ய  பேட் டியில் சொன்ன து  போல வே த ன் னுடை ய  அடு த் த  ப டமான  தள பதி 67 இல் மன்சூர்  அலிகான்  நடி க்க வைக்கிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *