February 28, 2024

ஆக்ரோஷமாக இருக்கும் மனை வியி ன் போஸ் ட ரை பார் த் து மி ரண்டு போ ன க ணவ ர். . ? ? வ சூல் வேட் டை ந டத் தி அனைவரையும் அ ச ர வை த்த காந் தரா அ தேபோன் று ரசிகர்களை மிரள வைக்கு ம் காந் தா ரி ..?? இ ந் த ந டிகை யா ..?? வி யந் துபோ ன ர சிகர் க ள் ..!!

த மி ழ்   திரை யுலகில்   மு ன்ன ணி  ந டிகை யா க  வல ம்  வந் த  ஹ ன்சிகா வுக் கு கட ந் த  சில  வரு ட ங்களா கவே  வாய் ப்புக ள் வரு வ து  குறை ந்து வி ட்டது.  இ  ரு ப்பி னு ம்  அ வ ர்   ந டி த் த   ஒ ன் றி ரண் டு   ப டங் க ளு ம்   பெ ரி ய   அ ள வி ல்  வர  வேற்  பை பெ றா ம ல் தோல் வி அ டைந்த து. இ வ் வா று  மா ர் க் கெ ட் கு றை ந் த நடி கை கள் எ ன்ன  முடி வெ டு ப் பா ர் க ளோ அதே போன்று ஹன்சிகாவும் திருமணம் செய்து கொண் டா ர்.ஒ ரு  தொ ழி ல தி ப ரை   கா த  லித் து   வந்த  ஹ ன் சிகா   சி ல  வா ர ங் க ளு க்கு  மு ன் பு  கோலா லமாக  அவரை திருமணம் செய்து கொண்டார்.

இந்நி லையி  ல்  அ வ  ர்   நடி  த் து   வ ந் த ஒரு   பட த்தி ன் டை ட் டில்  அ றி விப்பு    போஸ் டர் த ற் போ து  வெ ளி யா கி   உள் ள து.    இயக்  கு ன ர்   மணி ர த் ன த் தி ட ம்  உ த வி   இய க் கு ன ரா க   இரு  ந்த   ஆர்  கண்  ணன்  இப் போ து ஒ ரு தி ரை ப் ப ட த்தை   இயக் கி   வ ரு கி றார்.   அதில் தான் ஹன்சிகா ஹீரோயின் ஆக நடிக்கிறார்.

பெயரிடப்படாமல் இருந்த   அந்த   ப  டத் தி ற்கு   த ற் போ  து   கா ந் தாரி   எ ன   பெ ய ர்  வை க் க ப் பட் டி ரு க்  கி றது.  அ ந் த   போ  ஸ்ட ரி ல் ஹன்  சிகா  கா ஞ் ச னா ப ட பாணி யில்   படு ஆக்ரோஷ மா க   இ ரு க் கிறா ர்.   கரு ப் பு பு ட வை அணி  ந்து  தலை  முடி  யை  விரி த்து   போ ட் டு  வெ றி  த்த ன மான பா ர் வையு டன்   அவர் சிம்மாசனம் போன்ற இருக்கையில்

அமர்ந்திருக்கும் அந்த கெட்டப்   பா ர்ப் ப வ ர் க ளை   மிர  ள   வைத் து  ள்ள து . ஏ ற் க ன வே  இ வர்  அ ர ண் ம னை   தி ரை ப் ப டத்  தி ல்   பேயா க    வந்  து  மிர ட் டி  இரு ந் தா ர்.   அதை த் தொ ட ர் ந் து   இ ந் த  ப ட த் தி லு ம்   அ வ ர்   வி யக் க  வை க்  கு ம்  ஒரு   கேரக் ட ரில்  தா ன்   ந டி த்   திரு க் கி றா ர்   என் பது  போ ஸ் டரை பார்த்தாலே தெரிகிறது.

மேலும் திருமணத் திற் கு   பி ற கு   இ ந் த   போ ஸ்ட ர்   வெ ளி யா கி   இரு  க் கி றது .   த ன் அழகு மனைவியின் இந்த புது அவதாரத்தை பார்த்து  நி ச் ச ய ம்  ஹ ன்  சிகா வி ன்   க ண வ ர்   மிர  ண் டு  தா  ன்  போ யி ரு ப் பா ர் . அ து   ம ட் டு ம ல்லாமல் படத்தின் பெயரும் சமீபத்தில் வெளிவந்த காந்தாரா படத்தை நினைவுபடுத்துகிறது.

 

சிறிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட அ ந் த   தி ரை ப்பட ம்   மி க ப்பெ ரி ய   அ ள வி ல்   வ சூ ல்   வே ட் டை   ந  டத்  தி  அ னை வ ரை யு ம்   மி ர ள   வி ட் ட து .   அதே போன் று   வெ ளியாகி   இருக்கு ம்  இ ந் த   கா ந்தா ரி  ர சி கர் க ளி ன்   க வன த்  தை  எ ந்  த  அ ள வு க் கு  ஈ ர் க் கும்   எ ன் ப தை  நா  ம்  பொ று த் தி ரு ந்து தா ன்   பா ர் க்  க   வே ண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *