March 4, 2024

குடும்ப குத் துவிளக் காக நடித்த பிரபல நடிகை..?? மூச்சி முட்ட குடித்தது அவல ம்..?? ஐயோ இந்த நடி கை யானு ஷாக்கான ரசிகர்கள்..??

ஸ்ரீதி வ் யா தன் னுடை ய  சினி மா  வாழ் க்கையை த ன் னு டைய   கு ழந் தை   பரு வத் தில்  இ ருந் தே ஆர ம்பித்து  நடித்து  வரு கி றறார், ஆனால்  சினி  மா வில்  மட்டும்   இ ல்  லாம ல்   ஆ ரம் பத் தி ல் தெலு ங்  கு தொட ர் க ளிலும் நடி த்து ள் ளார் ஸ்ரீதி வ்யா   .2010  ஆம் ஆண்டு  ரவி பா பு  இ ய க் கிய  மானச ரா   என்ற தெலுங்கு  கா த ல்  திரைப் படத்தி ல்   கதா நாயகி யாக   அறி முக மா னா ர்,  ஆ னா ல்  அ ந்த   ப ட ம்   தோ ல் வி யடைந் த து. நடிகை  ஸ் ரீ  தி வ் யா  த ன்  வா ழ் க் கையி  ல் கு டு ம் ப  கு த்து  வி ள க் கா க  மட்  டு மே  ந டித் துள் ளார்.

கா ட்டன்  பு ட வை க ள்   அ ழ கை   வெ ளி ப் படுத்து கி ன்ற ன. பொன் ரா ம்  இ ய க் கி ய  சிவ கா ர் த் தி கே ய னுக் கு  ஜோடியா க   வ ருட ப டா த   வா லி ப  ர் ச ங் க ம்   என் ற தி ரைப்  பட த் தி ல்  தமி ழி ல்   அறிமு க மா னா ர் .  ஸ்ரீ   தி வ் யா தன து   ந டி ப் பி ற்கா க  வி ம ர்ச கர் க ளிட மி ருந் து மிக வு ம்  நே ர்மறை யா ன  வி ம ர் சன ங் க ளை ப்   பெ ற்றா ர் . பர த் வாஜ்   ரங் க ன்  எ ழு தினார்,


அறி முக மான  ஸ்ரீ  தி வ் யா,   அவர், வெளிப்படையா கவு  ம்,   நன் றா க    உத ட்டை ஒ  த்திசை க்கக்கூடிய வராக வு ம்  இரு க் கி றா ர்,  இ து  இ ன் றை ய   நமது   பெரு ம் பா லா ன  க தாநா ய கி க ளு க்கு   இ ல் லை ” .அறி முக   ந டிகை   ஸ் ரீ தி வ் யா  ந ன் றாக   உ ண ர் ச் சி வ ச ப்ப டு கி றா ர், அப்பாவி த் தனம் , வ சீ க ர ம்  ம ற் று ம்  கு றும்  புத்தன த் து ட ன்   பாத் தி ர த் தை   புகு த்து கி றா ர்.

2 0 1 4  இல்  அ வர்  சுசீந்தி ரனி ன்  ஜீவா  மற் று ம் வெ ள்ளைக் கா ர  துரை  ஆ கி ய  இ ர ண்டு  தமிழ்  ப ட ங்களி ல்   தோ ன் றி னார் .இ ப் ப டி  பட் ட  ஒ ரு  நி லை மையி ல்   ந டி கை  ஸ்ரீதிவ்யா தன்  வா ழ்க்கை யில் அனை த் து மக் களிடையே யும்  ஒ ரு  நல் ல பெயரை மட் டு மே  பெ ற் று   வ ந் தார் ,  ஆனா ல்   இப் போது  நம து  இமா ன் அ ண் ணா ச் சி  க ட் டிய  பு திய    வீட் டில்  கி  ரக ப் பி தோசம்   ந ட ந்த   போ து

இர வு  நே ர த்தி ல்   ம   து   வி ருந்தி ல்  கலந்து கொண் ட  ந டிகை  ஸ்ரீ திவ்யா    த  ன க்கு  முடிந் த வரை க ழுத்து   வரையும் கு   டித் துவிட்டு  அ ப்படியே  ந டக்க முடி யாம ல் விழுந் துள் ளார் , அப்போ து  தான்  அ ங்கு  இருந்த  சி னிமா நடி கர் கள்  பலரு ம்   கை த் தா ங் க லா க  ஸ்ரீ திவ்யாவை  வீ ட்டி ல்  கொ ண் டு  சே ர் த்து ள் ளார் க ள் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *