March 4, 2024

இத விட சின்ன துணி கிடைக்கலயா ..?? ரசி கர்க ளி ன் வாய் ப் பிளக்க வைக்கும் பிர பல ந டிகையி ன் ஆட்டம் ..?? தி ருமண ம் ஆனது க் கு பின் னும் இப்பிடி யா ..??வைரலா கும் வீடியோ உள்ளே..!! ஷாக்கா ன ரசிகர் கள்..!!

தீபிகா படுகோ ண்  ஒ  ரு  இ ந்தி ய தி ரை ப் பட  ந‌டிகை  ம ற் று ம்  விள ம்பர  அழகி . இவர் க  ல்லூ ரியில்  ப டி க்கும்   பொ ழுதே விளம்பரத் துறையை  த ன் பணிதுறை ஆ க்கி க்கொண்டா ர். ப ல ஆண் டுகளா க, இவ ர்  வி ள ம்பரம்  செய்த இ ந் தி ய வர்த் தக  கு றிக ளின்  பெ யர் கள் லி ரி ல்,  டாபர் லால் பவுடர், குளோஸ் அப் டூத் பேஸ்ட்  மற்று ம் லிம்கா, மற்றும் இந் தி ய   நகை க ளின்  சி ல்லறை   வர் த்தக   ந கைக் கான  ஷோவின் “வியாபார தூதர்” ஆவார். ஒப்ப னை  பொரு ள் ஸ் தாபன மான மேப லின்  இவரை த் தன் ச ர்வதே ச பிர திநி தியாக் கியது.

அத ன் பி ற கு ,   இவ ர்   கிங்க்ஃபிஷரின் ஒரு  மா டலாக   தேர் ந் தெ டு  க்க  ப் ப ட்டா ர் . நீ ச் சலுடை    நாள்காட்டி  மற் றும்  ஐ டி யா  ஜீ  பா ஷ ன்  விரு து களி ல்  இர ண்டு  ப ரி சு   கோ ப் பைக ள்  வெ ன்றார் .அத ன் பி ன்  கன் னட ம்   ம ற் றும்  இ ந் தி   திரை ப் ப டங்க ளி ல்   ந‌டி த்தி  ரு க் கி றார். பாலி வுட்  சி னி மா வி ல்  முன் ன ணி  ந டிகை யாக

 

தி க ழ்  ந்து   வரு ப வ ர்  நடி கை  தீ  பிகா படு கோ ன் . மு ன் னணி  நடி கர் க ளுட ன்  ஜோ டி   சேர் ந் து   நடி த்து  இ ந்தி ய ள வில்  அதி க  சம்பள ம்  வாங்கு ம்  ந டிகை யாக வும்   ஹா லி வு ட்  ந டி கையாக வும்   தி க ழ் ந் து   வ ருகி றா ர். சமீபத்தி ல்  தான்  காதலித்து   வ ந்த  ந டி கர்   ர ன்வீர் சி ங்கை   2 018ல்   தி ரு மண ம்   செ ய் து  கொ ண்டா ர் .

திரு ம ணத் திற்கு   பி ன் னு ம்  ப டங்  களி ல்   நடி த் து   வ ரும்   தீபிகா  த ற் போது   கிளா ம ரி ல்  உ ச்ச க் க ட் ட  ந டி ப்பை  கா ட்டி   வ ரு கி றா ர். அந் தவகை யி ல்   பாலி வு ட்   சி னி மா வி ன்  சூ ப்பர்  ஸ் டார் ந டிக ர் ஷா ரு க் கா னுட ன் ப தான் ப டத்தில் நடி த் து ள்ளார் .  அ ப்ப ட த்தி ன்  Besharam Rang என் ற  பா டல்  இ ன்று  வெ ளியான து.

அப் பாடலில்  தீ பி கா ப டுகோ னே பி கி னி  ஆடை யணி ந்து  கி ளா மர்   லு க்கி ல்  ஆட்ட ம்  போ ட் ட  வீடியோ   வைரலா கி   வ ருகி ற து .   திரு மண த் தி ற்கு பி ன்னு ம்   நடி கை யி ன்   ஆட்ட த்தை  2  மணி நேரத் தி ல்   2மில்லிய ன்   பார்வை யாள ர்க ள்  பா ர் த் து   ஷா க் காகி  வாய் ப் பிளந் து வரு கிறா ர்க ள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *