அப் பாவின் பெ யரை காப் பாற் ற கூட வேண் டாம் ..!! கெடு க்காம ல் இருந் தா ல் சரி ..!! பிர பல நடிகை யுட ன் ஊர் சுற் றும் துரு வ் விக் ர ம் ..!! பட வா ய் ப்பு இல் லாத தால் இப்ப டி யா ..??

0

தமிழ்  சினிமா  உலகில்  ஒரு முக் கிய நடி கராக கரு தப்ப டுபவர் சியா ன் விக்ர ம் அ வர்க ள்.  எந்த ஒ ரு சினிமா பின் புலமும்   இல் லாமல் ப ல போ ராட் ட ங்களுக்குப்  பிறகு இ ன்று த னித் து நின் று வரு கிறார் நடிகர்  விக்ரம் . இ வருடை ய ம கன் தான்  நடிகர்  துரு வ் வி க்ரம்  . கடந் த 2019 ஆம் ஆண்  டு வெளியா ன ஆதித் யா வர் மா என்ற பட த்தின் மூ லம்  கதாநா யகனா க அறி முகமா னார்.

நடிக ர் துருவ் விக்ர ம் . இப்படி  வெளியா ன முதல்  படமே இவருக்கு  நல்ல  வரவேற் பை பெ ற்று  தந்தது . பி ன்னர் இந்த  படத் தை தொ டர்ந் து வர் மா மற்றும் ம கான் போ ன்ற படங்  களில் நடித்திரு ந்தாலு ம் இ வருக்கு ப ட வாய்ப்பு கள் பெரிய  அளவில் அ மையவில் லை,

என்று தா ன் சொல்ல  வேண்டும்  , இருந் தாலும்  இயக் குன ர் மாரி செ ல்வராஜ்  இ யக்கத்தி ல் ஒரு படத்தில்  நடிக்க  இருக்கிறா ர் நடிகர் து ருவ் விக்  ரம்.  இந்த ஒரு திரைப் படம் தா ன்  தற் போது கைவ சம் வை த்திருக்கிறா ராம் . இ ப்படி சினிமா வில் வளர்ந் து கொ ண்டிருக்கு ம் போ து ,

பிர பல நடிகை  யுடன் நெருக் கம் காட்டி  வருகி றாரா ம் நடிகர்  துருவ்  விக்ரம்.   அவ ர் வே று யா ரும் இ ல் லை ஆதித்யா வ ர்மா படத்தில்  துருவ்  விக்ரமுக் கு  ஜோடியா க நடித் த நடி கை   பணிதா சந்து தான்.  அ ந்த வகையி ல் சமீ ப கால மாக  பணிதா வும் ,  துருவ் வி க் ரமும்  நெ ருக்க மாக,

இருப் பதா கவும்,  இ ருவரு ம் மது  அருந்தி  விட்டு உல் லாசமா க சுற்று வதாக வும்  பிரப ல பத்திரி கையாளர்  பயில்வா ன் ரங்க நாதன் கூ றியுள்ளார்   . இதை பார்த்த ர சிகர் கள் அப்பா  வின் பெய ரை  கெ டு த்து   விடு வா ர்  போல என் று   கூறி விடுகி ன் றன ர்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.