February 23, 2024

கல்யாணம் நடந்து ஒரு நாள் கூட ஆகல ..?? நைட்டே காதலனுடன் அனுப்பி வைத்த பழம்பெரும் நடிகர்..?? இந்த பிரச்சனையால் பல இன்னல்களை சந்தித்தார்..??

தற் போது வரை  தமி ழ் தி ரைப் பட த் தில் ப ல ந டிக ர்கள்  நடி த்து  வருகி றா ர்க ள்,  ஆ னா ல் இன் னுமே  ஒரு சில மு ன்ன  ணி நடி க ர் கள் எ ந்த ஒ ரு ப டத் தி லும் ந டி க்காமல் தா ன் இ ருக் கி றார் கள், மு க் கிய மா க பழ ம்பெரு ம் நடி க ர் கள் ப லரும் இ ந் த உல கை  வி ட் டே சென் று வி ட்டார் கள் , இ ப்போ து  அந் த வகை யில் அ ந்த காலத் தில் கொ டிகட் டி ப ரந்த  நடிகர்  ச ந்தி ரபாபுவின் செய்து  அ தி க மாக பேச  ப்பட்டு வரு கி ற து, இவர் நகை ச்சுவை மா வட் டத்தி ல் பி ற ந் தவர் . இவ ர் புகழ்ப்பெற்ற நடிகர் மட்டுமல்லாமல் பாட்டு, இசை, ஓவியம், நடிகர் இயக்குனர், சிற்பம்

என அனை த்தி லும்  திறமை கொண்ட  அ ற்பு தமான   க லைஞனா க வி ளங்கி  இருந்தவர்.நடிகர் ச ந்திர பாபு  தமிழ்  தி ரைப்ப டத்தில் ஒரு பிரமா ண்ட மா ன கா மெடி  நடி க ர் ஆ வார் ,  அ திலும் முக்கியமாக  சந்திர பாபு  கு ங்குமப்  பூவே  கொஞ் சு ம் பு றாவே  பா டல்  இ ன்று ம்  ர சிக ர்கள் ம த்தியில்  கொண் டாட ப்பட்டு தான் இருக் கி ற து . நடி கர் சந் திர பாபு

த மிழ் தி ரை ப்படத்தில் அமரா வதி என் ற தி ரை ப்பட த்தில் நடி த்து தான் அ றிமுக மானா ர் இப் போத் இவ ர் திரும ணம் கு றித் து ஒரு சில செய் திகள் சமூக வலைத ள த்தில் அ திக மாக பேச ப் பட் டு வ ருகி றது, அதாவது, சந் திரபாபு அவர் கள் 1958 ஆம் ஆண்டு தி ரும ண ம்  செ ய்து கொ ண்டா ர். திரு மண ம் அன் று மு தலி ரவின் போதே

தன் னுடைய  ம னைவி க்கு வேறு  ஒ ரு காத லன் இரு ப்ப தை ச ந்தி ரபாபு அறிந் துகொ ண்டா ர்  . தன் மனைவி  தன்னுட ன்  திரு மணம்   ஆனபின் னர் த ன்  மனைவி  தன்னை விட் டு மற்றொ ருவரை  காத லிப்பது  தெரி ந்து  அதே நா ளி ல் சந் தி ரபாபு  த ன் ம னை வியை  அ வர து கா தலனு டன்  சே ர்த் து வை த்து ள்ளா ர் இப் படி பட்ட ஒரு  நி லமையி ல்

இவ  ரது வாழ்க் கை  கதை யை  கேட் ட  நம்ம பாக் யராஜ் அந்த  ஏழு  நாட் கள்  என்ற  தி ரை ப்பட த் தை எ டுத்து ள்ளார் .சந்தி ரபா பு   அ வரு டைய  மனை வியுடன்  பெ ங்க ளூருக்கு  தேன்  நில வு செ ன் றார். அவர் கள் இ ரு வரு ம் ஆறு  மாத ங்க ள்  கு டும்ப ம் ந ட த் தி னார். ஆனா ல் ,  த ன து ம னை வி மகிழ் ச்சியா க  இ ல்லை எ ன்பதை சந் திரபாபு பு ரிந்து  கொண்டா ர்.

அவர் த ன்னு டைய ப ழைய கா தல னின்  நினை வி ல் இருக் கிறார்  என்ப தை அறி ந் த ச ந் தி ரபாபு அ வருடைய  கா தலுடன் சேரட்டும்  என் று அவ ரை விட் டு பி  ரிந்து விட்டார் .இ தன் பின் னர்  தான்  சந்தி ரபாபு ப டத்தில் ந டிக்  கும் போது சரியாக நடி க் காம ல் க ட ன் வ ந்து  ப ல இன் னல்க ளு க்கு உள் ளா னார் .

சந்திர பாபு குடியிருந்த இல்ல ம் கை விட் டுப் போ னதை அடு த்து அவர் நிலைகு லைந் து போ னார். வ றுமை சந்திரபாபுவை வா  ட்டி எ  டுத் திரு ந்தது . இ றுதியி  ல் 1974ல் சந்திர  பாபு இ வ்வுல கத்தை  விட் டு சென் று விட் டா ர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *