February 23, 2024

பினாயிலை குடித்த நடிகை ..?? திருமணம் முடிந்து எழு நாட்கள் கூட ஆகல அதுக்குள்ள ..??இவளோ பிரச்சன..!! இந்த நடிகர் தான் காரணமா..??

தற் போது  இ ருக்கு ம்  ந டிகைகள்  ம ற்று ம் நடிகர்கள் பலருமே கா தல்  தி ருமண த்தை  மட்டு மே செ ய்து  வ ரு  கிறா ர்கள் .  க ன்ன ட  தி ரையு லகி ல்   பணி யாற்  றிய வர் சைத்ரா 2 019  ஆ ம் ஆ ண்டு   மௌனே ஷ் படி க ரி ன்  சூஜிதா ரா  மூ லம்  நடிகை யா க  அறி முக மானா ர் . ஆனா ல்  இப் போ து   வ ரை  ஒரு  சி ல  தி ரையில்  ம ட் டு ம் தா ன் காண மு டி கிறது.     தன்  கா த லுட ன்  இ ரு க் கும் போ து  தே வை யில்லா த  பு கைப் ப ட த் தை   எடு ப் ப து   போன்ற  பல  செ யல்க ளை செய்துள்ளார் .

 

பின் னர்  அதே  நபர் எ தாவ து  செய் து  தனி யாக சென்றால்  அந்த  பு கைப்பட த்தை  வெளி யிட்டு  வருவதை  வழ க்க மா கவே வை த் து ள் ளா ர்கள் , இ தனா ல்  தான்   பல   ந டிகைகள் தேவையில் லாத  மு டிவுக ளை எடு  க்கிறா ர் கள் . ந டி கை  சைத்ரா  த ன்னு டை ய  சின் ன த்திரை   வா ழ் க்கை யில்   இ ருந்து  சமீபத் தில்  காத ல் வாழ் க்கை யில்   நுழை ந்  துள் ளார்.

 

அ ந்த   வகை யில்  தற்போது  பி ரப ல நடிகர் நாகர்ஜூ னன்  என் ற  ஒரு  பி ர ப லமான தொ ழில திபரை   திருமண ம்  செய்து  கொ ண்டா ர் . தற் போது  சில  வருட மாகவே இரு வ ருமே நெ ருக்க  மாக  கா தலித்து  வந்தார் க ள்.  ஆனால் ந டிகை சைத்ரா  வை காத லிப் பது போல  காத லி த்து  திரு மணமும் செ ய் து  வந் த நாகர்ஜூன்

தன்  கா தல் ம னைவி   கூட  காதலி க்கும் போது இரு வரும்  சே ர்ந்து    எடுத்த  அந்த மா திரியா ன பு கை ப்பட ங் கள் ம ற் று ம்  வீடியோக் கள்  எ ன்று அ னை த் தையு ம் கா த ல் க ண வ ர்  நா கா ர்ஜுன் சோ சியல்  மீடி யா வி ல்  வெளி யிட்டு ள் ளார்,  இ ந் த செ ய் தி ச மீ பத்தி ல் கூ ட  மி  க வும்  அ திக மாக  பே ச ப் ப ட்டது ,   மேலு ம்  சை த் ரா வி ன்  வீட்டு க்கு வ ந் த நா க ர் ஜூ னி ன் கு டு ம் பத் தி ன ர்,

த ங் களு க்கு   இந்த  கல்யா ண த்தில்  விரு ப்பம் இ ல்லை எ ன் று ம்,  அ த னால்  கல்யாண  த்தை நிறுத் த வேண்டும் எ ன்று ம் கூ றிய தா க  தெரி கி ற து .இ ப்படி  பட் ட  ஒ ரு  நிலை மையில்  தா ன் நடிகை சைத் ரா தன் வாழ்க்கையில்  கா தலிக் கும் மு ன்  நட ந்தது  மற்று ம்  காத லித்த  பி ன்ன ர் கா தலன் இப் படி செய் தது முக் கி யமாக த ன்னுடைய  காத லனு டன் நட க் க இ ருந் த

திரு மண ம் ந ட க்காமல் போ னது  என்று  அனை த் தை யும்  நினை த் து  பி னா யிலை குடி த்து ள் ளார்.   இ ந்த ஒ ரு நிலை மை யி ல்  தா ன் அவ ரை  அவரு டைய கு டு ம்ப த்தி னர்  ஒ ரு தனி யா ர் மரு  த்து வம னை யி ல்  சேர் த் த னர்.   அங்கு  அவரு க் கு  மரு த்து வம்  அளிக்கப்பட் டு  வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *