February 22, 2024

108 கடா வெட்டிய சீமான்..?? திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் நடிகர் சீமான் மகனுக்கு ..?? திருமணம் ஆகி பல ஆண்டுகள் கழித்து பிறந்த சீமானின் மகனை பார்த்தீர்களா? அவரே வெளியிட்ட வீடியோ..??  

சீமா ன் தமிழ் நாட்டின் அரணை யூரி ல் கா ங்கிர ஸ்  உறுப்பி னரா ன  செந்த மிழன்  ம ற்றும்  த மிழ்  நாட் டி ன்   அ ரணை யூ ரி ல்   அன் னம்மாள்  ஆகி யோரு க் கு  மக னா க ப் பி ற ந் தார். இவர்  அர ணை யூரி ல்   உள் ள அ ரசு தொ ட க்க ப் பள்ளியி ல்  5 ம் வ குப் பு  வ ரை படி த் தார் .  அவர் கே .கே.  இப் ரா கிம்  அலி  மேல் நிலை ப் ப ள்ளி யி ல்  6-ம்  வ குப்பு  முத ல்   10 -ம் வகுப்பு  வரை   படித்து 1 1  ம ற் றும்  1 2- ம்  வகுப்பு க ளை  இளை யான்கு டி யில் முடித் தார். இ ளையா ன் கு டியில்  உள் ள ஜா கி ர்   உசே ன் க ல் லூரியி ல் பொரு ளாதா ர த்தில் இள ங்கலை ப் பட் ட ப்ப டிப் பை முடி த்தா ர்.சீமா னு க் கு  ஜே ம் ஸ்  பீ ட் ட ர்   என் ற  ச கோ தர ர்  இரு க்கி றார்.


சீமான்  த னது   உ ய ர் நிலைப்  ப ள்ளி  ம ற்று ம்   க ல்லூ ரிப்  ப ருவத் தி ல்  திராவி ட இய க்க த்தின்  இல ட்சியங்களில்  ஆ ழ்ந் தா ர் .  தி ரை ப் ப ட  த்  து றையி ல் ப ணி யா ற் ற  வேண் டு ம்  என் ற  த ன து  க னவைத் தொட ர அவ ர்   செ ன்னை க்கு ச் சென் றார் . எப் போ து மே த னது எதார் த் த மா ன  ந டிப்பை  ந டி த் து  ம க் கள்  மன தி ல்  த னக்கெ ன  ஒ ரு தனி  இ ட த்தை  பி ரி த்துள் ளார்   ந டிக ர்  சீ மான்.  த ற்போது   சீ மானுக் கு  கல் யா ண ம்  நட ந் து  சு மா ர் 5  ஆண் டுகள்  கழித்து  ஆண்  குழந்தை  பி றந்து ள் ளது.


இப் போது ந டிகர்  சீமான்  வாழ்க்கையில்  திரு ம ண ம்  நட ந்து ஐந்து  ஆண்டு கள்  கழி த் து பி றந்த  குழந்தை முகத் தை  பா ர்த் து  ஒரே  மகிழ்ச் சியி ல் உள்ளா ர் சீமா ன்,இத னால்   அவ ரது  ரசிகர் களு ம்  ப ல  உ தவிகளை  செய்து  கொ டுத்து  ள்ளா ர்  சீமான் ,ஆனா ல்  ந டி க ர் சீ மான் தமிழ்  சினி வி ல்  ஒ ரு   ந டிகராக  ம ட்டும்  இ ல்லா மல் த மிழ் சினி மா வி ல்  ப ல முக் கி ய பொ றுப்பில்  உள் ளா ர். சீ மான்  முன் னா ள்  இ ருந் து  காளி மு த் துவி ன்  ம கள்  கய ல்வி ழி க் கும்  கட ந்த  20 13 ம்  ஆண் டு செப்டம்பர்  மாதம் திரு ம ணம்  செய் து கொண்டார் .


சீமான், அ . தி.மு.க கட் சி யைச்  சே ர்ந்த  தமிழ்நாடு  சட் டம ன் ற மு ன் னா ள்  ச பாநா ய க ர் கே. கா ளி முத் துவி ன்  மகள்  கய ல் விழி யை  மண ந் தார்.  செப்ட ம்ப ர்  201 3  இல்  செ ன்னை நந் தனத் தில்  உ ள்ள ஒ ய்எ ம்சிஏ  மை தானத்தில்  தமி ழ் ம ரபுகளி ன்ப டி வி ழா நடைபெ ற்ற து .ந டிகை  வி ஜயல ட் சுமி, 2007  ஆ ம் ஆ ண்டு  சீமா னின்  வாழ் க் கைத் திரை ப்பட த்தி ன்  பட ப்பிடி ப்பு தள த்தி ல் சந் தித் த சீமானு டன் த னக்கு  உறவு  இரு ப்ப தாகக் கூறி னார்.


சீமான்  மற்றும்  அவ ரது ஆத ர வாள ர்க ளை  சீமா ன்  இல ங் கைத்  தமி ழ் ப்  பெ ண் ணை த்  தி ரும ண ம் செ ய் து  கொ ள்வ தி ல்  த னது   வி ரு ப் பத் தை  ப கி ர ங் க மாக வெளி ப்ப டு த்தினார் மற்று ம் வி டு த லை ப் பு லி க ளி ன்   போ ராளியின் வித வை யான  யார் ம தி யை த் தே ர்ந் தெடுத்தா ர், ஆ னால்  பி ன்ன ர்  அ வ்வாறு  செய் யவி ல்லை.ஆனா ல்  சீமா ன் தன து சினி மா வாழ்க் கையி ல்  இருக்கு ம்போதே இந் து மு றைப் படி  தனது  ய் தி ரு மனத் தை  மு டி த் துள் ளா ர்.


சீ மா னு க் கு  க ல்யா ண ம் ந ட ந்து  ஐ ந்து  ஆண் டுகள்   ஆ கியு ம்  சீ மான்  –  கய ல் விழி தம்ப தி யி ன ர் கு ழந் தை பெற் றுக் கொ ள் ள வில் லை . இதனை  பலரு ம்  கய ல்வி ழி செ ய்து வ ந் த னர் . சீமா னு க்கு  பிற ந் த   மக னுக் கு ச மீப த் தி ல்  ய த்தா ன்  கா தணி  விழா வை   நட த் தி யு ள்ளா ர்  சீ மா ன், மே லு ம்,  த ன து  குழ ந்தை யை  கையில்  ஏ ந் தி யப டி   சீமான்  இ ருக்கு ம்  குழந் தையை  வெ ளியாகியுள் ள து .தற் போ து  தி ருச் செந் தூ ர்  முரு க ன் கோ வி லி ல் ந டிகர்  சீமான்  ம கன் பி ரபா க ரனுக் கு  ப த்த ர்களோ டு  கல ந் து கொ ண் டு மு டி  காணி க்கை  செ லுத் தி யு ள் ளார் . த ன்னு டை ய க ட் சி யின்   செ யலா ள ர் மு கமது  பாசி யி ல்  அ ம ர்ந் து  சீமா ன் தன்  மகனு க்கு  மொ ட்டை  அ டி த்துள் ளா ர் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *