February 25, 2024

அந்த வேலையை விட்டுவைக்காத ந ய ன்தாரா..!! அஜித்துக்கு தெ ரியாமல் இதையு ம் செஞ் சிட் டாங் களே.. ?? வி க் னே ஷ்சி வன்காக வா ..!! டென் ச னான நடிகை..??

தெ ன் னிந்திய  சினிமாவில் லேடி சூப்ப ர் ஸ்டாராக திகழ்ந்து  வரு ம் நடி கை நய ன்  தாரா மு தலில் தொ லைக்காட் சி  தொ குப்பாளராக பணியாற்றி  வந்தார் . தமி ழில்  சரத்கு மார்   ந டிப்பில்  வெளி யா ன  ஐயா பட த் தில்  நடி த்து  அ றி மு கமா கி னார் .  பின்  சூப்ப ர்  ஸ் டா ரு க்கு  ஜோ டி யான   த மி ழி ல்   இ ர ண் டாம்   ப ட த் தி ல்   ந  டித்து   பி  ர ப ல மா னார்.தன் பி ன்  த மிழ்,  தெ லுங் கு,  ம லை யா  ளம்   எ ன   ப ல  மொ ழி க ளில்   அடு த் த டு த் து   ந டி த் து  வந் தா ர் .

இ டை யி ல்  சி ம் பு வு ட ன்   காத லி ல்  இருந் து  அ த ன் பி ன் சி ல  ஆ ண்டுக ளில்  பி ரிந்தா ர்.   பின் பி ரபுதே வாவை  தி ரு மணம்   செ ய்து  சி னி மா வி ல் இ ரு ந்து வி லகி விடும் அ ளவி ற்கு மு டிவெடுத் தா ர் .ஆனா ல்  அ ந் த  கா த லும்  தோ ல் வி யி ல்  மு டி ந் து மீண் டு ம்   ந டிக்க ஆர ம் பி த் து   க தா நாயகி க் கு   முக் கிய த் து வ ம்   கொ டு க்கு ம்  ரோ லில்   நடி த்து லே டி   சூ ப் ப ர்  ஸ் டா ர் என் ற   அங் கீகார த்தை  த மி ழ்  ர சிக ர் களா ல்  பெ ற்று   வ ந்தா ர் . 

 பின்  விக் னே ஷ்  சி வனை  கா தலி த் து  ஜூன்   9  ஆம்  தேதி  தி ரு ம ணம்   செ ய்து   இ ர ட்டை  குழ ந்தை யை   வாட கை த்தா ய்  மூ ல ம்  பெற் றார்.   க ண வருட ன்   இ ணைந் து  ரவுடி  பிச் ச ர்ஸ்  எ ன் ற  நிறுவ னத் தையு ம் லி ப் பா ன் ம ற் று ம்  ரிய ல்   எ ஸ்டே ட்  போன் ற தொ ழில் க ளை யும்  செய்து  வரு கி றா ர் நய ன்  தாரா .  இந்நி லையி ல்  நயன்  தா ரா  நடி ப்பை த்தாண் டி   இயக் குவ தி லு ம்  ஆ ர் வம்  கொண் டவ ரா க இ ருந்து ள்ளா ர் .

அ ப் படி இ யக்குனர் விஷ் ணுவர்தன்  இயக்கத்தில்  அஜி த்,  நயன் தாரா,  ஆர்யா, டா ப்ஸி, ராணா   உள்ளி ட்ட வ ர் க ளின்  ந டி ப்பி ல்  வெ ளி யான  ப ட ம்  ஆ ரம்பம்.  அ ப் ப டத் தி ல்  ந டி கை நயன்  தா ரா   உதவி  இ யக் கு ன ராக   ப ணி யாற் றி யி ரு க்கிறா ராம் .  அப் ப டத் தி ன் ஷூ ட்டிங் கின்  போ து புல் ல ர் பு ரூ ப் ஜா க் கெட் டு க ளை  உ தவி  இ ய க்கு ன ர்க ள் கொ ண் டு வர தா ம த ப்ப டுத்தியி ருந் ததா ல்  விஷ் ணு வர் தன் அவ ர்கள்  மீது

கோப ப்பட்டு  வெளி யே  போக ச்சொல்லி யிருக் கிறார்.  இதனா ல் ந யன் தா ரா  அன்று  என க்கு  ஷூட்   இல்லை   நான்  கி ளாப்  பி டிக் கிறேன்  என் று உ தவி  இய க்கு னர்  வேலை யை செ ய்தி ரு க்கிறா ர்.  அந்த  சமய த் தி ல்  ஷூட்  நட க் கும்  போது  ப ல ர்  பேசிக் கொண் டி ருக்கு ம் போ து  டென் சனான  ந யன் கத்தி  கூச் ச லிட்டு சைலெண்ட்  என் று   க த்தியு ள் ளா ர்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *