Monthly Archives

November 2022

ரசிக ர்களுக் கு ஷாக் கொடு த்த ந டிகை..?? தெலு ங்கு நடிகர் பாகுபலியுடன் திருமண மா.. ??அதிர் ச்சியி…

தெலுங்கு   திரை யு ல கில்  முன்ன ணி  நடி க ரா க இ ரு ப்ப வர்  பிர பாஸ் .   இவ ர்  இ ய க்கு ன ர்  ராஜமௌ லி யுடன்   கை கோர் த்து பாகுபலி   திரைப் பட த்தில்  ந டி த்ததை தொடர்ந்து இந்திய அளவில் மிகப்பெரிய நாயகனாக அடையாள ப்படுத்தப்ப ட்டார்.…

குருதி ஆட்டம் பட பி ரபல நடிகை ..?? பாத் டப்பில்   இருந்து எ டுத் த போட்டோ வை வெளி யிட் டு ..…

சின் னத் திரையி ல்  பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள், சீரியல்களில்  பங்கேற் று பின் வெள் ளித்திரைக்கு தாவி த ற் போது மாபெ ரும் பிரபலமாக இருப்பவர்கள்  ஏராளம் . அ வ்வா று  சி ன்னத்தி ரையில் செய்தி வா சிப்பா ளராக  த ன து பய ண த்தை தொடங்கி,சீ ரி யலில் …

தன் னுடை ய பட த்தி ற் காக தெருவி ல் இ றங்கி போஸ் ட ர் ஒட்டும் நடிகை .. ??ஆம் பள பச ங்கதான்…

தற்போது இ ருக்கும்    காலத்  தில்  தமிழ்  ந டி கை கள்  ப லருமே  த ன் னுடைய  படத் தின் இ  சை வெ ளியீட்டு  வி ழா விற் கு   கூட வராமல்  இருக்கிறார்கள் , ஆனால்    தற் போது  ஒ ரு  ந டிகை  தனு  டைய   படத்  திற் கா க   தானே   சாலை  யி ல் இ  றங்கி…

46 வயதி ல் இரண் டாவது தி ருமணம் செய்து கொள்ளும் பிரபலநடிகை. .?? கணவர் இ றந்து ஒரு வருடம்…

ந டிகை  மீனா  தெ ன் னிந் திய  திரை ப் ப ட நடி கை ஆவா ர் .  குழந்தை  நட்சத்திரமாக அ றிமு க மாகி  பின் னாளில்  அறிய ப்பெற்ற நடிகை  ஆனார். இவ ர து முதல் தி ரை ப்படம் சிவாஜி  கணேசனின் நெஞ்ச ங் க ள்  திரைப் பட மாகு ம்.   90 க ளில்  இரு ந்து   15…

கிரணுக்கே டஃப் கொடுக்கும் 37 வயதான பி ர பல ந டி கை . .?? இணை ய த்தை ஆட் டி படைக்கும் நடிகை யி ன்…

கிரண்  ரா தோட் ஒரு இ ந்தி ய திரைப் ப ட நடிகையா வார். இவ ர் த மிழ், ஆந் தி ரம், மலை யாளம் மற்று ம் இந் தி திரைப் படங் க ளில் ந டித்துள்ளா ர் .கிர ண் ராதோட்ஜெமி னி எ ன்ற திரை ப டத்தின் மூ ல ம் த மிழ் திரைப் படத்துறைக் கு அறி மு க ம் ஆனார் .…

10 மொழிகளில் பிரம்மாண்டமாக தயாராகும் பிரபல நடிகர் சூர்யாவின் படம்..?? சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த இயக்குனர்…

நேருக்கு நேர்   என்ற திரை ப்ப ட த்தில்  அ றி மு கம் ஆன இவர் .சமிபத்தில் ஞான வே ல் இய க் கத்தில்  சூர்யா  தயாரி த்து நடித்த ஜெய்  பீம் திரை ப்பட ம்  கட ந்த வருடம் வெளியானது .  அமேசான் ஓடிடி  தளத்தில் வெ ளியான இந்த  தி ரை ப்ப டத்தில் சூ…

கேர க்டரை மாத்த சொல்லிய சிவ கார்த்தி கேயன்..?? கவர்ச் சி காட்ட மு டியாது எ ன ம றுக் கும் ந…

குடும் ப  குத் து  விளக் கா க ஒரு கா லத்தில்  ந டித்த  சி ல  நடி கைக ள்  கூ ட தற்போ து   கிளாமர் புகைப் படத்தை வெளி யிட் டு வருகிறார் கள். ஏனென்றால்  பட வாய்ப்புக்காக இவ்வாறு செய்து வருகிறார்க ள் என் று  கூ ற ப் படுகி ற து. அதும ட் டுமின்றி…

அதிகாரப்பூர்வமாக வந்த தனுஷின் அடுத்த படம் அறிவிப்பு..??அதிகமாக கல்லாக கட்டும் தனுஷ்..!! சினிமாவிலும்…

தனுஷி ன் ந டிப்பில் தற் போது கேப் டன்  மி ல்லர்  திரைப்ப ட ம்  உ ருவாகி க் கொண் டி ருக்கி ற து.  ஏற்க னவே  இ த ன்  மு தற் க ட்ட  படப்பி டிப்பு முடிந்துள்ள நிலையில் அ டுத்த  கட்ட ப ட ப் பி டிப்பு ம்  த ற் போ து  ஜோரா க   ஆ ரம் பித்துள் ள து.…

பிரபல ந டிகை யின் புது ஹேர் ஸ்டைல்..!! ஐயோ இ ந் த ந டி கையா இ ப்ப டி . . ?? வை ரலாகும்…

தமிழில் மலையாள நடி கையா க  சி ந் து ச ம வெளி எ ன்ற ப டத்தின்  மூல ம் ச ர்ச்சை  நடி கையாக அறி முக மானவர் அமலா பால் , பின்  மைனா படத்தி ன்  மூ லம்  சி றப்பா ன  நடிப் பை அளி த்து  தே சி ய வி ரு து  வாங்கி ய வர் ந டிகை அம லா   பா ல்.இப்ப ட த்…

தமி ழ் பே சும் நடி கையா க இ ருந் தும் த ன்னை ம திக்க வி ல்லை. …?? ரூம் போட்டு பேசி…

இயக் குன ர்  விசி  வ டிவுடை யா ன் இய க்க த்தி ல்  ஜீவ ன்,யாஷிகா  ஆனந் த், சாய் பிரி யா,மல்லி கா ஸ்ர்வேட்  நடி க்கும் திரில்ல ர் திரை ப்படம். இப் படத் திற்கு இசையமை ப்பாள ர் அம்ரிஷ் இசை யமை த் து ள் ளார். உள்ளி ட்ட முன் னணி நட் சத்தி ரங் கள்…