Monthly Archives

November 2022

சிறு வயதில் இ ருக்கும் இந்த நடிகை ..?? யாரு என்று தெரியுமா போட்டோவ பாத்தா நம்பவே மாட்டிங்க..??…

அனிகா சுரேந்தர்  இந்தி ய குழந்தை ந ட்சத்திரமான  இவர்  தெலுங்கு  ,ம லை யாள   ப டங்க ளி ல்  ந டித் து   வருகி றா ர்  அனி கா  சுரேந் தர்சிறுவயதில்   இரு ந் தே   நடி கையா க வ லம் வரவேண்டும் என்ற கனவு இருந்தி ருகிறது. அ வ ரது விடாமுயற்சி அதை…

குளிக் கு ம் வீடி யோ வை வெளியி ட்டு வரும் தொகு ப்பா ளி னி..!!வாய் ப் பிற்காக இப்படி இற ங்கிட்…

பிக் பாஸ் தமிழ் 3    என்பது   என் பது  2 3 சூ ன் முத ல் 6  அக்டோபர் 2019  ஆம் ஆண்டு வ ரை வி ஜய்   தொலைக்கா ட்சி யில்   ஒளி பரப்பா ன உண் மைநி லை   விளையாட் டு நிகழ்ச் சி ஆகு ம் .  இது நெத ர்லாந்  நாட்டை சேர்ந்த  பிக் பிரதர் நிகழ்ச்சியி ன்  வ…

பிரபல சீ ரியல் நடி கையை கே வலமா க பேசிய மைனா..?? நேருக்கு நேரா க வெச் சு விளா சிய நடிகை. .??…

ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர் பார்த்த பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி விறு விறுப் புடன் சென்றுக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த சீசனையும் நடிகர் கமல் ஹாசன் தொ குத்து வழங்கி வரு கிறார்.பிக் பாஸ் தொட ங்கிய முதல் வாரத்தி லிருந்து ராபர் மாஸ்டர் ரக்ஷி தாவை துரத்தி…

திருமணத்திற் கு மு ன் பே ச் சி லர் பார்ட் டியில் கி ளாமர் ஆடையி ல் குத்தாட் டம் போட்ட பிரப ல ந…

ஷக்கல க்கா  பூம்  பூம் என்றழை க்க ப்பட்ட தொ டரின் மூலம் ஹ ன்சிகா அவ ரது தொலைக் காட்சிப் பயணத்தைத் தொடங்கினார்தமிழ் சினி மாவில் ந டிகர் தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான மாப் பிள்ளை படத்தில் கதாநாயகியாக  நடித்து  தமிழில் அறிமுக மாகியவர் நடிகை ஹன்…

தன் அழகா ல் விஜய் செ துப தியை வளைத்து ப்போ ட்ட பிரபல நடிகை..!! படத்திற் காக இப்ப டிலாம்கூட…

தமிழ் சினிமா வில் தன க்கென ஒரு  அங்கீகா ரத்தை பெ ற்று மக்க ள் செல்வ ன்  என்ற  பெயரோ டு  புக ழப்பட்டு  வருபவ ர் விஜய் சேது பதி . கதாநாய கனாக நடித்து  வந்த விஜய் சேதுபதி  மாஸ்டர், பேட்ட, விக் ரம்  உ ள் ளிட் ட  பல பட ங்களில்  வில் லனா க நடி…

இளம் நடிகை யிடம் என்ன பார்த்த வயசானவங்க மாதிரி தெரியுதா..??கோப ப்பட்ட   நாக சைதன் யா ..?? வாயால் வ…

தெலுங்கு சினிமா வின் உச்ச நட்சத்திர மா ன பிரப ல நடிக ர் நாக சைத ன்யா  .  இவர்  பிரப ல நடி கையான ச மந் தாவை  தி ரும ணம்  செய் து   கொ ண் டார் .திருமணமாகியும் தற்போது வெளியாகிய திரைப்படமான புஷ்பா படத்தில் ஒரு பாடலில் கவர்ச்சி உடைகளில் சமந்தா…

இ ந் த நடிகை க்கு இப்படி ஒரு தங்க ச்சியா. ..!! இந்த ந டிகை யின் பாடலுக்கு மயங்காத இ ளைஞர்க ளே…

பிரபல பாடகி ஆண்ட்ரியா  பச்சைக் கி ளி முத் துச் சரம் என் ற பட த்தின் மூல ம் கதாநாயகியா க அறிமு கமானார் . முதல் ப டத்திலேயே  யாருடா  இந் த பொண்ணு  இ வ்வளவு அழகா  இருக் காங்க எ ன்று ரசிக ர்களை வியக்க வைத்த ஆண்ட் ரியா தொட ர்ந்து தமிழ்  சினிமா…

90 ஸ் கிட்ஸ் களின் கனவுக் கன்னியாக திக ழ்ந் த நடிகை..?? 41 ஓர் வ யதிலு ம் இ ளம் ந டி கைக ளுக்கே…

தென்னிந்திய  சினிமா வில்  90 S கிட்ஸ் கனவு கன்னியாக  திகழ் ந் த நடி கை சினே கா  மு ன்னணி  நடிக ர்களுட ன் ஜோடி  போட்டு  நடி த்த  சினேகா புன் னகை  அரசி  என்ற பெ யரை யும் எடுத் து கொடி கட்டி ப றந்து வந்தார்,இவரது ரசி கர்கள்  குடு ம்ப பாங்கான …

நித் யானந் தாவை தி ரும ணம் செய்ய ஆசை..?? பி ரப ல ந டிகை வி ப ரீத பேட் டி. . ?? வெளி வந் த உ…

தமிழி ல் வாமனன் படம் மூ லம்  அறிமுகமானவர் தா ன் பிரி யாஆனந்த்  . இவர் அமெரிக்க ரிட்டர்னாக இருந் தாலும்  பூர்வீகமான  த மிழ் நா ட்டை சேர்  ந்த வ ர்.  பிரியா  ஆனந்துக்கு ஆர ம்பத் திலேயே  தமிழ் கை கொடுக்கவில்லை .எனவே இ ந் தி,     தெலு ங்கு     …