February 24, 2024

46 வயதி ல் இரண் டாவது தி ருமணம் செய்து கொள்ளும் பிரபலநடிகை. .?? கணவர் இ றந்து ஒரு வருடம் கூட ஆ கல..!! மா ப்பி ள்ளை இவ ரா..?? அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்..??

ந டிகை  மீனா  தெ ன் னிந் திய  திரை ப் ப ட நடி கை ஆவா ர் .  குழந்தை  நட்சத்திரமாக அ றிமு க மாகி  பின் னாளில்  அறிய ப்பெற்ற நடிகை  ஆனார். இவ ர து முதல் தி ரை ப்படம் சிவாஜி  கணேசனின் நெஞ்ச ங் க ள்  திரைப் பட மாகு ம்.   90 க ளில்  இரு ந்து   15 ஆண் டு க ளு க் கு மேலாக த மி ழ் ம ற்றும் தெலு ங் குத்  தி ரையு ல க ங்க ளில்   மு ன் னணி  நடிகை யா க இ ட ம் பெ ற் றுள் ளார் .  த மிழ் ,  தெ லுங்கு,   க ன்னடம், மலையா ளம்  எ ன  தென் னிந்தி ய மொ ழிக ள் அனைத் திலு ம்   நடி த் துள் ளா ர் .

இவர்  கதா நாயகி யாக  ந டி த்து  வெளி யா ன முத்து  தி ரைப் பட ம்,  ஜ ப் பானில்  வெ ற் றி கரமாக  ஓ டி ய தை  அ டு த் து  ஜப் பான்   நாட் டு   ர சி கர் க ளையு ம்  பெற் று ள் ளா ர்.  தொலைக் காட்சித்  தொ டர் க ளிலும்   ந டித்து ள் ளார் .   சிறு வ ய திலே யே  தி ரை ப்ப ட ங்க ளி ல் நடி த்த தா ல்  த ன து  க ல்வி யை  நி று த்த   வே ண்டி ய  கட் டா யம்   ஏற்பட் ட து.

மீ னா பெங்களூரைச் சேர்ந்த  மெ ன்பொ ருள்   பொறி யாள ரான  வித்யா சாக ர் எ ன்பவ ரை 2009  சூ லை  12  அன்று ஆர் ய  வைஸ்ய ச மாஜ்  மண்ட பத் தில் திருமணம் செ ய் தார்.   பின் னர்  இ ருவரு ம்  ஆந் திர ப்  பிரதேச த்தி ன்    தி ரும  லை  வெங் க டாச லப தி கோயிலுக்கு ச்  சென்றனர்.    தென்  னிந்திய  முன்னணி   நடிகர் கள் அனைவரும் கலந்து கொண்ட  மேய ர்

ராம நாதன்   செட்டியார் ம ண்டபத்தில்  வ ரவேற் பு நி கழ்ச் சியை ந டத்த இ ருவரு ம்  சென் னை க்கு திரு ம் பின ர்.   இவர்களின்   மக ள்  நை னி கா த னது  5  வ ய தி ல் தெ றி எ ன்ற  திரை ப்ப டத்தில்  நடி கையா க  அறி முகமானார்.த மிழ்   சினி மாவில்  பிரப லமான  நடி கைகளில் ஒருவர்  மீனா.   மீனாவின் க ணவர்   வித் யா சாகர்  கடந்த  சி ல  மா தங்களா க

நுரை யீர ல் தொ ற்று கா ரண மா  க  உ  டல்ந ல  கு  றைந்து 2  02 2 சூன்  2  8 திடீ ரெ ன உயி ரி  ழ ந் தா  ர் .   இந்  த  செய் தி    அனை  வரு க் கு ம்    அதிர் ச் சியை  கொ டுத் தது. தன்னு டைய கணவ ரி  ன் இ ழ   ப்பி ல்  இ  ருந்து   தற்போது தா ன் கொஞ்சம்  கொஞ்சமாக  நடிகை மீனா  மீண் டு வரு கிறார். இந் நி லையி ல், நடி கை மீனா  இரண் டாவது  திருமணம் செய்து கொள் ளப்போவதாக தகவல்   வெளியா கியு ள்ளது.

இந் த திரும ணத்தி ல் மீனாவி ற்கு  விருப் பம் இல்லை எ ன்றா லும்,  அவருடைய பெ ற் றோர்களின்  வற் புறுத் தலின்படி  மீ ண்டும் ஒப்பு க் கொண்டதா க  கூற ப்படுகிறது.
ஆனால்,  இவை அனைத்தும்  வதந்தி என் றும் தெரிவிக்கி ன்றனர்.  பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்  மீனா தரப் பில் இ ருந்து என் ன  செய்தி   வெளி வரு கிறது  என் று .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *