March 4, 2024

தன் னுடை ய பட த்தி ற் காக தெருவி ல் இ றங்கி போஸ் ட ர் ஒட்டும் நடிகை .. ??ஆம் பள பச ங்கதான் இ த பன்னுமா. .?? இணையத் தில் வைர லாகும் வீடி யோ உள்ளே ..??

தற்போது இ ருக்கும்    காலத்  தில்  தமிழ்  ந டி கை கள்  ப லருமே  த ன் னுடைய  படத் தின் இ  சை வெ ளியீட்டு  வி ழா விற் கு   கூட வராமல்  இருக்கிறார்கள் , ஆனால்    தற் போது  ஒ ரு  ந டிகை  தனு  டைய   படத்  திற் கா க   தானே   சாலை  யி ல் இ  றங்கி  த ன் படத்தி ன்  போஸ் டர் களை   சுவ ர் களில்  ஒட்டு  இரு  க்கு ம் ஒரு வீடியோ  சமூக  வலைதளத் தில்  அதி கப்படி  யாக    பேச ப் பட்டு வரு கி றது , தமி ழ்  சினி மா வில்  எ வ் வளவோ அண்ண ன் – த ங்கை  தமி ழ்  பார் த்தி ருக்கி றோம்.  70  கால கட் டம் தொ டங்கி  த ற்போது வரை அ ண் ணன்- த ங்கை பா ச த்தை  மையமாக  வை த் து ப ல பட ங்க ள்  வந் திருக் கிறது .

திலும், பாச மல ர்,  கிழக்கு  சீமை யிலேயே ,  திருப் பாச் சி போன்ற  பல  அண் ணன் -த ங் கை பாச  கதை  ரசி க ர்கள்  ம த்தி யில்  ந ல் ல  வர வேற்பை   பெற்று  இ ருக் கிறது .  தற்போ து த மிழ்  திரைப்படத்தில்  மக் கள் ம த்தி யி ல்  பெரும்  அளவில் எ தி ர்ப்பை  ஏற் ப்ப டுத்தி  இ ருக்கு ம் திரை ப்பட ம் தான்  மஞ் ச க்குரு வி, இ ந்த ப டத் தை மக் கள் பலரு ம் எ திர்பா ர்ப்ப து இந் த  பட த்தில்  நடித் த  ந டிகை யை தா ன் தா னே இ றங் கி போ ஸ்ட ர் ஓட் டும் அள விற் கு இரு க்கும்  நடி கையின்

நடிப்பை பா ர்த்தி  ஆக ணும் என்று பலரும் நினைத்து  வ ருகிறா ர்கள்.இந் த படத்தை வி.ஆர் .கம் பைன்ஸ் சார்பில் விமலா  ராஜ நாயகம் த யாரி த்திருக் கிறார் . இந் த படத்தில் ஹீரோவா க கி ஷோர்  தயாரித் திருக்கிறா ர். இவர்  ஏற்கன வே ப ல பட ங் களில் வில்ல னாகவு ம்,  குண சித்திர  வேடங்க ளி லும்  நடித்தி ருக்கிறார் எ ன்பது  குறி ப்பிடத் தக்க து.  மே லும், ப டத்தில்  வில் லனா க  குங்ஃபூ மாஸ் டர் ரா ஜநாய கம் நடி த்திருக் கிறார்.

இந்த தி ரைப்படத்தில் தற் போது வரை  நடி த்த ந டிகைகள்   ம ற்றும்  நடிக ர்க ள் என்று  பார் த் தால்  முன்னணி  நடிகர் கள் மற் றும் முன்னணி  நடிகைக ளும் இரு க்கி றர்கள், அது மட் டும்  இல்லாமல் அறிமுக நடிகர்களும் அறிமுக  நடிகைகளும்  கூ ட தான்   இருக் கிறார்க ள், அந் த  வகையில்  வி ஷ்வா , நீரஜா,  க ஞ்சா கரு ப்பு, சாரபாம்பு  சுப் புராஜ், சூப் பர் குட் சுப்பிரமணி , கோலிசோ டா பா ண்டி, சுஜா தா மேலும் , உட்பட ப டத்தினுடைய  கதை,  தி ரைக் க தை, வ சனம், இயக்க ம்  என

எல்லா மே செய் தவர்  அர ங்கன்  சின்ன த்த ம்பி. இந்த ப ட த் திற்கு  சௌந்தர்யன் இசை அமைத்திருக்கி றார்.   தற் போது  ஒ ரு  ந டிகை தனு டைய படத்திற்காக தானே சாலையில் இறங்கி  தன்   ப டத்தி ன்   போஸ் டர் களை  சுவ ர் களில்  ஒ ட்டியிருக்கு ம்  ஒரு வீடியோ சமூக வலைதளத்தி ல்  அதிக ப்படியாக  பே சப் பட் டு வருகிற து .

அதாவது, மஞ்சக்குருவி  ப டத்தி ன்  கதாநாயகி  நீ ரஜா  ப்ரோ மோஷன் காக  மஞ்சக் குரு வி  இறங்கி போஸ் டர் ஒட்டி  இரு க்கிறார். இதை பார்த்து அங்கிருந்த நபர் கேட்டிருக் கிறார். அ தற்கு  அவர், நான் தான் இந்த படத்தின் கதாநாயகி என்று கூறியிருக்கி றா ர்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *