December 7, 2023

10 மொழிகளில் பிரம்மாண்டமாக தயாராகும் பிரபல நடிகர் சூர்யாவின் படம்..?? சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த இயக்குனர் ..!! காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்..??

நேருக்கு நேர்   என்ற திரை ப்ப ட த்தில்  அ றி மு கம் ஆன இவர் .சமிபத்தில் ஞான வே ல் இய க் கத்தில்  சூர்யா  தயாரி த்து நடித்த ஜெய்  பீம் திரை ப்பட ம்  கட ந்த வருடம் வெளியானது .  அமேசான் ஓடிடி  தளத்தில் வெ ளியான இந்த  தி ரை ப்ப டத்தில் சூ ர்யாவுடன் இ ணைந்து  லிஜோ மோல், மணிக ண்ட ன் உ ள் ளிட்ட  பல ர்   ந டித்தி ருந் தன ர்.  உ ண்மை ச ம்ப வ த்தை  மை யப் படுத்தி எடுக்கப்ப ட் டிருந் த  இந் த  திரைப் பட ம் ஏகப் பட்ட ச ர் ச்சைகளை சந்தித் த து.

ஆனா லும்  இப் படத்தி ற்கு ரசிக ர்க ள் அமோக ஆ தர வு  கொடுத் த னர்.  அது   மட்டும ல்லாமல்  பல வி ருதுகளை  தட்டிச் சென் ற  இ ந் த  திரை ப் ப ட ம்  ப ல்வேறு  திரை ப்ப ட வி ழா க் க ளிலும்  திரை யிட ப்ப ட்டது.  அதைத்தொ ட ர்ந் து   தற் போ து  ஜெ ய்பீம்  ப ட  குழுவி னர் கோ வாவில்  நடைபெ ற்ற   சர்வதே ச  திரை ப் பட   விழா வி ல்  க ல ந்து கொ ண்டு  பட ம் சம்பந் தமான த ங்கள்  அனு பவங் க ளை ரசிகர்க ளுட ன்  பகிர்ந் து  கொண்ட னர்.

அப் போது   பேசி ய  இ யக்குன ர் ஞான வே ல் இந் த பட த் தை தயா ரி த்து ந  டித் த  சூ ர்யாவுக் கு  நன் றி   தெரிவித் தார்.   மே லும்   இ ந்த  திரை ப்ப டத்தை   தயாரி க் க வே ண் டும்   எ ன்று   சூ ர்யா வை  அணுகி ய   போது   அ வர்  ச ந்து ரு  க தா பாத் தி ர த்தில்   தானே  நடி ப் பதா க கூ றி யது மட் டுமல் லாமல்  படத் தி ற்கான   ஒ வ்வொரு   செல வையும்  தா ராளமா க செய்ததா க வு ம்  குறி ப்பிட் டு ள்ளார்.

அ ப்போ து  ரசிக ர்கள் சூ ர்யாவி ன்  சி ங்கம் தி ரை ப் பட ம் அ டுத்தடுத் த பா க ங்களா க வெளிவந் தது  போன்று  இந்த  திரைப் ப டத்தின் இர ண்டாம் பாகமும் வெளிவருமா  என்று  கேள்வி  எ ழுப்பின ர். அதற் கு பதில் அ ளித்த இயக்குனர்  வ ழக்கறிஞர் ச ந்துரு  இதே போன்று பல  வழக்குக ளை தி ற மையாக ந டத்தி  இருக்கிறா ர் .

அதி ல்   ஒரு   வழக் கை மையப் படு த்தி ஜெ ய் பீம் ப ட த்தின்  அ டு த்த  பா க ம் நிச்சயம்   வரு ம் என் றும்  அந்த  படத்தி ல்  சூ ர்யா  ந டி ப்பார்   என்றும்  தெ ரிவி த்தார்.  இது சூர்யா வின்  ரசிக ர்களை குஷிப் ப டுத் தி  இ ருக் கி றது .  தற் போது  சி றுத்தை சி வாவின்   இயக் கத் தி ல்  ந டித்து   வரும்  சூர்யா  அ டுத்தடு த்த  தி ரைப்படங்க ளி  ல்  க  வன ம்  செ  லு த்தி வருகிறார்.

மே  லும்   ப  டங்க ளை தயா ரி ப்பதிலும் அதி க  ஆர் வம்  காட்டி  வருகி றார். ஏ  ற்க  னவே இவர்  நடிப்பி ல் உ ரு  வாக  இ ரு க்கும் வாடிவா ச ல் திரைப்படத் திற்கு  அதிக  எதிர்பார்ப்பு  இருக் கிறது.  இந்த  நி லையில் ஜெ ய்  பீம் திரை ப்ப ட த்தி ன் இரண்டாம்   பாக த் தை பற்றி இயக் குன ர் நாசுக் காக தெ ரிவித்தி ருப் பது ஆ ர் வத்தை தூண் டி  உ ள்ள து.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *