April 24, 2024

அதிகாரப்பூர்வமாக வந்த தனுஷின் அடுத்த படம் அறிவிப்பு..??அதிகமாக கல்லாக கட்டும் தனுஷ்..!! சினிமாவிலும் நீயா நானானு பார்த்துருலாம்.. ??

தனுஷி ன் ந டிப்பில் தற் போது கேப் டன்  மி ல்லர்  திரைப்ப ட ம்  உ ருவாகி க் கொண் டி ருக்கி ற து.  ஏற்க னவே  இ த ன்  மு தற் க ட்ட  படப்பி டிப்பு முடிந்துள்ள நிலையில் அ டுத்த  கட்ட ப ட ப் பி டிப்பு ம்  த ற் போ து  ஜோரா க   ஆ ரம் பித்துள் ள து. இ தில்   இன்னு ம்   சுவார சி யத் தை  கூ ட்ட ம் வ கை யில்  கன்ன ட  நடி க ர்  சிவ ராஜ் கு மா ரும்  இ ப்ப டத் தில்  இணை ந்து ள்ளா ர் . அடுத் த  வ ருட ம்  இ ப் ப டம்  திரைக் கு  வ ர இரு க் கிறது .  அதை  தொ ட ர்ந் து  த னு ஷ் ந டிக் கும்  அடு த் த  தி ரை ப்ப ட த்தின்   பூஜை   இன் று  கோ லாகல மாக  நட ந்து ள் ளது.

தமி ழ்,  தெலுங் கு,   ஹி ந் தி  உள்ளிட் ட  மூ ன் று  மொழி களி ல்  தயாரா கு ம்  இந் த   தி ரைப் ப டத் தை  பி ர ப ல தெ லுங்கு   இயக் குனர்  சேகர்   கம்மு லா இ யக்கு கி றா ர் .    இ ன்று   பூ ஜை போ டப்ப ட்டி ருக் கும்  இந்த  ப டம் ப ற் றி ய  மற் ற  தக வல் கள் அனை த்து ம் விரைவி ல் வெளி யாக இ ருக் கிறது.  த ற்போது  வெளியா கி உள் ள இந் த ப ட பூஜையின் ஃபோ ட்டோ சோசிய ல் மீடியாவி ல் ட்ரெ ண்ட்  ஆ கி வ ருகிறது.அதில் தனுஷ் பாரம் பரிய உடையா ன  வேட் டி சட்டை யில் தாடி யுடன்  இ ருக் கி றா ர் .

 

அவ ருடைய  இந்த   கெட்ட ப் பை ர சிகர் கள்  புக ழ்ந்து  தள்ளி  வ ருகி ன்றனர்.  இ து ஒ ரு புறம் இருக்க இந்த போட் டோ சி ல அதிர்வை யும்  ஏற்படுத் தியுள்ளது .  அதா வ து ஏ ற்கனவே தனுஷ்  தெ லுங்கு  இய க்குனரின்   வாத்தி   திரைப் ப டத்தில்  நடி த் து மு டித் துள்ளா ர்.அதைத் தொடர்ந்து  மீ ண்டு ம்  அவர் தெ லுங்கு  இயக் கு னருக்கு  வாய்ப்பு கொடுத் திருப் ப து சி ல  ச ல சல ப் பை ஏ ற் படு த்தி யு ள்ள து.

 

அது  ம ட்டும ல்லாம ல் ச மீப  கா லமாக  தனுஷ் தெ லுங்கு திரை யுலகு க் கு  தா ன்  அ திக  மு க்கியத் துவம்   கொடு த் து  வரு கி றார்.   மே லும் சென்னை யில்  இருப் ப தை விட அவ ர்  ஹைத ராபா த்தில்  தான்  அதிக  நேர ம் இரு ந் து  வரு கிறார். இதுவே  சில  விமர்ச னங்களை  ஏற்ப டு த்தி ய  நி லை யில்  தற்போது   வெளி வந் துள்ள  இ ந்த  செய் தியும்  தமி ழ்  தி ரையு லகில்  சிறு  அ திர்வை   ஏற் ப டு த்தியு ள்ள து

ஹாலிவுட் வ ரை  பிர பலமா க  இ ரு க்கும்  தனு ஷ்   கொஞ் ச ம்  கொஞ்சமா க  தமி ழ்  தி ரையு லகை ம றந்து வ ருவதாக வும், தெலு ங் கு  பக் கம் அவ ர்   அதிகமா க கல் லா கட் டி வ ருவதாக வும்  ஒரு   பேச்சு  கிளம்பி யுள் ளது .  ஆ னா லு ம்  த னுசு க்கு   த மிழ்  சினி மா  தா ன்  மு க்கியம்  எ ன்று  ர சிக ர்கள் இ ந்த  விமர் ச னங்க ளுக் கு  ப திலடி   கொ டுத் து   வருகி ன் றனர்.

ஹா லிவு  ட்    வரை    பிர பலமா க  இரு க்கும்  த னுஷ்  கொஞ்சம்  கொ  ஞ் ச மாக     தமி ழ்    திரை  யுலகை    மற ந் து   வரு  வ தாகவு   ம்  ,  தெ லு   ங்கு   ப க்க ம்    அவ  ர்   அதி கமாக    கல்லா கட் டி வ ரு வதாக வு  ம்     ஒ ரு   பே ச்சு   கிள ம் பி யு ள்  ளது.    ஆனா லு ம் த னு  சு க்  கு  த மிழ்    சினிமா   தா  ன்  மு க் கி யம்  எ ன் று      ர சி க  ர்கள்    இ ந்  த    விமர் ச   னங்க  ளு க் கு   ப  தில  டி   கொ டு  த் து   வரு  கி   ன்  ற  ன ர் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *