Yearly Archives

2022

தொட்டு தாலி கட்டிய க ணவ ரையே ம றைத்த பிரப ல நடிகை..?? ப ட வாய்ப்புகா கவா யா ர் இ ந்த நடிகை…

தமிழ் ந டிகர்   வி ஜய குமார்  மற் று ம்   அவர து   இ ரண்டா வ து   ம னைவி   தமி ழ்    ந டி கை  ம ஞ் சு ளா  ஆ கி யோரின்   மூ த்த   ம கள்  வ னி தா .  வனி தா வு க் கு  மு ன் னா ள்   ந டி கை களா ன ப் ரீத் தா   ம ற்  றும்   ஸ் ரீ தே வி  எ ன் ற  இ…

இந்த பிரபல நடிகையின் மகன் யார் தெரியுமா..?? வெளிநாட் டில் ப டித் து வே ற லெ வலி ல் இரு க்கு ம்…

ரோ ஜா தமிழ் சினிமாவில்  இ  ருக்கு ம்  ந டிகை க ள்   பலருமே தற் போது  வ ரை தன்னுடைய வாழ்க்கையில்  எ தாவது   ஒரு  நல் ல வா ய்ப்பு  கி டைத் தால்   சினி மாவை  விட் டு  வில கி  அந் த தொழிலை  ஆ ர ம் பித் து நட த்தி வரு வதை வ ழ க்க மா கவே வைத் து…

ஒரே நாளில் இத் தனை கோடி யா..?? சொ ந் த ஊரி ல் கோடி க ண க்கி ல் ச ம் ப ளம் வாங் கு ம்…

ந ய ன் தா ராதெ ன்னி ந்தியத் திரை ப்பட நடி கை  ஆ வார். 2003 ஆம் ஆண்டு ம னசின காரே  என்ற மலை யா ள மொ ழி த் தி ரை ப்பட ம் மூல ம்  திரை ப்படத் துறைக் கு அறிமுக மான  நயன் தா ரா,  2005  ஆம்  ஆண்டு   ஐயா  திரை ப்படத்தி ன்  மூல ம் த மி ழ்த் திரை…

தாத்தா வயதில் இரு க்கு ம் நப ரை திரு மண ம் செய் த நடிகை மோனிகா..! ! வயசு ஏ ணி வெச் சாகூட…

இப்போது இருக்கு ம்  நடி கை களை யா ரை பார்த் தலு மே காதலித் து தா ன் திருமணம் செய்து வரு கிறார்கள். அந் த வ கையில்  அப்படி காத லித்து திரும ணம் செய்யு ம் பிரப லங்கள் பலரு மே ஒ ரு வரு டம் ம ட்டுமே சொல்லி  வைத்த து போல  சேர் ந்து வாழ்கி…

பிரபல ந டி க ரின் டார்ச் சரா ல் சினி மா வை விட்டு ஆன் மீக த்தில் குதி த்த நடிகை.. ??ஆறுத ல் கூறி…

ஓர் இந்திய திரைப்பட நடிகை. பல தென்னிந்தியத் திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். தமது திரையுலக நுழைவை 1992ஆம் ஆண்டு புகழ்பெற்ற இயக்குனர் பாரதிராஜா இயக்கிய தமிழ்ப் படமான நாடோடித் தென்றல் மூலம்துவக்கினார்.  ஜெய்ஹிந்த்,கர்ணா  படங்களில் அர்ஜூன்…

தமன்னா வால் வாழ்க் கை யை இழந்த பருத்திவீரன்..?? பெற்றோ ரிடம் கூட பேசவே முடி யாத நி லையில் ..…

தென்னி  ந் திய சினி மா விலேயே ச ர்ச்சைக ளிலும், கிசுகி சுக்க ளும் பத்தி ரிக் கைக ளில் அதிக மாக எழுத ப்படாத நடிகை என்றால் அது நடிகை தமன்னா தான். வெள் ளை நி ற பால்   கூட இ வரி ன்   நிறத் தின்  முன் பா க தோ ற்கும்  அ ளவிற்கு  மில்க்  பியூட்டி…

நடிகர் ச ரத் குமாரை கைது செ ய்து சி றையி ல் அடைக்க வே ண்டும்..? ? பொ து ம க்கள் கா வல்…

தமிழ்த் திரைப் ப ட நடி கர் மற்றும்  தமி ழ்நாட்டு அரசியல்வா தி ஆவார். இவர் நடிகை ராதிகாவின் கண வ ரும் ஆ வார்   . முன் னாள்   தென்னி ந் திய தி  ரைப் பட   கலைஞர் கள்  சங்க   தலைவர்.  தமி ழ்  திரைப் ப ட  உல கி ல் புகும்போது எதி ர்மறை …

கீ ர்த் தி சுரேஷ் மே ல் இ ரு ந் த ஆசையால் ..?? 4 0 ல ட்ச ம் ஆ ட் டை யை போ ட்ட பெண் ..? காத…

தென்னிந் திய சி னி மாவில்   முன்னணி  நடிகையா க தி கழ்ந்து வரு ம் நடிகர்  கீர்த் தி சுரேஷ், தற் போ து தெலு ங்கில் அ தி கம்  கவனம்  செலு த் தி  வ ருகிறா ர்.  இ வரது  நடிப்பா ல் பல ரசி கர்களை ஈர்த்து வரும் கீர்த்துக்கு அ வரது  ரசிகர்க ள் இ ணைய…

அப்ப னுக்கு தப் பாம ல் பி றந்தி ருக்கும் பி ரபல நடி கரின் மகன்..??ரோமியோ மன்ன ராக வு ம் திகழ்ந் து…

தமிழ் த்  திரைப் பட   நடி  கராவா ர்.  கௌதம்  கார் த்திக் ,ம ணிரத்தினம் இய க்கிய க டல்   திரை ப்படத் தில்     நா யகனாக அ றிமு கமானா ர்.  இ ந் தத் திரைப் ப டத் தில்  கௌ த ம்   கார் த்தி க் ,   இ ரா மநாத பு ரத் தை ச் சே ர்ந் த  ஒரு  மீன வனாகத்…

இவளோ சம்பளம் கொடுத் த தான் .. ?? இ ந் த ந டி கரு ட ன் ப ட ம் நடிப் பே ன் ..?? என் று விவ கார…

த மி ழ் தி ரை யு லகி ல் மு ன் ன ணி  இ ய க் குன ரா க வ லம்   வந்த வர் லிங் குசா மி   ஆன ந்  த ம்  ர ன்  ச ண்டை க் கோழி   பையா   எ ன த்தொட ர் ந்து   பி ளா க்  ப ஸ் ட ர்   ஹி ட்  ப ட ங் க ளை   கொடு த் த   லி ங்கு சா மி  ச மீ ப கா லமா க   இ  வர…