Yearly Archives

2022

அன்று அஜித்துடன் நடிக்க மாட்டேன் என்று ஒதுக்கிய நடிகை..??இந்த படத்தில் இன்று அஜித்வுடன் நடிக்க…

த மிழ்   சினிமாவில் இன்றுவரை   தவி ர்க்க   முடியாத நடிகராக   இருப்பவ ர்தான்   நடிகர் அஜித். இவர் 2000 ஆம் ஆண்டில்   கண்டுகொ ண்டேன்   கண்டுகொ ண்டேன்   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித்தார். இந்த   திரைப்ப டத்தில்   மம்முட்டி, ஐஸ்வர்யா ராய்,…

நடிகர் விஜய்க்கு விவாகரத்து கொடுக்கும் மனைவி சங்கீதா ..??தகவலை கேட்டு அதிர்ந்து போன ரசிகர்கள் ..??…

நடிகர் விஜ ய்    பி ரி ட்டனில்  பிறந்த   இ ந் து இ ல ங் கை த்  த மிழ ரான   சங் கீ தா சொர் ண லிங்கத்தை   2 5  ஆக ஸ்ட் ,  1 99 9 அ ன்று ம ண ந் தார் .  இ  வர்க ளது  தி ரு மணம் இ ந் து   மற் றும்   கிறித்தவம்    ஆகிய   இரு  மு றைப் படியும்  ந…

உதயநிதிக்கு செக் வைத்த தளபதி விஜய்..??எத்தனை காலம் தான் ஏமாத்துவீங்க..?? தலைகீழா நின்னு தண்ணி…

நடி கர்  வி ஜ யின் நடிப் பி ல்   வ ரு ம்  ஜனவ ரி  1 2   ஆம்   தே தி  வா ரி சு  பட ம்  தி ரைய  ரங் கு க ளில்   ரிலீ ஸா க வு ள் ள து .   இந் த ப்   ப ட த் தி ற் கா ன  செ ன் னை ,  கோ வை ,   ஆ ற் காடு உ ள் ளி ட் ட  பகு தி க ளி ன்  தி ரையர  ங்கு…

நடிகை ரோஜா மகளின் முகத்தை தவறான புகைப்படத்தில் மார்பிங் செய்த நபர்கள்..?? புகைப்படத்தை பார்த்து…

ரோ ஜா  செ ல் வமணி ஒ ரு  இ ந் தி யத்  தி ரை ப் பட   நடி கை .  த மிழ்  ,   தெலுங்கு  மொ ழி த்  திரை ப்பட ங் களில்  ந டி த் து ள் ளா ர்.   தற் போ து ஆந் திரா வில்   சட் ட ம ன் ற உ று ப்பின ரா கவும்  மற்று ம் த ற்பொ ழு து சு ற்று  லா த்து றை  அ…

இந்த நடிகர் கல்யாணம் செஞ்சிகிட்டா நானும் கல்யாணம் செஞ்சிகறேன் இல்லன இல்ல ..?? விஷால்க்கு 60தாவது…

விஷால்  கிருஷ் ணா  ரெட்டி   த மி ழ் த் தி ரைப் பட நடி கரா வா ர். ந டி கரா வதற்கு  முன்  நடி கர் அர்  ஜு ன் இ ட ம்  உத வி இ யக் குன ராகவு ம் ப ணி புரி ந் து ள் ளார்.  த யா ரி  ப் பாள  ர்   ஜி. கே. ரெ ட்டி,  விஷா லின்  த ந் தை ஆ வா ர். இ வர்…

துணிவு படத்தின் மொத்த சஸ்பென்சை உடைத்த படக்குழு ..?? யார் நடிக்கிறார்கள் என்ன கதாபாத்திரம் ..??…

ஹெச் வினோ த், போ னி  கபூர் ,  அஜித்  கூட்ட ணியி ல்  மூ ன்றா வது   மு றை  யா க   உ ரு வாகி இரு க்கு ம்  துணி வு   பட ம்  வ ரு கின்ற   பொ ங்க ல்  ப ண் டி  கைக் கு வெ ளி யா க  உ  ள்ள  து . இ ந் நி லை யில்  அஜி த்  தன து ப டத் தி ற் கான  பி ர…

ஹீரோயின் தகுதியே கிடையாது என ஒதுக் க ப்பட்ட நடிகைகள்..??அழகு இருந்த மட்டும் பத்தாது இதுவும்…

சினிமா வை   பொ று த் த வரை   ஒரு   ந டி கை  முன் ன ணி  இட த் தை பெற   வே ண்டு  ம் என் றால்  அ ழகு ம்,  திற மை யும்  நி ச் சயம் இ  ருக்க வே ண்  டும் .  அ  ழகை  மட் டு மே  வை த் துக்  கொ ண்டு   சாதி க்க  நி னைக் கு ம்  எ த் த னை யோ  நடி கைகள்…

மார்க்கெட் இல்லாத நடிகை கேட்கும் சம்பளம் இத்தனை கோடியா..?? டா ப் ஹீரோயி ன் ரே ஞ்சுக்கு மனதில் கோ ட்…

தமிழ் திரை உலகிற்கு அறிமு க மா வ த ற்கு   மு ன் பு   ம லையாளம் மற்றும் ஹிந்தி படங்களில் அதிகம் நடித்த மாளவிகா மோகனன் பின்னர் ரஜினி நடிப்பில்   செ ன் ற   வ ரு ட ம்  வெளியான பேட்ட ப  ட த் தி ன் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு காலடி எடுத்து வைத்தார்.…

தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்த இளம் நடிகை மர்மம்..?? அதிர்ச்சியில் திரையுலகம்..!! சோகத்தில் தவித்து வரும்…

கடந்த, சில ஆண்டுகளாக திரைப்பிரப லங்கள்   தி டீரெ ன்று   ம ர் ம மா ன   முறையிலும் அல்லது   த ற் கொ லை    செய்து கொண்டு   வருகி ன்றார்கள். அதற்கு என்ன காரணம் என்று   போ லீசா ரும்   பல   வி சா ர ணை   நடத்த ப்பட்டு   வருகின்றது. அந்த வகையில்…

மதுபோதையில் பெண்களிடம் கூத்தடித்த பாரதி ராஜா..!! இளமை போனாலும் ஆசை இன்னும் போல ..?? வெளிவந்த…

தெ ன்னி ந்திய   சி னிமா   திரையு லகில்   80   கா லகட் டம்   முதல்   பி ரபல   இயக்குனராக   தி கழ்ந்து   வருபவர் இயக்குனர் பாரதிராஜா. இவர்   திரை ப்பட   இய க்குனரா கவும், த யாரிப்பாளரா கவும், நடிகராகவும்   செய ல்பட்டு  வருகி றார்   என்பது   …