இ துவ ரை யாரும் பா ர்த் தி ராத அ ஜி த்கு மார் சாலினி தி ரும ண ஆ ல்பம் போ ட்டோ க்கள்…!

த மி ழ் சி னிமாவி ல் தல எ ன்றும் அல் டிமேட் ஸ்டார் என்றும் த மிழ் ரசிக ர்களை தாண்டி பல மொ ழி ர சிக ர்களை த ன்பின் வை த்துள் ளவர் நடிகர் அஜித்குமார். இவர் ஏரா ளமான திரை ப்பட ங்களில் நடித்து ம க்களை கவர் ந்துள் ளார் என்பது குறி ப்பிடத்த…