ஏ ஆர் ரகு மானி ன் மு தல் படம் ரோ ஜா கிடை யாது ..?? இ து தா ன் மு தல் பட மா ..?? இத்த ன நாளா இது தெரி யா ம போச் சே ..?? உண் மையை சொ ல்லிய வைர முத் து ..!!

0

இசை ஞானி இ ளையரா ஜாவுக்கு  பிறகு த மிழ் சினி மா   உலகில் ஒரு மு ன்ன ணி இசை யமைப்பா ளராக கொடி கட்டி பறந்  து வருப வர் ஏ ஆர் ரகு மான் . ஆரம் பத்தி ல் இ ளைய ராஜா வி டம் பணி யாற்றி வந் த ஏ ஆர் ரகுமா ன் க டந்த 1992 ஆம் ஆண்டு வெளி யான ரோ ஜா என் ற பட த்தின் மூலம்  இசையமை ப்பாள ராக அறிமு கமானா ர்.  இப்படி  வெ ளியா ன முத ல் படத் திலேயே,

சி றந்த இசை யமைப்பா ளருக்கான  தேசிய  விரு தை வென்ற  ஏ ஆர் ரகுமா ன் தொடர்ந் து ப ல சூப்ப ர் ஹிட் பாடல்க ளை கொ டுத்திருந் தவர்  இ ன்று வ ரை ஒரு  முன் ன ணி இ சைய மைப்பாளராக  இருந் து ஏ ஆர் ரகுமானின்  பெரும்பா லான பா டல்களு க்கு  வைரமுத் து தா ன்  பாடலா சிரியரா க  ,

இரு ப்பார் . இப்ப டி இருக் கும் நிலை யி ல் ஏ ஆர் ரகு மானுக்கு  மு தல் படம்  ரோஜா  கி டை யாது,  இ ந்த படம்  தான்  என் று கூறி யுள் ளார்  வைர முத்து  . அந்த வ கை யி ல் க டந்த 1991 ஆம் ஆண் டு வைர முத்து எ ழுத்தில்  அமீர்தன்  இய க்கத்தி ல் வெ ளியா ன திரை ப்படம்  தா ன் வண க்க ம் வாத் தி யாரே.

இந் த படத்  தை எடுத் து முடித்த  பி றகு  இசையமை க் கும்  அளவி ற்கு ப ண ம்  தயா ரிப்பாள ரிடம் இல் லையாம். இ த னால் அ ப்போது இளை யரா ஜாவிடம்  பணி யாற் றி  வந்த ஏ  ஆர் ரகுமா னை இந்த படத்தி ற்கு  இசைய மைக்க  கேட்டு ள்ளன ர்.  இதன்  பிறகு  ஒ ரே நா ளில்  இ ந்த படத் திற்கான மொ த்த ,

இசை யை யும் போட்டு  கொடு த்திரு க்கி றார் ஏ ஆர் ரகு மான்.  ஆனால் பா டல்களை  மட்டு ம் வேறு ஒரு இசை யமை ப்பா ளர் இசை யமை த்து  கொ டுத்தி ருக்கி றார் . ஆ னா ல் இந்த   விஷய ம் பெரு ம்பாலும் யாருக்கு ம் தெரி ந்திருக்க வா ய்ப் பில்லை  என் று கூறி யிருந் தார் வைர மு த்து…

Leave A Reply

Your email address will not be published.