April 24, 2024

பெரிய நடிகர் என்று சிவக்குமார் ஒத்துக் கொண்ட 2 ஹீரோக்கள்..?? இதை யாராலும் மறுக்கவும், மறக்கவும் முடியாது ..?? பாத்திங்க கண்டிபா ஆமா சொல்லுவீங்க..??

சிவ  க்குமார் ஒ ரு கா லக   ட்ட  த்தில்  ர ஜினி , கம ல் போன்ற  நடிக  ர்க ளு க்கு இ ணையா  க பே சப் பட்டா  ர்.  அத ன் பின் பு  பட ங் க ளில்  ஹீ  ரோ, ஹீரோ யி ன்க ளுக்கு  அப் பா க தா பாத்தி ரத்தில்  நடி த் து வ ந்தா ர்.  இ ந்த  சூ ழ லி ல் இ ப் போது  சி னிமா வை  விட் டு சி வ கு மா ர் ஒ துங் கி உ ள் ளார்.  ஆனா லும் தன து  உ ட ம்பை   கட் டு க் கோப்பா க வைத் து ள் ளார் .உட ற்ப  யிற்சி, உ ண வு ,  யோகா  ஆகிய வற்றா ல்  இ ப்போதும்  இ ள மை யாக வே  கா ட் சி யளி க்கி றா ர்.

இந் நி லையி ல்  சி வ க்கு மார் ஒ ரு சி ற ந்த மே டை ப் பே ச்சாள ர்.  ச மீ ப த் தில் வி ழா மேடை யில் பேசி ய சி வ கு மார் த னது  சினி மா வா ழ்க்கை குறித்து ர சிகர் களி ட ம் ப  கிர் ந்து கொ ண்டா ர்.  அதில்  தான் ஹீ ரோ   எ ன் று ஒ த்து க்  கொ ண் ட   இரு  ந டிகர்  கள் யார் எ ன் ப தை  கூறி யு ள் ளா ர் . பொது வா க த மிழ் சி னிமாவி ல்   ஒவ் வொ ரு கால க ட்டத்  திலும்  எண்ணற்  ற ஹீ ரோ க் கள்

வ ரு கி றார்கள்.  ஆனால் காலத்தால் அழியா ம ல் மக் க ள் ம னதி ல்  நிற்கக்கூடி ய  ஹீரோக் க ள்  எ ன்றால்  அது  சொற்ப ம்  தான் .  அ ந்த வ கையி ல் சிவகுமார் பே சு கை யில் ஹீ ரோ வாக ஒத் துக்கொ ண் ட  இரு   ந டிகர் க ள் யார்  என் றால்  சி வாஜி   மற் று ம்  க மல் ஹா ச ன் தா ன்  எ ன் று கூறி யு ள் ளா ர்.அ தா வது பொது வாக சிவா ஜி எ ந்த க தா பாத் திர ம் கொ டுத் தாலும்

பின்னி  பெட லெடுக் க  க்கூ டி ய வ  ர் . மேலு ம்  அ வரு டை ய  கதா பாத் தி ர ங் க ளை  பார் த் தா ல்   எ து  நி ஜ ம்,  எது நடி ப் பு என் று  தெ ரியா து . அ ந் த அள வு க் கு கதா  பா த்தி ர த் து டன்  சி வா ஜி   ஒ ன் றி   போய் விடு வார் . த ற் போது   வரை   சிவா ஜியி ன் இடத் தை  பி டி க்க  எ ந்த  ஒ ரு ந டி க ரு ம் வ ர வி ல்லை . இ ந் நிலையி ல்  சி வாஜிக்கு அடுத்தபடியாக  உலக நாயகன் கமல்ஹாசன்.

இ ப் போ து கூ ட  க ம ல்  நடி  த்து வ ரும்  இ ந் தி ய ன்  2  ப ட த் தி ற்கு  ஒரு நா ளை க் கு  கிட்டத்தட்ட மூன் று மணி  நேர ம் மே க்கப் போட வேண் டி உள் ளதா ம். இவ் வாறு ஒவ்வொ ரு  விஷ யத்தையும்  கம ல் சினி மாவுக் கா க பார் த்து பார் த்து  செய் து வ ரு கி றார். ஆகை யா ல் தா ன் சிவாஜி மற்று ம் க மல் ஹாசனை  சிற ந்த ந டிக ர் க ளாக சிவ கு மார் கூ றிவுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *