February 23, 2024

என்ன சிரிப்பே இல்ல..?? நன் இன்னும் சகல மீண்டும் எழுந்து வந்த நடிகை.!! மும்பை விமான நிலையத்தில் ரசிகர்களுடன் செல்ஃபி எடுத்த இந்த நடிகை..?? மீண்டும் நடிக்கப் போகிறாரா ..!!

மீண்டும் எழுந் து வ ந் த ச மந் தா  மீண்டும் மயோசி ட்டிஸ் நோயா ல் பாதி க் க ப்ப ட்டு ள்ளா ர். என் றும்  இதற் கு  மேல்   அவ ரா ல்  எழு ந் து  நட க் க வே  கஷ்ட ம் என  த கவ ல் கள் வெளி யா கி வ ந் த நிலை யி ல் , மு  ம்பை  வி மா ன நிலை ய த் தி ல் வெ ள் ளி க் கிழமை யான  இன்  று அ தி கா லை   ராஜ ந டை போ ட் டு  ச மந் தா  நட ந்து  சென்  ற கா ட் சி க ள் தற்  போது  ச மூ க வலை த ளங் க ளி ல் டிரெ ண்டா கி  வரு கி ன்ற ன. நா ன் இன் னு ம் சாக ல யசோதா  ப டத் திற் கா ன

ப்ரமோஷன்  நிக ழ் ச் சியி ல் க லந் து கொண் ட நடி கை  சமந் தா அளி த்த பே ட்டி யில்  கண் க லங்கி  பேசியி ரு ந்தார். அப்போ  து, அவ ர் நா ன் இன் னும்  சாக ல லே சா ன உட ல்ந லக் குறை வு தான்  மீண் டு ம்  வரு  வேன்  எ ன த ன து  ரசி கர்  க ளுக் கு உ ற் சா க த் தை ஏ ற் ப டு த்திய  ச ம ந்தா சொன்  ன து போ ல வே மீ ண் டும்  எ ழு ந் து நட  ந்து  வ ந்த காட்  சி கள் ச ம ந்தா ரசி க ர்களை 

ஹா ப் பி  ஆக் கி உ ள் ளது  . சமந்தாவை எப்படி பார்த்தாலும் ரசிகர் கள் அ டை யா ளம்   க  ண்டு  கொள் வா ர்கள்   அல்ல வா? அப்படி பெரிய  கூலி ங் கிளா ஸ் அணி ந்து அமைதி யா க ச ம ந்தா  ந டந்து சென்ற  நிலை யி லும், அ வரை அடையா ள ம் கண் டு கொண் ட சில  ர சி க ர் கள் அ ருகே வ ந்து அவ ரு டன்

செ ல்ஃபி எ டு த்து க் கொ ண் டு சென் றன ர். க ண்ணா டியை கழ ட்ட ல  ஆனா ல்,  அ தே  நிலை யி ல் தா ன் சில  ரசி க ர் க ளுட ன் செல்ஃ பி போ ட்டோ க் கள்  எ டு த் துக் கொண் டு  வி மான நிலை ய  த்தில் இரு ந் து புறப் ப ட்டுச் சென்றா ர் .பாலி  வுட் ப ட த்தி ற்காக வா ச ம ந்தா  நடி ப்பி ல் வி ரைவில்  ச குந்தலம்  தி ரைப்ப டம் வெளியா க உ ள்ள து .  உட ல் ந ல க்  கு றைவு  கார ண மாக

ஏகப் பட்ட  பா லிவுட்  ப ட ங்க ளி ல் இ ரு ந்து சம ந்தா  வில கி ய தாக பேச் சுக் க  ள் அ டி பட் டன.இந் நி லையில் , மீ ண்டும் மும்  பைக்கு  சம ந் தா பற ந் து சென் று ள் ள நி லை யி ல்,  மீண்டும்  பாலிவுட்  பட ங்க ளி ல் ந டி க்க ப் போகிறா ரா?  ச மந்  தா எ ன் கிற   கேள் வியும்  ர சிக ர்கள் மத்தி யி ல் எழு ந் து ள்ள து.

விரை வில்  பழை யபடி கூடிய  விரைவிலேயே ந டிகை ச மந் தா ப ழைய ப டி த னது இ ட த்தை  பிடி ப்பார்  எ ன்று ம் உடல் நல ம் ந ன்றாக  தே றி  உ ள்ள   நி லை யி ல்  தா ன் மும்  பைக்கு  வே லை விஷ ய மாக  இன்று காலை  சமந்தா  கி ள ம்பி செ ன் று ள் ளார்  எ ன் றும் கூ ற ப் ப டுகி றது. சகு ந் தலம்,  குஷி  உள்ளி ட் ட பட ங்க ள் தற் போது சம ந் தா கைவ ச ம் உ ள் ள து கு றி ப்பி ட த் தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *