February 23, 2024

அந்த மாதிரியான காட்சியை பார்த்துவிட்டு நடிகையை டீ போட்டு கூப்பிடும் பிரபல இயக்குனர்..?? உண்மையை உடைத்த நடிகை ரேகா நாயர்..?? இயக்குனர் பாரதிராஜாவா இப்பிடி..?? யாரையும் நம்ப முடில ..??

தமிழ்  திரைப்பட த்தில்  ஒரு பிர ப ல மான நடி கை  தான்  ந டி கை ரேகா நா யர்,  இ வ ர் தமிழ் தி  ரைப்படத்தி ல் ப ல  முன்ன ணி நடி கர் களு டன்  நடி த் து த மிழ்  ம  க்கள் ம த்தி யி ல் த ன க்கேன ஒரு தனி இடத்  தை பி டித்த வர் ஆவா ர்,அந் த வகையி ல் தமிழ் ப  டத்தில் வ ம் சம், ஆண்டாள் அ ழகர், பகல் நிலவு,  பால கணபதி,  நாம் இ ருவர் நமக் கு இரு வர் போன் ற தொ லைக்காட் சித்  தொட ர்க ளி ல் ந டி த்து ள்  ளார் .  பு து யு கம்  டிவி  மற்றும்  கலர் ஸ் டி வியில் தொ குப்பாளராகவு ம்  பணியாற்றிய வர்  ரேகா.

ரேகா ஒ ரு  தி  றமை யா ன தமி ழ்  கவி ஞ ர், பொ து  பேச் சாள ர் மற்று ம் எழுத் தாள ர்.தடகள வீரா ங் கனையா ன  இ வர், தொட ர் ந்து யோகா  செய்யு ம்  பழ க்க ம்  கொ ண் ட வர்.பூ வே உனகா கா பைரவி வம்சம்  ஆண் டாள்   அ ழ கர்   பக ல்   நி லவு  எ ன் று ப ல  சி ன் ன த்தி ரை  தொடர்க ளில்  நடித்துள்ளார்  நடிகை  ரேகா  நா யர்.


சமீபத்தில் கூட ந டிகை ரேகா   நா யர் முன்னணி நடிக ராகவு ம்  பிரபல பத்திரிக் கையாள ரும்  ஆனா பயி ல் வா ன்  ர ங் க நா  தனை   க ட ற் க ரை யி ல்  வைத் து பே சி இ ருந்தார் . அந்த  செ ய் தி கூ ட  சமூக  வ லை த ள த்தி ல்  அதி க ப்படியா க   பேச ப் ப ட்ட து.   தமி ழ்  சி னிமா வில்  இ ரு மாத ங்க ளு க் கு  மு ன்   இய க் கு ன ர்  பார் த்தி பன் இய க் க த் தில்

வெளியான  ப டம்  இர வி ன்  நிழல் .  பல ரா ல்  கவ ரப் ப ட் ட இ ப்ப டத் தி ன்  மூல ம் பி ர ப ல மான வர்  ரேகா  நாயர் . ஒ ரு சில   ப டங்க ளி ல்  ந டி த் து ள்ள ரே கா வி ஜே  சித்ரா   பற்  றிய  ப ல  வி சயங் களை  கூ றி  பல  செ ய் திக ளை  ஏற் படுத்தினார். இதன்  பின்னர்  தான்  நமது   முன் னால் நடிக ர் ப யில் வான் ர ங் கநா தன் ரேகா  நா ய ர்  இ ர வி ன் நி ழல்

என்ற  திரை ப்ப டத்  தி ல்  ந டி த் து   இ ருந் ததை  ப ற்றி  தே வையி ல் லா ம ல்   பேசி  இ ரு ந் தா ர் , ஆ னா ல்  சினி மா வி ல்   என் ன க தை கொ டு க் கி றா ர்களோ  அ தை   தா ன் ந டி கைகள்  நடித்து ஆ கவும்,  இதை  பற்றி யா ரும்  பேச  முடி யாது  எ ன் பது   தா ன்   உண் மை ,  இ த னால்   ரே கா  நாய ர் ப த்தி ரி க்கையா ள ர் ப யி ல்வா னை  ந டு ரோ ட்டி ல்  வை த்து   பேசி  இ ருந்தா ர்.

இ தன் பி ன் பல  பேட் டிக ளில் க லந்து  கொண் ட   ரேகா  நாய ர்  இய க்கு னர்   பார திரா ஜா  த ன்னை  புகழ் ந்து பே சி ய தை  பற் றி  பகி ர் ந் துள் ளா ர் .   இ ய க் குனர்   இ மயம்  பார திரா ஜாவை  எ ப்பவா வது  பா ர் த் து பேசு வேன் .இப் ப டி  ப ட்ட  ஒ ரு  நி லை மையி ல்  என் னி ட ம் பா ரதிரா ஜா  பேசு ம்போ து  நா ன்   ப ட ம்  எ டு க் கு ம் போது  எல் லாம் ஏ ன் நீ  சினி மாவில்  அறி முகமா க வி ல்லை   என் று கே ட்டார்.

அப் பெல்லாம்  நீ  ஏன் என் ன வ ந்து பாக்கல நீ  எல்லா ம் ஹீரோ யின்  மெ ட்டீரி யல் டீ-ன்னு கூறுவா ர்  என்று  பகிர்ந்துள்ளார்.மேலும் பா ர தி ராஜா, பாலு மகேந்திரா,  பாக்யராஜ், பால சந்தர் என்ற முன் னணி  இ ய க் குன ர்கள்  கா லக் கட் ட த்தி ல் என க்கு 20 அ ல்லது  25  வயது  இ ரு ந் திருந்தால்  நி ச் சயம்  நா ன் ஹீரோயி ன் ஆகியி ருப் பேன் என்று  வெளிப்படை யாக  பேசியு ள் ளா ர்  ந டி கை  ரே கா  நா ய ர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *