March 5, 2024

உதயநிதிக்கு செக் வைத்த தளபதி விஜய்..??எத்தனை காலம் தான் ஏமாத்துவீங்க..?? தலைகீழா நின்னு தண்ணி குடிச்சாலும் எடுபடாத விஜய்யின் அரசியல் பேச்சு..?? வெளிநாடுகளில் வசூல் வேட்டையாடிய விஜய் வாரிசு..!!

நடி கர்  வி ஜ யின் நடிப் பி ல்   வ ரு ம்  ஜனவ ரி  1 2   ஆம்   தே தி  வா ரி சு  பட ம்  தி ரைய  ரங் கு க ளில்   ரிலீ ஸா க வு ள் ள து .   இந் த ப்   ப ட த் தி ற் கா ன  செ ன் னை ,  கோ வை ,   ஆ ற் காடு உ ள் ளி ட் ட  பகு தி க ளி ன்  தி ரையர  ங்கு  விநி யோ கஸ் த ர்  உரி மையை   உ தயநி தி  ஸ் டா லின் வா ங்கி  வி நி யோகம்  செய் து ள்ளா ர்.  இ ந்நிலை யில் அண்மையி ல் எம்.எல்.ஏவாக இ ருந்த   உத ய நி தி க் கு  வி ளை யாட்டுத் து றை  அமை ச்சர்  ப தவி   வ ழ ங் க ப்ப ட் ட து.இத னி டையே   தற் போ து அவர்   அரசி ய லிலு ம்,   ப டங்க ளை   விநியோ க ம் செ ய் வ தி லு ம்  மு ம் மு ரமா க  வேலை  செ ய் து வ ருகி றா ர்.

அஜி த்தி ன் துணிவு  பட த் தின்   மொத் த  த மி ழநா ட் டின்  வி நி யோகஸ் தரா க க ளமிற ங்கி யு ள் ள  உத ய நிதி அ ப்ப டத் தி ன் வசூலை  கண் கா ணி க்கும்  வே லையில் மு ம்மு ரமா க இற ங்கி யு ள்ளா ர் . இ த னி டை யே  அண் மை யி ல்  வா ரி சு  ப டத் தின்  ஆ டி யோ  லான் ச்  நி க ழ்ச்சி   சென்னை   நேரு  ஸ் டேடி ய த் தி ல்  நடை பெ ற் ற து.அப்போ து   நடி க ர்   வி ஜய்   மே டை யி ல்  பே சிய போது ,   எ ன க்கு   எ திரி   நா ன்  தா ன்   எ ன  அஜி த்தை மறை மு க மா க  தா க் கி னா ர் .

 

மேலு ம்  எ ன்  பி ன் னால்  ர சிக ர்க ளு ம்,  மக்க ளும் அள வு  கட ந்து   உள் ளா ர்க ள்   எ ன   அர சி யல்  ரீ தியா க வு ம்  வி ஜ ய்  பே சினார் .  இ த னிடையே ந டி கர்  வி ஜய்  கூடி ய   விரை வில்  அ ரசிய லில்  தனி  ஆளா க   தேர் த லை  சந் தி க் க போ வதாக  அண் மை யி ல்   செ ய்தி க ள்  வெ ளியா ன து . இதை  உ று திப் ப டு த்து ம்  வித மா க   விஜ ய்  பேசி யு ள் ள தாக  தெ ரி விக் கப்ப ட் டு  வ ருகி றது .

ஆ னால்  விஜ ய் அ ரசி யல்   பே சிய த ற் கு  உ த ய நி தியு ம் ஓ ர்  கா ரண ம்   எ ன் று தெரிவி க் க ப்ப டு கி றது .  உதய நிதியால்  வா ரி சு   ப டத்தி ற் கு  திரைய ரங்கு கிடைப் பதில்  ஆர ம் ப த் தி ல் ப ல   சி க்க ல் கள்  இ ரு ந்த து.  இதன்   கா ர ணமாக  உ தய நி திக் கு ம்   விஜ ய் க்கு ம்  ப ல   ம னஸ் தா ப ங்கள்  இ ருப் பதாக  தெ ரி விக் க ப் ப ட் டன .

இதன்   கா ரண மா க த் தான்  வி ஜ ய்   தன்   பக் க மு ம்  ம க் க ள் பலம்  உள் ள து   என  அ ந் த மே டை யில்   தெ ரிவி த் தாக   செ ய் திகள்   வெ ளியா கியுள் ளது .  விஜயி ன்  பேச் சை  கண் டும்,   கா ணாதது  போல்   உதய நி தி த ற் போது  வ ரை  அமை தி யாக   இ ரு ப்பது  தா ன் ப ல ருக் கு ம் கு ழ ப் பமா க  உ ள் ள து .

உ த ய நிதி  நி னை த் திரு ந் தால்   வாரிசு ஆ டி யோ லா ன்ச் நி க ழ் ச் சி யை  ந ட க்க  விடாமலே   செய்தி ருக்க லா ம் .ஏ னென்றா ல்  நே ரு  ஸ்டே டிய ம்   அவ ர்  கட் டு ப் பா ட் டி ன் கீ ழ் தா ன்  த ற் போ து  செய ல் ப ட் டு  வரு கி றது .  ஆனால்   உ தய நிதி பொ று மை யாக   இருந் ததா ல் பல ரும் அவ ரி டம்  கேள் வியை  எழு ப் பி னர் .

அதற்கு  ப தில டி கொ டுக்கு ம் வ கையில்  நா ன் வி ஜயு ட ன் தொ லை பேசி யி ல் அ  வ்வ ப் போ து  உ ரை யாடி   வ ரு கி றே ன்  என்று ம்,   அவர்  என து ந ண்ப ர் தா ன்  என வு ம் வி ஜயை   உ த ய நிதி  விட்டு க்கொ டுக் கா மல்   பேசு கி றா ர் .  ஆ னால்   இத னை  யா ரு ம்  ந ம் ப   தயாரா க   இல் லை   என் ப தே  உ ண்மை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *