March 3, 2024

நடிகர் விஜய்க்கு எதிராக வில்லன் அவதாரம் எடுக்கப் போகும் இயக்குனர் ..??அவர் இயக்கும் படத்தில் அவரே வில்லன் வயிற்றெரிச்சலில் பெரிய நட்சத்திரங்கள்..?? இந்த இயக்குனரா..!!

இயக் கு னராய் ப ல  வெ  ற் றி தி ரைப் ப ட ங்க  ளை   கொ டு த் து  இ ன் று   முன்னணி அந்தஸ்தில் இருக் கு ம்   ஒ ரு  வர் ந டி  கரா க வும் க  ள மி ற ங் கி யு ள் ளா ர் .  இ து வ ரை  பத்துக்கும் மே ற் பட்ட படங்களில் நடித்திருக்கும் இயக்குனர் தற்போது புது அவதாரம் ஒன்றை எடுக்க இருக்கிறாராம். இதுதான் தற்போ து கோட ம் பா க் கத் தி ன் மு க் கி ய செ ய் தி யா க பே  ச ப் பட்டு   வரு கி ற து . மின் ன லே,  காக் க கா க்க  தி ரைப்பட  த்தி ன் மூ ல ம்  அனை வ ரை யும்   பி ர ம் மி க்க  வைத்த கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் அ ழகா  ன கா  தல்   ம ற்றும்   ரொமான் டி க்    பட ங் களை இ ய க்  குவ  தில்   கை தே ர்ந் தவர்.

மே லு ம்  அவ ரு டைய   இ யக்  க த்தி ல்   சமீ  பத்தில்  வெ ளி வ ந்த  வெ ந்து த ணி ந் தது   காடு தி ரை ப் பட மு ம் நல்ல வர  வே  ற்பை பெ  ற்றது. அதைத் தொ ட ர் ந்து  இ ப் போ து அ  ப் ப ட்த்தின் இ   ர ண் டாம்  பா  க மும்  த யாரா கி வ  ரு கிறது. இ ந்   நிலை யில் அ வர் த  ற் போ து ந டி  ப்பி ல் தீ வி  ர மாக  ஆ ர்வ ம்  காட்  டி வ ருகி   றாரா  ம். இ தற் கு  மு ன் பு அ வ ர்  சில  தி ரை ப்ப ட  ங்க  ளில்  ந டித் திருந் தா லும் த  ற் போ து

வி ஜய் க் கு  வி ல்ல னா க  அ வ  ர்  நடி க்க  இரு ப் பது  தா ன் ப ரப ரப் பை  கிளப் பி யுள்ள து.விஜ ய் அடு த்ததாக த ள ப தி    67   தி ரைப் ப ட த்  தில் ந டிக் க  இரு க் கி றா  ர் .  லோகே  ஷ்   க ன க ரா ஜ் இ ய க் கும்  அந் த ப டத்தில்   தா ன்  கௌத ம்  வாசுதே வ்   மே ன ன்   வி ல் லனாக ஒரு முக்கிய கதா பாத் தி ர த்தில்  ந   டி  க்க   இருக்கிறா ராம் .  அ வ ருடை ய  அந் த கே ரக்டர் நிச்சயம் யாரும்

எதிர்பா ர் க்காத   வகை யி ல்  இரு க் கு மாம்.  இதை  அவ ரே   ஒ ரு  பே ட்டி  யி ன்  போ து  வெளிப்ப டை யாக  தெ ரிவி த் தி ரு க் கி றா ர். இது வே   ப ல ரு க் கும் ஆச் சரி ய த்தை ஏற் ப டு த்திய  நிலை யி ல் அடு  த்த தா க அ வ ர்  ஒரு ப ட  த்தி ல் ஹீரோ வா க வும் ந டி க்க இரு க் கிறா ரா ம் .  அதற் கா ன பேச் சுவா  ர்த் தை கள் தற் போ து நடை பெ ற் று  வரு கிறது. கூ டிய வி ரைவி ல் கௌ த ம் மே ன னி ன் ஹீ ரோ

அவதா ரம் பற்றி ய அ றி வி ப் பு வெளி வர  இ ருக் கிற து.   ஏற்கன வே  கோலிவுட்டில் புதுப்புது நடிக ர்க ளின் வரவு அ திகமாகி  இருக்கி றது இதில்  கௌத ம்   மே னனு ம்   போ ட் டி க் கு   வ ந்து ள் ளா ர் .அந் த  வகை யில்  அவர் இயக்கிய துருவ நட்சத்திரம், ஜோஸ்வா இமைப்போல் காக்கா ஆகிய திரைப்படங்கள் சில பல   பிரச் சனைக ளின்  கார ண மாக  கிடப் பில்  கிடக் கி ற து.

அதன்  கா ரண மா க வே  அ வர் இப்போது  ந டி ப்புக் கு  அ திக    முக் கிய த் துவ ம் கொ டு க்கும் முடிவில் இருக்கிறாராம். தற் போ து  தளபதி 67 படத்தில் கமிட்டாகி இருக்கும் நிலையில் அந்த படம்  வெ ளிவந்த  பிறகு  அவ ர் பிஸியா ன நடிகராக மா றினா லு ம்  ஆச் சரிய ப் ப டுவ தற்கி ல் லை   எ ன்கிற து கோலிவுட் வட் டார ம் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *