April 24, 2024

நல்ல மனிதர்களை சம்பாதிக்க தெரியாத நடிகை..?? கையில் ஒரு ரூபாய் கூட பணம் இல்லாமல் இருக்கிறார்..!! நடிகையை பார்க்க வராத சொந்தம்..??

சினிமாவி  ல்  சம்பாதிக் கு ம்  ப ண த் தை ஆட ம்ப ர மா க  செல வு செ ய் யா மல்  இ ரு ந் தால் மட் டு மே  இ ந் த கா லத் தி ல்  ந டி கைக ள்  எல் லாம்  ஒரு  நல்ல  வாழ்க் கை யை  வாழ  மு டி யு ம் எ ன் ப து  த ற்போ து  உ ண் மையா க   உ ள் ளது . எ ப் போ து மே   தமி ழ்   ப ழ ம் பெ ரு ம்   நடி கை க ள்  ப ல ருமே   த ற்போ து   வரை  பண   வ சதி   இ ல் லா ம ல்   உ ண வி ற் கே   வ ழி யில்லா ம ல்  இ ரு க்கி றா ர் கள் . ஜெய குமாரி  தென் னிந் திய   திரைப் பட ங் களில் ஒரு  இந் தி ய ந டிகை ஆ வா ர்.   சுமார்  5 0   மலை யாள  பட ங்க ளில் நடி த் துள் ளார் . ந டி கை  ஜெய கு மாரி  த ற் போது  வரை  தன் னுடை ய வா ழ்க்கை யி ல்

த ன க்கென  ஒ எ ந்த ஒ ரு பண மும்  சே ர் த்து  வைக் கா ம ல்  த ன் னு டை ய வாரி சுக ளு க்கக வே அனை த்து சொ த் து க் க ளையும்  கொ டு த் துள் ளார்  ,தமி ழ் தி ரை ப் ப டத்தில் அ ந்த  கால த்தில்  சிவாஜி  மற் று ம் எம்ஜிஆ ர் எ ன்று ப ல முன்ன ணி நடி கர்களு ட ன்  நடி த்து  ம க் கள்  மத்  தியில்  தன க் கென  ஒரு  தனி   இ ட த் தை பிடி த்த  நடி கை  தா ன் ஜெய்  குமா ரி , தற்போது சென்னை வேளச்சேரியில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வருகிறார்.


ஒ ரு  மரு த் துவ ம னை யி ல்   ம ரு த் து வ ம்   பெற்று வருகிறார் நடிகை ஜெய்குமாரி,  சமீபத்தில் ஜெய்குமாரிக்கு 2 சிறுநீரகங்களிலும் சில பல ம ரு த் து வ ம்  பா ர் க் கும் நிலை ஏற்ப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் தற்போ து   இ ந்த  ஒ ரு  கார ண த்தி னா ல்  ம ரு த் து வ மனையி ல்  த ங்க   ம ரு த்துவர் கூறியுள்ளார்,ஆனா ல்   ந டி கை   ஜெ ய் குமா ரி யை  பா ர்த்து மருத்துவர் இப்படி சொன்னதால்

கையி ல்  ஒரு   ரூபாய்  கூட  பண ம் இ ல்லா ம ல்  மருத் துவரை  சமா ளித் துள் ளார் .இ ந்த நிலை யில்   வயி ற்று  இ ன் ன ல்   அ திக மா ன தா ல் ,   ம ருத் துவ த் தி ற் கா க  நே ற் று  மு ன்தி ன ம்  கீழ் ப்பாக் க ம்  அ ரசு ஆ ஸ்ப த்தி ரியி ல் அனு ம திக்க ப் ப ட் டா ர். த ற்போ து  ம ரு த் துவ ம னியில்  சேர் ந்த   பின்ன ர்  நடிகை  ஜெ ய குமாரி க்கு  ம ருத்து வ ர்கள்  அப் போ தை க் கு  ம ட்டு ம் குணமா கும் ப டி  மரு த் துவம் பா ர் த்து  வரு கி றா ர்க ள்,

இ வருக் கு  ஒரு  மகன் ,  2  மக ள்க ள்  இரு ந் தும்  இதுவ ரை  ஆஸ் பத் திரியி ல்  வ ந் து  யா ரும் கவ னி க்கவில்லை.  இந் தநி லையி ல் ந டி கை  ஜெய் கு மாரி  அ ளித் த  பே  ட்டி யில் கூ றி ய து.ஆ னால்  நடிகை  ஜெ யகு மாரி க்கு மொ த் தம்  மூன்று  வாரிசு க ள்  அதில் இ ர ண்டு  ம கன் கள் மற் றும் ஒ ரு  மக ள்  இரு க்கிறா ர்க ள் ,  ஆ னா ல்

அப்படி  இருந்து  யாரு மே த ன் னை  க வ னிக் க  வ ரவில்லை  எ ன் று பல  வ ரு ட மா கவே  தனி மையில்   வாழ்ந்து  வரு வதா க ந டி கை ஜெயகு மாரி  கூறி யு ள்ளார் .அன்றா ட  செல வு கள் க ழிந்தா லும் ,  இது  போன்ற  ம ருத் துவம் பா ர்க்க  த னியார்  ஆ ஸ்பத் திரியில் பெறும் அளவிற்கு பணம் என்னிடம் இல்லாத காரணத்தால் உயர் மருத்துவத்திற்காக இங்கு வந்து சேர்ந்துள்ளேன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *