February 25, 2024

கல்யாண வயதில் மகள் இருக்கும் போது இந்த நடிகை இதெல்லாம் தேவையா..?? பார்க்கவே படு பயங்க ரமா இரு க்கு ம் ந டிகை ..!! கி ழ விக் கு இதெல்லா ம் தேவை யா என்று கலாய்த்து வரும் ரசி கர்கள்..??

ந டி கை  கஸ்தூரி  த  ன்னுடைய சி னி மா  வாழ்  க்கையில் ச  ரத்கு மார் மற் றும்   கம  ல்   மற்று ம்   ச  த் ய ரா ஜ்  எ ன்று   பல   முன் னணி  நடிக ர்க ளு ட ன்  நடி  த்து ள் ளார்   நடி கை  கஸ்தூரி. ஒ ரு தென்  னிந்தி ய திரை ப்  பட  நட் ச த் தி ரம்,  தி ரை ப்ப ட த் து றையி ல்  அ வ ர து   வெ ற் றி க்கு  அ ஞ் ச லி  செலுத் து  ம்  வகை யி ல் வெ ளி யி ட ப் ப ட்ட து.  அன்னம ய் யா  மற் றும்   கா தல்  கவி தை யி ல்   ந ட ன ம்  ந டி ப் ப த ற்கா க   அ வ ர்  க வனத்  தைப்  பெற் றார் .   தி  ரும ண த் திற் குப்   பிற கு   அ வர்   த ன து  தொ ழி  லில்  இ ரு ந்து  ஓ ய்வு  எடுத்து அமெரிக்காவில் குடியேறினார்.

ந டிகை க ஸ்தூரி  சினி மா வாழ் க்கையி ல் ஒ ரு நடி கை யா க ம ட்டு ம்  இ  ல்லாம ல்  தற் போது  வ ரை  பல சின் ன த்திரை  நிக ழ்ச் சி களில்  நடி த் து மக் கள்  மனதி ல்  தன  க்கென    ஒரு  த னி இ டத் தை பிடித் துள்ளார். ஆனால்  அந்த கா லத் தி ல்  இ ரு க் கும்   ந டி கைகள்  எல் லாம் ப ட த்தில் பாட லுக் கு அரை குறை ஆடை அணிவ தையே  தவறா க  நி னை த்து வ ந் தா ர்க ள் ஆ னா ல்

 

இப் போது அ ப்ப டியே மாறி வி ட்டது த  ற்போது வயதா  னாலும் எப் படி வேணா லு ம்  ஆடை அணிய லாம் என் ற எடு த்து க்காட் டு நடி கை கஸ் தூரி.இப் போதெலா ம் ந டி கை  க ஸ்தூரி தன்னு டைய  ச மூ க வலை தள பக் க த்தில் எ  ப்போதுமே ஆக் டிவாக இ ருந்து பல க ரு த்து க் களை கொடு த்து வ ரு வ தை வழ க்க மா வே வை த்து ள்ளா ர்,மே லும் ம லை யாள தி ரைப்படத் திலு ம் நடி த்து வ ருகி றார்.

மேலும்  கன் னட திரைப் பட த் திலு ம்   ந டித் து   த ற் போ து   த னக் கெ ன ஒ ரு  த னி   இட த்தை  பி டி த் து ள்ளார்  நமது   நடி கை   க ஸ் தூ ரி. த ற் போ து   அ வ ர்   ’த மி ழ ர ச ன்’   ’ உ ன்   கா தல்  இருந்தா ல்’  ஆகி ய  திரைப்பட ங்க ளி ல் ந டி த் து   வரு கிறார்   என் பது குறிப் பிடத்தக்கது. சமூக கருத் துகளை  தின மும்  தன் ச மூக வ லைதள  ப க் க த் தில்  கூறி  வரு வதை   வழ க் கமா க வே வைத் து ள் ளா ர் ந டிகை  க ஸ்தூரி.

நடிகை  கஸ் தூரி இ ப்போது   பல  வி ள ம்பர  ப ட த்தில்  நடித் து   வ ருவதை  வழக் க மாகவே  வை த்து ள்ளார் ,மேலு ம் தற் போ து  வ ரை தனது  சி னி மா  மா ர் க் கெட் கு றைந்து விட  கூ டாது  என்று   அடிக் க டி   புகைப் பட த்தை  போடோ ஷூ ட் மூலமா க வெ ளியி ட்டு வரு கி றார் . த  ற்போது  இ ந்த பு கைப்ப டங்களை இ ணைய  வாசி க ள்  பா ர்த்த தும்   கி ழவிக்கு  இதெல்லாம் தேவையா  எ ன்று  கலாய்த்து வருகிறா ர் கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *