February 23, 2024

எம்ஜிஆரை அசிங்கபடுத்திய படங்கள் ..?? பட வாய்ப்பை தூக்கிபோட்ட நடிகர்..?? பல வருடங்களுக்குப்பின் வெளிவந்திருக்கும் இந்த தகவல்..??

நடிக ரும், சி ற ந்த அரசியல்  தலை வருமா க இருந்த  எம்ஜிஆ ருக்கு இப் போது ம்   மக்கள்  ம ன தி ல்  ஒரு  தனி  இடம்  இருக் கிறது.  அந் த   கா ல சினி மாவை ஆ ட்சி செய் த அ வ  ரு டைய பு கழை   போ ற்று ம் வ  கை யில்  எ த் த னையோ   திரை ப் ப ட ங்கள் வெ  ளி வ ந் திருக்கிறது. அதே சமயம் அவரு டைய   வா ழ் க்கை   பற் றி ய  சில  சர்  ச்சை  க ருத்து க்க ளை மை  ய ப் ப டு த்தி   சி ல   தி ரைப்  ப ட ங் கள்   வந்  தி ருக் கி ற  து . அ ப்ப டி  அவரை   இழிவு ப டுத் தி   வி ட் ட தாக   கூ றி   சில   ச ர் ச் சைக ளை   ச ந் தி த் த  தி ரை ப் ப டம்   தா ன்   சா ர் ப ட் டா   ப  ரம் ப ரை .

பா  ரஞ் சித்  இயக் க த்தில்  ஆ ர் யா ,   க லை ய ர சன் ,    பசு ப தி ,   து  ஷா ரா  விஜ  ய ன்  உள் ளிட் ட ப  லர்  ந டி ப் பில்   உரு வா ன அந் த   திரை  ப்ப டம்   கட ந்த வரு ட ம்  அ மே சான்  பி ரை மில்  வெ ளி யா ன து . ந ல் ல வ ரவே ற்பை  பெற்ற  அ ந் தத்   தி ரை ப் ப ட ம்  சில    ப ல பிரச்சனைகளையும் சந்தித்தது.எம்ஜிஆர் உடைய விசுவாசிகள் அந்த படத்திற்கு எதிராக கருத்துக் க ளை தெ ரி வி த்து   வ ந் தனர்.    ஆ னாலும்  இ  ய க் குன ர்   அ தை ப்ப  ற் றி  எ ந் த  ஒ ரு   வி ள க் க மு ம்  கொடு க் கவி ல் லை .

இந் நி லையி ல்   இ ந் த   ப ட த் தி ல்   பசு  பதி   கே ரக் ட ரு க் கு   நடி கர்   சத்யராஜை தான் முதலில் கேட்டார்கள் என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆனால் அவர் அந்த கதா பா த் திரத்தில் நடிக்க மறுப்பு தெரிவித்து இருக்கிறார்.ஏனென்றால் அதில் எம் ஜி ஆருக்கு எதிராக வசனங் களை பேச வேண்டும் என்பதுதான் முக்கிய காரண ம் .   ச த் ய ரா ஜ்   எம் ஜி ஆ ர்   உ டை ய   தீ வி ர   ர சிக ர்  எ ன் ப து   அ னை வ ரு க்கு மே  தெ  ரி யும்.

அதனாலேயே அவர் பல திரைப்படங்களி ல்    எ ம் ஜி ஆரை  போ ற் று  ம்   வ கையி ல்   ந  டி த் தி ரு க் கிறா ர் .   அத னா  ல் தான்   அ வர்    சா  ர்பட் டா   பரம் ப ரை வா ய் ப் பை  வே ண் டா ம்   எ ன மறு த் தி  ரு க் கிறா  ர். இதே போ ன்று  இ ன்னொரு பட த் தை யும்  அ வ ர்    உ தறி  த ள் ளி இ  ருக்கிறார். ம ணி ரத்ன ம்    இய  க் கத் தி ல்  1997 ஆம் ஆண்  டு   வெ ளி வ ந்த   தி  ரை ப் ப ட ம்   தா ன் இ ரு  வர்.

மோ கன் லால்,   பி ர கா ஷ் ரா ஜ் , த பு,   ஐஸ் வ ர் யா   ரா ய்  உ ள் ளி ட்  ட பலர் நடிப்பில் வெளியான அந்த திரைப்படம்   ந ல் ல   வி ம ர் ச னங்க ளை   பெற் ற  து.   அ ந் த ப்   ப ட த் தி ல்   பி ர கா ஷ் ராஜ் கதா பா த்தி ரத்தி ல் மு த லில் ச த் ய ராஜை   தா  ன்  ந டிக் க   அ ணுகி  இ  ருக் கி றார்  கள்.ஆனால் அவர் அந்த வாய் ப் பையு  ம் வே ண் டா ம் என மறு த்தி ரு க் கிறா ர்.  ஏ னெ ன் றா ல் அ ந் த தி ரை  ப் பட ம்  எ ம் ஜிஆ ர் ம ற் று ம்  கலைஞ ர்  க ருணா நி தி யி ன்  வா ழ்  க் கையை

மைய ப்படு  த் தி உ ருவா க் க ப்ப ட்டு  இ ருந்த  து. மே லு ம்  எ ம் ஜி ஆ ரு க்கு   எ தி ரா கவு  ம் சி ல  வி ஷய ங் கள் அ தில்  கூ ற ப் ப ட் டிரு ந் தது .   அ ப் படி   ஒ ரு   கார ண த்தி னா ல்   தா ன்  எ ம் ஜி ஆரி ன்  சிற  ந்த  வி சுவா சியா ன ச த் ய ரா ஜ்  அ ந்த  ப ட த்தி ல்  ந டிக்  க  ம று த்தி ரு க் கி  றார் . பல   வருட ங்களுக்குப் பி ன் வெ ளி வ ந்தி ரு க்கு ம் இ ந்த  த க வ ல்  ப ல  ரு க்கு ம் ஆச் ச  ரிய த் தை கொ டு த் துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *