March 3, 2024

ஐஸ்வர்யா ராய் உடனான காதலை தூசி தட்டப்பட்ட விஷயம் எனக் கூறிய பாலிவுட் நடிகர்..?? யாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்காத ஐஸ்வரியா ராயின் காதலன்..?? கேள்விக்கு பதில் சொல்லாத பாலிவுட் நடிகர் ..??

ஐஸ்வர்யா ரா ய்   பி ரப ல  இ ந் திய   நடி கை .  1 994 இல்  உ ல க   அ ழ கி  யா கத்  தேர் வு செ ய்ய ப் பட்டவர்.  இந்தி,     த மி ழ் , பெங்கா லி,    ஆங் கில மொழி ப் பட ங் க ளில் ந டித் து வரு கிறார். ம ணிர த் ன த்தின்    இரு வர்  ப டத்தில் அ றிமுக மானார் .ஐ ஸ்வ ர்யா  1999ஆம்  ஆண்டு மு தல்  இந் தி நடிகர்    சல்மான்   கானு டன்  “Dating”  எனப்படு ம் மே ற்க த்திய  கலாசா ர உ றவி ல் இ ணைந்தி ருந் தார் . இ ந்த  நிகழ் வு இ ந்திய  செய்தித் தாள்க ள் மற் றும்  ஊ டகங் களில் அ திகம் இ ட ம்பெற்ற து    . பி ன்னர்  இ ந்த   இணை ப்பு  200 1ஆம்  ஆ ண்டு  பிரி ந்த து.

த ற் போது  ஐ ஸ்வ ர் யா ரா யு டன்  உ ற வில்   இரு ந் த   விவேக்  ஓ ப ராய் ,  சமீ ப த்தி ல் இது  கு றி த்த   கே ள்வி க் கு ப தில ளிக் க  மறு த் துவி ட்டார் .  இ ரு ப் பினு ம்,   இளை ஞர் களு க்கு  சில அ றி வு ரைக ளை  வழ ங்கி னா ர் . நே ர்கா ணல்  ஒ ன்றில்,  விவே க்கி டம்  தனது  முன்னா ள்  கா தலி  ஐ ஸ்வர் யா  ராய்  உட னான  உ றவை ப்  பற்றி  பொ துவெளி யி ல்   கூறி யிரு ப் பா ரா  எனக்  கேட் கப்ப ட்டது.

இ தற்கு  பதி லளித் த  வி வேக்,   ”இ ந்த  கே ள்வி க்கு   ப தில்   சொ ல் ல ப் போ வதி ல்லை. ஏ னெனில்  அது  மு டி ந்து  தூசி  தட் ட ப்ப ட்ட து.  இ ருப்பி னும் ,  தி றமை யான   இளை ஞர்க ள்  உண் மை யிலே யே  தங்க ள்  பணி யில்  கவ னம்  செ லு த்தி , நூ ற் று க்கு  நூ று  வீ தம்  அ ர்ப்ப ணிப் பு ட ன்  செ யல்ப ட்டால் ,

உங் கள்  க ரி ய ரை தா க் கு ம் வாய் ப்பை   யா ருக்கு ம்  கொ டு க்க  வேண் டி யதில் லை.  அ த ற்கு   பதிலாக , அ திக  கவனம்  செலு த்து ங்கள் .  ஒ ருவர்  த ன க்கும் ,  தொழிலுக் குமா ன அ ர்ப் ப ணிப் பு க் கும்  ஒரு போது ம்   அவ தூறு  செய் ய க்கூ டாது ”  என்று  குறி ப்பிட் டா ர் .ஐ ஸ்வ ர்யா  ராயு ட ன் கா த லை  மு றித் த  பி றகு ,  திருமண ம்  ஆகும்  வ ரை வி வேக் ஓ ப ராய்

 

தன து  த னி ப்ப ட்ட   வா ழ்க் கையை ப்  பற் றி ஒருபோதும் வெளியில்   பேச வில் லை .  உ ங் கள்  தனி ப்ப ட்ட   வாழ் க் கை  யைப்    பற்றி   மக் கள்  பேசுவதை  நீ ங் கள்  விரு ம் ப வி ல்லை  என் றா ல் , அ தை வெ ளியி ல் ப கி ர் ந் துக் கொ ள் ளாம ல்  இருப் பது  நல் ல து  எ ன   பாலி வு ட்  ஊட க த் தி ட ம் அ வர்  தெ ரிவி த் தி ரு ந்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *