March 5, 2024

நடிகர் அஜித்தை அ சி ங்க மாக திட் டிய தயா ரிப்பாளர் ..?? வீடியோ வை பார்த்து தயாரிப் பாள ரை வைச் சு செய்த ரசிகர்கள். .?? வைரலா கும் வீ டியோ உள்ளே.. !!

தமிழ் சினிமாவில்   உ ச் ச க்கட் ட  ந டி க ராக  திகழ்ந் து  வருப வ ர் ந டிகர் அஜி த் குமா ர் .தொடக் க  கா  ல ங் க  ளில்     விளம் ப ரப்   படங் களி லும் ந டி த் து ள்ளா ர்.  தமி ழ்த்   தி ரை யு லகி ல்  அ றி மு க மா கும் மு ன்ன ர்,   1  99 2 இ ல்  பி ரே ம   புத்த க ம்  எ ன் ற   தெ லு ங் கு த்  தி ரைப்படத்தில்  அறி முக மா னா ர் .அ ஜித்  கு மார் ,    தெ ன் னிந்தி ய  த மி ழ் த்   தி ரை ப் ப ட   ந டி க ர்  ஆ வா ர் .  இவ ர்  காதல்  கோட் டை ,    காத ல்   ம ன்ன ன்,     வா லி, அ மர் க் கள ம்,   தீ னா,  பூவெ ல் லா ம்  உன்  வா சம் ,     வில்ல ன் ,    அ ட்  டகா ச ம் ,    வரலாறு ,   கீ ரிட ம்,   பி ல் லா ,   அ ச ல்,   ம ங் காத் தா,

பில்லா 2 போ ன்ற பல பட ங்களில் நடித் துள்ளார். இவ ரது ரசிகர் கள்  இவரை அல்டி மேட் ஸ்டார் என் றும் AK என் றும் அழை க்கி றார்கள்.  எச் வி னோத் இய க்கத்தில் போனி கபூர் தயாரிப்பில் துணி வு படத்தி  ல் ந டித்துள்ளா ர் .   வரும் பொ ங்க ல்   தி னத் தை மு ன் னிட்டு  வி ஜ ய்யின்   வா ரி சு ப ட த்தி ற் கு  போ ட் டி யா க   க ளமி ரங் க வு ள் ள து.  இ ந் நி லை யி ல்   துணி வு  பட த் தி ன்

முதல்  பா ட ல்   நே ற் று   மு  ன்  தி ன ம்    9  ஆ ம்  தே தி   மா லை   வெ ளி யி ட ப் பட் ட து .  சில் லா சி ல் லா   ப ட ம்   ரசி  கர் கள்   மத்தி யி ல்   ந ல்ல   வ ர வே ற் பு பெ ற் று    வரு கி ற் து .   இ ந் நி லை யி ல்  பிர  பல   த யா ரி ப் பா ள ர்  கே  ராஜன்  அ ஜி த் தை  ப ற் றி  படு கே வ ல மாக  பே சி ய  வீ டியோ இணை ய த்தி ல்  வை ர லா கி  யு ள் ள து.

அ தி ல்   வட   இ ந் தி ய   தயா ரி ப் பா ள ரு க் கு   அ ஜி த்  வாய் ப் பு க ள்   அ டு த் த டு த்து  கொ  டுப் ப தை   ப ற் றி  கே ள் வி   கே ட் க ப் பட்  டது.  அ த ற் கு  கே ராஜன், அவ ரு  கொஞ் சம்  கூ ட  நட ந் து  வ ந் து   ம க் க ளை   ச ந் தித்  தா ல்  அவ ரை   பா ர்த் து  சொ ல் ல லா ம்.பா த் ரூ மில்  இ ரு ந் து  வ ந்து  அ ப் ப டி யே   கா ரில்  ஏறி ஷூட் டிங் போ ரா ர்.

எந்த   உ ல கத் தை  பற் றியு ம் கவலைப்ப டாம ல் சொ ந்த ர சி கர்கள் காசில்  வாழ் ந்து வரும் எந் த  நடிக ரை யும் நான் ம தி ப் பதி ல் லை எ ன்று கூறி யுள் ளார்.  இதற் கு அ ஜித் ர சி க ர்க ள்  கே ரா ஜன்  அ வ ர்க ளை மோ ச மாக இ ணை யத்தி ல் தி ட் டி த் தீர்த்து  வ ருகிறார் க ள்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *