March 3, 2024

படத்தில் வாய்ப்பு தராததால் வம்புக்கு இழுக்கும் நடிகை ..?? வெற்றியை ஏற்றுகொள்ளாமல் பொறாமையில் பேசும் நடிகை..??இந்த நடிகையா..!! கொந்தளித்த பிரதீப் ரசிகர்கள்..??

இய க்குநர்  பிர தீ ப்   ரங்க நாதன் இயக்கி,ந டித்த  லவ்  டுடே  தி ரை ப் ப ட ம்   தி ரை யர ங் கில் ச க் கை போடு   போ ட் டு  வரு கிற து.  படத் தின்   ப ட் ஜெ ட்   5   கோ டி யில்    எடு க் க ப் ப ட் டி ரு ந்தா லு ம்,  தி ரை ப் ப ட ம்  வெ ளி யா கி  7 0   கோ டி  வ ரை  வ சூ ல்  ஈ ட் டியு ள் ள து.  இத ன்  கார ணமாக  இ ப் பட த் தி ல்  நடி த் த   நடி க  ர்க ள்  மு த ல்   பட த் தி ல்  கா ட் டப் ப ட்ட   ஒ வ் வொரு   காட் சி க ளு ம்  இ ணை யத் தில்  வைர லாகி யுள்ள  து.த ற் போ து ள் ள  கா ல க ட் டத்தி ல்   உள் ள கா த ல ர்க ள்  த ங் களை  எ ப்ப டி  புரி ந் து  கொ ண் டுள் ளார் க ள்  எ ன்ப தை  தெளி வாக

பிர தீப்  ர ங்கநா த ன்   இ ப் படத் தி ன் கதை யை  எழு தி   இ யக்கி யி ருப் பா ர்.  சூ ப் பர்   ஸ்டா ர்  ரஜி னி கா ந்த்   மு த ல்  தெ லு ங் கு  சினி மா வரை  ல வ்டு டே  திரை ப் பட ம்  பெ ரிய  அ ளவில் பே சப்ப ட்டு வ ரும் நி லை யில்   இ த்தி ரை ப் ப ட த்தி ல்   ந டிக் க  வா ய் ப் பு  கி டைக் கா த  காரண த்தினா ல்  வள ர் ந்து   வரு ம்  ந டிகை   ஒ ருவர்  பி ரதீப்   ரங் க நா தனை  கழு வி  ஊற் றி உ ள்ளா ர்.20 1 9ஆ ம்  ஆ ண் டு பி ரதீ ப் ர ங் க நாதனி ன் இ ய க் கத்தி ல்  ந டி க ர்  ல வ்  டுடே   நடிப் பி ல்

கோமா ளி  திரை ப்ப ட ம் வெ ளியான து .    இ த்தி ரை ப் ப ட த் தில்  ஜெ ய ம்ர வி யி ன்   தங்கை யாக  ஆர் ஜே   ஆ னந்தி   ந டி த்திரு ப்பா ர் .  படத் தி ன்  மு க்கி ய மா ன  ட யலா க் குக ளும், கா ட்சி க ளு ம்  அமைந் து  முக் கிய   கதா பா த் தி ர த் தில்  ந டி த் தி ரு ப் பா ர் .  இ த னி டை யே  இ ப் ப டத் தி ற் கு   பி ன்  பி ர தீ ப்   ர ங்க நா த னின்   அ டு த்த   ப ட மா ன  லவ்   டுடே   தி ரை ப் ப டத் தி ல்  இ வ ரு க் கு  வா ய் ப் பு  வ ழ ங் கப் ப ட வி ல்லை.

 

இ தன்   கா ர ணமாக   லவ் டு டே  திரை ப் பட த் தி ன் வெ ற்றியை  தன்னால்  ஏ ற்றுக் கொள் ள  முடி யாது  எ ன் று  ஆர். ஜே .ஆ னந்தி  தெ ரிவி த்துள்ளா ர் .  பெ ண் களை  தவ றாக  சி த்த ரி க்கும்  ஆ ண் க ளை  பெ ரிதாக   இத் தி ரை ப்ப டத் தி ல்  காண் பி த்துள் ளனர்   எ ன்று ம்   பிர பல   நடி கை யின்   பெய ரை  இ த்தி ரைப் படத் தி ல்   வெ ளிப்ப டை யாக   பயன் ப டுத் தி  அவரை யும்  அ வமா ன ப் படு த் தி உ ள் ள னர்  எ ன்று ஆர் . ஜே  ஆ னந்தி  பேசினார்.

 

பொது வாக  ஆ ர் . ஜே  ஆ ன ந்தி  ப ல   ச மூக  நி கழ் வுகளை  வெ ளிப் படையாக  பே சி  அ வரு க்கென  த னி  ர சிக ர் க ள் பட் டாள த் தை  உரு வா க்கியு ள்ள வ ர் .இ தன்  காரண மா க  அ வர்  எது  பே சினா லும்  ஏ ற்று க்கொள்ள ப்படு ம்  எ ன்ற நோக் க த்தி ல்,  தனக்கு ந டி க்க  மு தல் வா ய்ப்பு  கொடுத் த  இய க் கு னரையே  அ வ மா னப் படு த்தும்

வகையி ல் பேசி  வருவதாக  பி ரதீப்   ரங் கநா தனின்  ரசி க ர்கள்  கொந் த ளித் து  உள் ள னர் . மேலும்  ப டம் வெ ளியாகி  உடனே விம ர் சித்தா ல் கூ ட பரவாயில்லை, ப டம் வெ ளி யாகி ஒ ரு   மாதம்   க ழித்து   வெ ற்றி ப் பெற்ற பி ன்  பொ றாமையி ல்  ஆ ர். ஜே.  ஆ ன ந்தி  பே சிவ ரு வதாக   நெ ட்டி சன் கள்   தெரி வி த் து  வ ருகின்ற ன ர் .

கோமாளி  ப ட த்திற்கு  பின்  ஆர்.ஜே ஆனந்திக் கு  வே று  எந் த  ஒரு  பட  வா ய்ப் புகளு ம்  வர வி ல் லை எ ன்பது  குறிப்பி ட த்த க்கது.   ஒரு வே ளை  லவ் டுடே  படத் தி ல்  இவ ர் நடி க் க  இரு ந்து பின் தூக்க பட்டி ருக்கலா ம் அந்த பொறாமையில் கூ ட  இது போன்ற பப்ளிசிட்டி தேடுகி றா ர் என் கிறது கோலி வுட்  வட்டாரம்.