February 25, 2024

சினிமா துறையி ல் தோல்வியே க ண் டிடாத பி ரபல இய க் குன ர்கள்..?? வசூல் வேட் டையா டி ய ப்ளக் பஸ்ட ர் பட ங் கள்..?? தலையி ல் வைத்து கொண்டாடு ம் ரசிகர்கள்..!!

தற்பொழுதெ ல்லாம்   சினிமா விற் கு ம க்க ள்  மத்தி யில்  மிக ப்பெ ரிய வ ரவேற்பு  கிடை த்து வ ருகி ற து மே லும்  சி னிமா என்ப து பலருடைய வாழ்வி ல் பெருந் துணை யாக  இ ரு ந்து  வரு கிறது .  அதாவது  சினிமா  துறை யி ல் தான்  லட்சக் கண க் கானோர்  பணியாற்றி  வருகி றார்க ள் இப் படி ப் பட் ட நி லையில் தொ டர்ந் து  ஏரா ள மான   திரை ப்ப ட ங்களு ம் உருவா கி  வ ரு ம் நி லை யில்   த ற் பொ ழுது  தமி ழ்   சி னி மாவில்   இது வ ரை  பெ ரி தா க  தோ ல்வி யை  ச ந் தி க்கா த  இ ய க் கு ன ர்க ள்   ப ற் றி ய  த க வ ல் கள்  வெ ளி யாகி   உ ள் ளது.

அதாவ து  ஒ ரு தி ரைப்படம்  வெற்றி    பெ றுவ தோ  தோ ல்வி  அ டை வ தோ அ ந்த   இய க்கு னர்   கையில்  தான்  இரு க்கி ற து.  அதி ல்  சி ல இ யக் கு னர்க ள்  கலவை  வி மர் சன த்தை  பெற்றி ருந் தா லு ம்  வ சூல்   ரீதி யா க  மி கப் பெரிய  வெ ற்றி னை  தரு ம்   திரை ப்ப டங் களை  இய க்கி  த ருவார் க ள்.   அந் த வகை யி ல் த ங்க ளுடைய  சி னிமா கே ரியே ரில்  பெ ரிதா க  வ சூல் ரீதியா க   தோல்வி யை  சந் தி க்காத மூன்று இயக்குனர்கள் இருக்கிறார்கள்.

மூன் றாவ  து   இடத் தில்  யோகேஷ் கனக ரா ஜ்  இருக்கி றார். இ வர் கை தி , மா நக ர ம்,  மாஸ் ட ர், வி க்ர ம் உ ள்ளி ட்ட நான்கு  தி ரை ப்படங்களை இய க்கி  உள் ளார் இ ந் த  நான் கு  திரை ப்ப ட ங்களுமே   வ சூ ல்  செய்தி யா க வு ம் ,  வி ம ர் ச ன   ரீதி யா க வும்  பி ளாக்பஸ் டர்  ஹிட் அ டி த்து  திரை ப் ப டமா கும்.  மு க்கியமா க க டை சியா க   வெளி யா ன வி க் ர ம்  தி ரை ப் படம்  மி க ப் பெரி ய  வ சூ ல்  வே ட்டை யை   நடத் தி யது.

இ தை அ டுத்து  தற் பொழுது   நடி கர்  தளபதியை வை த்து த ளப தி  67   தி ரைப்ப டத்தி னை  இ யக் க ம்   இரு க் கி  றா ர்  இ ந் த   தி ரை ப்ப டமு ம்   ந ல்ல வெ ற்றி னை   பெறு ம்   என  எ தி ர் பா ர் க் கப்ப டு கி ற து.இரண்டாவ து   இடத் தி ல் இ யக்கு னர்   வெற்றி மாற ன் கி ட் ட த் த ட்ட  ஆ று  தி ரைப்ப டங் களை இ யக் கியுள்ளா ர்  அ தில்  தனு ஷை வை த் து ம ட் டுமே  ஐ ந் து  தி ரைப் ப ட ங் களை  இய க் கி யி ருக் கிறா ர்.

இந்த  ஐந்து  தி ரை ப்பட ங்க ளுமே  பிளாக் பஸ்  டர்  ஹி ட்  அடித் த ப ட மாகும் இத னை  அடுத் து  தற் பொ ழு து இ வ ர்  சூரி ,   வி ஜய்  சே துபதி ஆகி யோர் க ளை வை த் து வி டுத லை  திரை ப் ப டத் தினை  இ யக் கி வ ருகிறார். த மிழ்  சினி மாவி ல்  பி ரம்மா ண்டமான  இய க்குன ர் களி ல்   ஒருவ ரா க வல ம்  வந்து   கொ ண் டி ரு க் கு ம்  சங் க ர்  தான்   முத லிடத் தில்  இ ருக்கிறா ர். 

இவர்  த மிழ்  சினி மாவில்  27 தி ரைப்ப டங்களு க் கு மே ல்  இயக்கி யிரு க் கும்  ச ங்கர்  தொ டர்ந்து  வெ ற் றியை  க  ண் டு வ ரு கிறா ர்  ஒ ரு  சி ல  தி ரைப் ப ட ங்கள்  கல வை வி ம ர் சன த்தை  பெற் றி ரு ந் தாலு ம்  அ னை த் து தி ரை ப் ப டங் க ளும்  வ சூ ல்  ரீதி யாக  மி க ப் பெ ரிய   வெற்றியி னை  பெ ற் று ள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *