February 29, 2024

அறிமுகக் காட்சி யில் அன ல் பறக் க விட்ட ஹீரோ க்கள். .?? இ ப்பவும் காத்துக் கிடக்கும் வெறி பிடித்த ரசிகர்கள்.. ?? ந டிகர்களுக் கு புகழை தேடித் தரும் ர சிகர் கள். .??

பொதுவாக  டாப்  ஹீ ரோக்கள்  அனைவ ரும்  நடிக்கு ம் பட ங்களில்  அவர்களின் அறிமுக கா ட்சிகள்  ர சிக ர்களை கவரும்  வகையி ல் அமைக்கப்படும்.  சில   நடிகர்க ளுக் கு அறி முக காட் சி யே மாஸ்  பா டலு ட ன் தொடங் கும் . ஆ னால்  சில  நடி க ர்களு க் கு நாம் எதி ர்பார் க் காத  வ கை யி ல்  என் ட்ரி சீன்  கல க்க லாக அ மை ந்தி ருக் கும்.  அந் த வ கையில்  இந்த வ ரு டத்தி ல்  அறிமுக கா ட் சி யில்   அன ல்  ப ற க் க  விட் ட  நான் கு ந டிக ர் கள் , 

வி ஜய் சேது பதி :  இந் த வருட த்தி ல் இவர்  எத்தனை யோ திரைப்ப டங் களி ல்  நடி த்தி ரு ந் தாலு ம் இ வ ருக் கு  பெரு ம்  பு கழை   தேடி க் கொடுத் த   தி ரைப் பட ம் தா ன்  வி க்ரம் .  லோகே ஷ் க னக ராஜ்  இய க் க த்தி ல் க மல்   ந டி ப் பில் வெளி யா ன அந் த  திரை ப்ப டத்தி ல் விஜய் சேதுபதி சந்தனம் என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித் தி ரு ப் பார் .  அ தி ல்  இவருடைய அறி முக கா ட்சி யே  படு   பயங் கர மா க

இரு க்கும் . அதா வது  ஒ ரு  போலீ ஸ்  இவரை  ஆ ட்டோ வில்  கைது   செ ய் து  அ ழை த்து ப்   போவா ர் . அ ப் போ து   இவ ர்   போதை  ம ருந் தை  வாயி ல்  போட் டுக் கொ ண்டு  போலீ சின்   துப் பா க்கியை  எ டுத்து  அ வரையே  கொ ன்று  வி டுவார் .  அதன் பி றகு  ஆட் டோ வில்  இ ருந் து  அவர்   படு  மோசமாக வெளி யே றி  செல் லும் அந்த   காட் சி  தியேட்டர் களி ல் பல த்த கைத்தட்ட லை  பெற்றது.

ராம் ச ரண் : ராஜமவுலி இயக்கத்தில் ஜூனி யர்  எ ன்டிஆர்  உட ன் இவர் நடி த்திருந்த ஆர்ஆர்ஆர் திரைப் ப ட ம்  ப ல   கோடி  வ சூல்   படை த்த து.   அ ந்த ப்  ப ட த்தி ல்  போ லீ சா க  வரு ம்   ராம்  சரணி ன்   இ ன்ட்ரோ  சீ ன்  வே ற லெவ லில்  இ ருக்கும்.  அதா வது   போ லீசு க்கு  எதி ரா க மக் கள்  ஒன் று கூடி  கோஷம் எ ழு ப்பு வார்கள் . அ ப்போது  த னி  ஒரு  மனித னாக   அவ ர்களை  ராம் சரண்  சமா ளிப்பா ர். இ ந்த   காட்சி யைப்  பார்த்த ரசிகர்க ள் தி யேட்ட ரி ல்   விசில்  அ டித்து  கொண்டாடினா ர்கள்.

 

 

யா ஷ் : கே ஜிஎஃ ப்  திரைப் படத்தின்  மூலம்  உல க  அளவி ல் பி ரபல மாக  இருக் கு ம்  இ வருடைய  அ றி முகக்  காட்சி   ந ல்ல   வ ரவேற் பை  பெ ற் ற து .  அ ந் த  வகை யில்   இ ந்த  வரு டம் வெளியா ன  கேஜி எ ப் 2  தி ரைப்ப ட த் தில்  இ வர்  ஹெலிகா ப்டரில் இரு ந்து இறங்கி  வரு வது போ ன்ற  அறிமு கக் கா ட்சி  அமைக்க ப்பட்டிரு க்கும்.  அப்போது எதிரி யின்  இட த்திற் கே செ ல்லு ம் இ வர்  அங்கிரு க்கும்  வில்ல னை  கொ ன்று வி ட்டு  பஞ்ச்  டயலாக்  ஒன்று பே சுவார் . அ ந்த  காட் சியும், வச னமும்  ர சிக ர்க ளை மி க வும்  கவர் ந்தது.

சூர்யா : திரை யுலகி ல் கொ ஞ்ச ம்   கொஞ் ச மாக முன் னேறி  முன் னணி  நடி கராக  இரு க் கும்   சூ ர்யா  ஏ ராள மான  திரைப் ப டங்க ளி ல்  நடி த்தி ரு க்கி றார்.   அப் போ தெ ல் லா ம்  கி டைக் கா த ஒ ரு  வர வேற்பு ம் ,   பாரா ட் டு ம்  ரோலக் ஸ்  என்ற க தாபாத் தி ர த்திற் கு கி டை த் தது  ஆ ச் ச ரிய ம்  தா ன்.  ஏனென் றால்  விக் ரம்  திரை ப்ப டத்தி ன்  கிளை மாக் ஸ்   காட்சி யில்  சில நிமிட ங்க ள் ம ட்டுமே இவர் ந டித்திரு ந்தா ர்.

ஆனால் அ ந் த  கதா பாத்திரம்  படத்தில்  நடித்தி ருந் த ம ற்றவர் க ளை காட் டிலு ம் ரொ ம்ப வும் வெறித்தனமா க இ ருந்த து .ரோலக்ஸ் என்ற க தா பாத்தி ர த்தில் அறிமுகமாகும்  சூ ர்யா  தன் ஆள் ஒரு வனையே தலையை  வெட்டிக் கொ ள் வார் . அதுதான் அவருடைய அறிமுகக் காட்சி. ர த்தக் க ளரியுடன்   மு கத் தி ல்

கொடூரமான சிரிப்புடன் அறிமுகமான சூர்யாவை பார்த்து ஒட்டுமொத்த  ரசிக ர்களும்  மிரண் டு போனார்கள் . அந்த அளவுக்கு அவருடைய கேரக்டர்  இருந்தது. இப்போதும் கூட விக்ரம் திரை ப்படத்தின் அ டுத் த பாகத்தி ற்காகவும் சூர்யாவுக்கா கவும்  ரசிகர்கள்  காத்துக் கொண்டிரு க்கின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *