April 24, 2024

எல்லாருக்கு ம்உதவி செய்ய ணும்னு நெனைக்கற அந் த ம னசு தான் கடவுள்..?? அரண்மனை போல வீடு இருக் கும் போதே ர யில் நிலை ய த்தில் படுத்து தூங் கும் பிரப ல நடிகர்!! அட இந் த நடிகர் இது? வைர லா கு ம் வீ டியோ உள்ளே ..??

ஒரு  சி ல தமி ழ் நடி கர்க ள் தன்னு டைய பண த்தை அதிகம்  வி ரும்பாம ல் தன்  எதா ர்த்தமான செயல்களை செய்து தா ன் வருகிறார்கள். அந்து மட்டும்  இல்லா மல்  தற்போது  பிரப ல  ந டிகர் ஒ ருவர்  த ன்னு டைய வீட்டை விட் டு ரயில்  நிலைய த்தி ல் வந்து  உ றங் கி  இ ருக்கும்  ஒ ரு வீ டியோ சமூ க வ லைதளத்தி ல் வெளி யா கியு ள் ள து.த மி ழ்  திரை ப் பட த்தில்  கள் ளழ கர்  மற்றும் நெஞ் சினிலே என்ற   தி ரைப் ப டத் தி ன்  மூ ல மா க   மக் களு க் கு   அறி மு க மான வ ர்   தான்  ந டி கர்   சோ னு   சூட் .

ஆ னால்  எ ப்போதுமே ஒரு நடி கர் எ ன்றால் இப்படி தான் என்று ஒ ரு ந ம்பி க்கை யுட ன் வாழ்ந்து வருபவர்  .  20 0 9ல்  அருந்த தியில் பசு ப தியா க நடித்தா ர்.   அருந்ததியின்  டோலிவுட் வெ ளி யீ ட் டை த்  தொடர் ந் து ,  அ சு தோ ஷ்  கோ வா ரி க ர்  இ ய க் கிய   ஜோ தா  அ க் ப ர்   என்ற  இந் தி ய   காவிய த்  தி ரை ப்பட த்தில்  ரா ஜ்கு மா ர்  சு ஜாமா ல்  வே டத்தில்  ந டி த் தார் .

அவர்  ம ற் றொரு   தெலுங்கு  திரை ப் ப டமான  ஏ க்  நி ரஞ் சனி ல் நடி த் தா ர்,  அதி ல்  அவ ர் மீண் டும்   வி ல் லனாக ந டித் தா ர்  . 2 01 0 இல் , சல்மான்  கா னுட ன்  இணை ந்து  நடித்த அ பின வ்  காஷ் ய ப்பி ன் தபா ங் கி ல்   அ வர் மு ன்ன ணி எ திரியா க  ந டித் தா ர்.சு தீப் ,  வி ஷ்ணு வர்த னா  உடன்   அவ ரது  கன்ன ட   அறி மு கம் , அ வ ரது   நடி ப்பி ன்  நே ர் மறை யா ன   வி ம ர்ச ன ங் களு க் கு   வெளி யி ட ப்ப ட் டது.

தற்  போது   வரை   பல  ஏ ழை   மக்களு க் கு   கே ட்டு  கே ள்வி  இல்லா ம ல்  உ தவி   செ ய் து   கொ டுத் தவர் தான்  ந டிகர்  சோனு  சூட்.  இ து நா ள் வரை க் கும்  ஒரு  ந டிகை க்கு  ம ட் டு மே ர சி க ர் கள்  சி லை   வை த்து ள் ளார் க ள் .ஆ னா ல்  த ற் போ து  ம க்க ள்  பல ரும்  சே ர்ந்து   நடி க ர்  சோ னு  சூ ட்டுக் கு   ஒ ரு   பி ரம் மா ண் டமா ன  சி லை யை  வைத்து ள்ளா ர் கள்.  அத ற் காக  அ வ ரு க் கு  மி க ப்பெ ரி ய  பாரா ட்டும்  கி டைத் தது .  த ற்போது ம்  அ வ ரது  வீடு  தே டி உ த வி    கேட் க   ப  லரு ம்  செ ல்கி றா ர்கள் .  அ வ ரு ம் தொட ர் ந் து உ த வி களை  செ ய் து  வரு கிறா ர்.

 

நடிக ர்  சோ னு சூ ட் எ ப்போது மே   தன் னை  மற் ற ந டிகர்களை  போல  இ ல்லாமல்  எப் போ துமே  மா றுப டுத் தி  காட்டி  வரு வதில் எ ப்போ துமே  ஒரு  கு றிக்கோ  ள்  வை த் து ள்ளார் ,அ ந்த  வகை யி ல்   இவ ரு க் கு  மன தும்  மி கவும்  பெ ரிய  ம ன சு ,த ற் போ து  அ வர்  கூ லாக   ரயி ல்  நி லை ய த் தி ல்  படு த் திருந் து அ தன்  பி ன்  லோக் கல் ரயில்   ஏ றி  வீட் டு க்கு   சென் று  இ ரு க் கிறா ர் .

ர யில்  நி லை ய  குழா யி ல் தண் ணீர்   குடி த்த  அவ ர்  ரயிலி ல்  ஏறி  சென் ற  போது  அ வரு டன்  போ ட்டோ  எடு க்க  பலரும்  வ ந் திருக்கி றார்க ள்.அ வ ர்களு டன்  பொறு மை யாக அ வர்  செ ல்பி எ டுத்துக் கொ ண் டி ரு க் கி றா ர்.   இந் த  வீடி யோ   தற் போது  இ ணையத்தில்  வைரல்  ஆகி வருகி றது.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *