April 18, 2024

தொட்டு தாலி கட்டிய க ணவ ரையே ம றைத்த பிரப ல நடிகை..?? ப ட வாய்ப்புகா கவா யா ர் இ ந்த நடிகை தெரியுமா..?? இ ணை யத்தி ல் வைரலாகும் விமர்சனம் ..??

தமிழ் ந டிகர்   வி ஜய குமார்  மற் று ம்   அவர து   இ ரண்டா வ து   ம னைவி   தமி ழ்    ந டி கை  ம ஞ் சு ளா  ஆ கி யோரின்   மூ த்த   ம கள்  வ னி தா .  வனி தா வு க் கு  மு ன் னா ள்   ந டி கை களா ன ப் ரீத் தா   ம ற்  றும்   ஸ் ரீ தே வி  எ ன் ற  இ ரண் டு  த ங்கை கள்   உ  ள்ள ன ர் . மு த் து க் க ண் ணு  வே ளாள ர்   எ ன்ப வ ருட ன்  முதல்  தி ரும ண த் தி ல்   இ ரு ந்து   வி ஜ ய கு மா ருக் கு   மூ ன் று  கு  ழ ந்தை க ள் .   நடி க ர்  அ ரு ண்  வி ஜ ய்  ம ற் று ம் மு ன் னா ள்   ந டிகை க வி தா   அ வரது   உ டன் பி ற ந் த வர் களி ல்   அட ங் கு வ ர் .


செப்ட ம்பர்   201 8  இ ல் ,   அ ஷ் டல க் ஷ்மி  நக ரில்  பட ப் பிடி ப்பு க்கா க  ஆ ர ம்ப த்தில்  வாட கை க் கு  எ டு த் தி ருந் த  கு டு ம்ப ச்   சொத் தை  வி ட்டு ச்   செ ல் ல  ம று த்  த தா ல் ,  அ வ ர்   த ன து  குடும் ப த் தின ரு ட ன்   ம ற்றொ ரு   பொ து  ச ண் டை யை   ஏ ற் ப டு த்தி னா ர்  .   இ தையடு த் து   அவ ர்   மீ து  அ வரது  த ந்தை வி ஜ யகுமா ர்   போ லீ  சில்   பு கா ர்  அ ளித் தா ர்.


இவர் தமிழ் திரைப்படத்தில்  மட் டும்  இல்லா மல்  தெ லு ங் கு  ம ற்று ம் ஹி ந்தி   ம ற்று ம்  ப ஞ் சா பி  எ ன் று   ப ல   மொ ழி களி ல்   நடி த் து த ன க்கென   ஒரு  த னி  இட த் தை  பி டித் த   ந டி கை  தான்   சு ர்வீ ன்   சாவ் லா .இப் படி  பட்ட  நடி கை  சுர் வீன்  சாவ்லா   ந மது த மிழ்  சி னி மா வி ல்   த ற்போ து  வரை மூன்று பேர் மூன்று காதல்,   ஜெ ய் ஹிந்த்  2  ,   புதி ய   தி ருப் ப ங் க ள் போன் ற   திரைப்பட  த்தி ல்  ந டித் து   த மிழ் மக்க ள் மத்தி யி ல்  த  னக்கெ ன   ஒரு  த னி   இ டத் தை  பிடித் த வ  ர்  ஆ வா  ர்,


ஆனால்  எ ந்த நடி கையாக இரு  ந் தாலு ம் தற்போ து  வரை  வ ரை  தன்னு டைய வலக்கை யி ல்  பல  து றையி ல்  நடி த்துள் ளார் கள் ,நடி கை சு ர்வீன் சா வ்லா  தனதயு வாழ்க்கையி ல் சில  வ ரு டங் களுக்கு  முன் னரே   ரகசியமா க  அக்ச தக்கார் என்னும் நப ரை காதலித்து  திரும ண ம் செ ய்து  கொ ண் டார் ,   ஆ னா ல் இது வரைக்குமே  தி ரு மணம் ஆனது யாருக் காவது தெரிந் துவி ட்டால் ப ட வாய்ப்பு கிடைக்காது என்று  ரகசியமாக   வாழ்ந் து வருகி றார்,

 

 

மேலும், யா ருக்கும்  தெரி யாமல் அக் சய் தாக ருட ன் ர கசி யமா க  குடும்ப ம் நடித்தி  வந்தார்.ஆனால் இப்படி பட்ட ஒரு நிலைமையில் நடிகை சுர்வீன் சாவ்லா வாழ்க்கையில் படிப்படியாக பட வாய்ப்புகள் குறைந்து ஒருகட்டத்தில் பட வாய்ப்பே கிடைக்காமல் போனது.இதனால் தான் தன் திருமண ரகசியத்தை வெளிப்படையாக கூறியுள்ளார் சுர்வீன் சாவ்லா. எனக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது எங்களை வாழ்த்துங்கள் எனக்கு கூறியுள்ளார்.

இப்படி பட்ட ஒரு நிலையில் நடிகை சுர்வீன் சாவ்லா  திருமண ரகசியத்தை சொனதும் பலரும் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்து வந்தாலுமே பல விமர்சனத்தை கொடுத்து தான் வருகிறார்கள். மேலும் , இந்த விமர்சனதால் தற்போது தேவை இல்லாமல் மாட்டிக்கொண்டோமோ எனவும் நினைத்து வருகிறார் இல்லாமல் சாவ்லா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *